Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Druga grupa wizytatorów d/s ewaluacji zako?czy?a 29 V 2010 w Krakowie szkolenie.
2 czerwca 2010

Analiza danych, syntetyczne spojrzenie na szko??, opis wymaga? to trudne zadania, przed jakimi stan?li uczestnicy. Wymiana pogl?dów w grupach badawczych, wspólne ustalenie warto?ci dzia?a? prowadzonych w szko?ach i precyzyjny opis to droga, jak? przechodzi?y wszystkie grupy. Wizytatorzy korzystali z pomocy do?wiadczonych ewaluatorów. Zwrócono uwag? równie? na j?zyk raportów.

Wskazówka by pisa? jasno i bez zb?dnego ?argonu zawodowego wynika z troski o danie mo?liwo?ci zapoznania si? z wynikami ewaluacji przez wszystkie grupy zainteresowane rozwojem szko?y. Rodziców, uczniów, partnerów szko?y. Poddane analizie zosta?y ju? powsta?e raporty. Krytyczne spojrzenie w dyskusji grupowej pozwoli?o doskonali? umiej?tno?ci i unika? b??dów. Wizytatorzy i dyrektorzy mieli mo?liwo?? naniesienia swoich uwag do narz?dzi i procedury badawczej wszak ci?gle projekt jest otwarty na zmiany, korekty, prowadzony wspólnie i w szerokiej konsultacji.

Oprócz nauki pisania raportów odby?y si? ciekawe zaj?cia na temat ewaluacji wewn?trznej. Rozwa?ane by?o podej?cie w konstruowaniu planu nadzoru pedagogicznego uwzgl?dniaj?ce stawiane cele ewaluacji w kontek?cie równie? kontroli i wspomagania.

Ciekawe w opinii uczestników by?y spotkania z ekspertami, na których wypowiadali si? o projekcie i przebiegu szkolenia. Profesorowie L. Korporowicz, H.Mizerek, praktycy ewaluacji Beata Ci??ka i Ewa Drozd zbierali w wywiadach dane do przeprowadzenia ewaluacji.Wyniki pomog? doskonali? szkolenia i ca?y projekt.

Profesor Leszek Korporowicz wyg?osi? wyk?ad zamykaj?cy spotkanie. Temat interesuj?cy i wa?ny dla wizytatorów: „Ewaluacja w spo?ecze?stwie wiedzy”. G?ówne watki wyk?adu to:
Cechy wspó?czesnej cywilizacji wiedzy
Sprzeczno?ci wspó?czesnej cywilizacji wiedzy
Ewaluacja, jako” refleksyjno?? instytucjonalna”
Sprzeczno?ci w tendencjach rozwojowych ewaluacji
Warto?ci ewaluacji „ czwartej generacji”
Wyzwania spo?ecze?stwa wiedzy

Profesor podkre?la? w?a?ciwe rozumienie ewaluacji, jako refleksyjnego rozpoznania warto?ci konkretnego dzia?ania lub obiektu w oparciu o przyj?t? metod? i kryteria w wyniku uspo?ecznionego procesu, którego celem jest jego poznanie, zrozumienie i rozwój.

O tak sformu?owanym celu mówi? równie? dr Grzegorz Mazurkiewicz wskazuj?c na zagro?enia procesu, je?li stanie si? biurokratycznym rytua?em.

Przed wizytatorami prezentacja roboczego raportu w szko?ach i placówkach. Dyskusja wokó? wa?nych problemów szko?y.

A potem wszystko w r?kach dyrektorów i nauczycieli. Wykorzystanie informacji zawartej w raporcie, refleksja i w oparciu o ni? efektywne dzia?anie to oczekiwane rezultaty ewaluacji na poziomie szkó? i placówek.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1