Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie cyklu szkole? pt."Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y" + materia?y do pobrania
15 grudnia 2014

O?rodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu systemowego „Program zwi?kszenia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” zorganizowa? cykl konferencji pn.”Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y”. Do wspó?pracy w zakresie organizacji konferencji w??czy?y si? ni?ej wymienione o?rodki:

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda?sku.

2. O?rodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu.

3. ?wi?tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

4. Regionalny O?rodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.

5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Konferencje odby?y si? w Gda?sku, Poznaniu, Katowicach, Kielcach i Toruniu. ??cznie uczestniczy?o w nich ponad 600 osób, byli to:  przedstawiciele kuratoriów o?wiaty, dyrektorzy szkó?, nauczyciele, w tym wychowawcy,  pedagodzy, psycholodzy szkolni, pedagodzy ?rodowiskowi, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, pracownicy organów prowadz?cych szko?y ró?nych typów, rodzice.

Podczas ka?dej konferencji, w pierwszej jej cz??ci,   zaprezentowano ogólnopolskie wyniki analizy  danych pozyskiwanych w procesie ewaluacji zewn?trznej szkó?  i placówek w zakresie bezpiecze?stwa uczniów  oraz wybrane determinanty i implikacje agresji i przemocy w szkole. Podj?to równie? zagadnienia odpowiedzialno?ci prawnej w zakresie bezpiecze?stwa uczniów, skutecznych strategii wychowawczych, w tym zagadnienia z zakresu problemów zwi?zanych z rozwojem  dzieci i m?odzie?y.

W drugiej, warsztatowej,  cz??ci konferencji przedstawiciele lokalnego ?rodowiska podejmowali próby wypracowania propozycji dzia?a?  w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w zakresie bezpiecze?stwa w skali powiatu.  W tym celu otrzymali zestawy autentycznych  wyników ewaluacji szkó? i placówek w obszarze bezpiecze?stwa uczniów dla  powiatów, które zosta?y zakwalifikowane do udzia?u w konferencji.

Z uwagi na to, ?e dzia?alno??  szko?y ?ci?le zwi?zana jest z otoczeniem,  w którym funkcjonuje, wydaje si? s?usznym podejmowanie takich problemów  przez osoby posiadaj?ce rozpoznanie  ?rodowiska lokalnego, a tak?e ?wiadome jego potrzeb i potencja?u.

Konferencje  pozwoli?y  nie tylko  upowszechnia? w?ród organów prowadz?cych szko?y i placówki wiedzy na temat mo?liwo?ci wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego do kreowania lokalnej polityki, a dyrektorom szkó? i placówek przybli?y? wiedz? na temat efektywnego rozwoju organizacyjnego (cele projektu),  ale tak?e wpisa? przedsi?wzi?cie w  obowi?zuj?ce w bie??cym roku szkolnym kierunki polityki o?wiatowej pa?stwa.

 

Materia?y ze szkole? do pobrania:

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1