Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zapraszamy na szkolenie pt. "Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y"
dodatkowy, nowy termin
26 listopada 2014

Szanowni Pa?stwo,

W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem cyklem szkole? pt. „Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y”, projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowany przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie
z Uniwersytetem Jagiello?skim oraz Er? Ewaluacji Sp. z o. o. zaprasza na kolejne szkolenie, które odb?dzie si? w Gda?sku w dniach 16-17 grudnia 2014 roku. Szkolenie jest skierowane do pracowników:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • o?rodków doskonalenia nauczycieli,
  • bibliotek pedagogicznych,
  • jednostek samorz?du terytorialnego,

którzy nie brali jeszcze udzia?u w tym szkoleniu organizowanym przez projekt. Przewidujemy mo?liwo?? przeszkolenia w ramach spotkania maksymalnie 100 osób.

Instytucje i osoby zainteresowane udzia?em w szkoleniu prosimy o zg?aszanie si? przy pomocy formularza na stronie:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/266

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1