Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Warsztaty dla dyrektorów SPLO „Wymagania pa?stwa jako wspomaganie procesu zmian w szko?ach i palcówkach” _ Warszawa 15.11.2014
22 listopada 2014

Wymagania pa?stwa dotycz?ce szkó? i placówek by?y przedmiotem analizy przeprowadzonej przez dyrektorów -  studentów Studiów Podyplomowych Liderów O?wiaty (SPLO). Uczestnicy spotkania spojrzeli na wymagania w punktu widzenia zmiany jak? przeprowadzaj? w szkole  i wykorzystania wymaga?  do  wsparcia tego procesu.

Poniewa? zmiana jak? przeprowadzaj? uczestnicy spotkania w swoich szko?ach dotyczy uczenia si? uczniów, przedmiotem refleksji by? sposób w jaki wymagania definiuj? ten proces . Dla wielu uczestników  zaskoczeniem by?o to, ?e zapisy w wymagania wprost mówi? o konieczno?ci wykorzystania w nauczaniu strategii ocenianiu kszta?tuj?cym, budowania przestrzeni i zada?,  które uruchomiaj? wspó?prac? i uczenie si? uczniów od siebie oraz wskazuj?  na  jakim poziomie uczniowie powinni partycypowa? w ?yciu szko?y.  

Dyrektorzy spojrzeli równie? przekrojowo na wymagania pod k?tem pracy  zespo?owej nauczycieli oraz swojej roli jako przywódców edukacyjnych. 

Wielu dyrektorów  uzna?o, ?e wymagania mog? by?  pomocne we wsparciu zmiany w szkole, nadaj?c z jednej strony jej kierunek,  z drugiej strony pokazuj?c jej  konieczno??. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1