Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Jak zbudowa? dobr? szko??? Zaproszenie
23 pa?dziernika 2014

 

Konferencja

Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji.

Jak zbudowa? dobr? szko???

Zakopane Hotel Mercure Kasprowy

28-31.03.2015

 

Zaproszenie

 

O?rodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagiello?ski i Era Ewaluacji wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y”, z wielk? przyjemno?ci? zapraszaj? na konferencj? podsumowuj?c? do?wiadczenia z wdra?ania nowej formy nadzoru pedagogicznego i upowszechniania wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek o?wiatowych.

Jak co roku stworzymy przestrze? i struktury, które umo?liwi? dyskusj? i refleksj?
nad uwarunkowaniami i procesami decyduj?cymi o jako?ci edukacji w Polsce i na ?wiecie.

Podczas konferencji szczególnie pragniemy zaj?? si? pomys?ami, planami i przyk?adami dobrych praktyk pokazuj?cymi konkretne rozwi?zania stosowane dla kreowania i zmiany szkolnej rzeczywisto?ci. W rozwa?aniach za ka?dym razem wychodzi? b?dziemy od koncepcji dobrej szko?y widocznej w wymaganiach pa?stwa wobec szkó? i placówek.

 

 

Z powa?aniem

 

 
   

Koordynator projektu

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

 

Idea konferencji

Chcemy zapewni? czas i przestrze? na rozmowy o edukacji, szkole, polskim systemie o?wiatowym, a tak?e lokalnym i globalnym kontek?cie procesu uczenia si?. Zapraszamy
do uczestnictwa, wszystkich, którzy uwa?aj?, ?e to wa?ne sprawy i czuj? si? za nie odpowiedzialni.

 

Wprowadzenie

Ewaluacja daje szans? na rozwój, ale wy??cznie w towarzystwie ?wiadomej refleksji. Dzi?ki dialogicznemu charakterowi i bogactwu danych ewaluacja umo?liwia prowadzenie krytycznego dyskursu, wnikliwych analiz i podejmowanie wywa?onych decyzji.

Dobra szko?a – k?opot z „jako?ci?”

Jako?? edukacji jest postrzegana jako jedna z najwa?niejszych warto?ci, a jednocze?nie osi?gni?? wspó?czesnych spo?ecze?stw. Nierozerwalnie wi??e si? j? z procesem uczenia si?, dzi?ki któremu ludzie rozwijaj? si? jako jednostki i cz?onkowie spo?ecze?stw oraz nabywaj? kompetencje i pog??biaj? rozumienie dyskutowanych warto?ci. Jednocze?nie, domagaj?c si? jako?ci i próbuj?c budowa? dobr? szko??, jeste?my zobowi?zani do pami?tania
o sprawiedliwo?ci spo?ecznej – postulat zapewnienia jako?ci edukacji staje si? ekstremalnie trudny do realizacji, gdy formu?uje si? go jako: „wysoka jako?? edukacji dla ka?dego”,
ale chyba nie mamy dzi? prawa do rezygnacji z tego postulatu.

Obowi?zuj?ce w Polsce wymagania wobec szkó? i placówek daj? wyobra?enie o tym jaka mo?e by? „dobra szko?a”. Dyskutuj?c podczas konferencji o naszych planach i dzia?aniach b?dziemy wype?nia? t? matryc? inspiracjami, przyk?adami i sukcesami z za?o?eniem,
?e poprowadzi nas to do dalszego rozwoju.

Zasady uczestnictwa w konferencji

W konferencji uczestniczy? b?dzie oko?o 500 go?ci. Dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy o?rodków doskonalenia i uczelni, pracownicy nadzoru pedagogicznego i w?adz lokalnych, eksperci krajowi i zagraniczni.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny natomiast, jako organizatorzy, oczekujemy, ?e zg?asza? si? b?d? osoby, które w sposób aktywny uczestniczy? b?d? w wszystkich sesjach (wyk?adach i warsztatach), b?d? pokazywa? w?asne dzia?ania i aktywno?ci, a po konferencji b?d? popularyzowa? dyskutowane zagadnienia i dzieli? si? zdobytymi do?wiadczeniami w swoim ?rodowisku.

Warunki uczestnictwa w konferencji

a/ wype?nienie formularza zg?oszenia na konferencj?. Formularz mo?na wype?ni?
od 7 listopada  do 15 grudnia 2014r.

Link do formularza: https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1602

Formularz sk?ada si? z dwóch cz??ci. W pierwszej prosimy o uzupe?nienie danych personalnych, a w drugiej o podzielenie si? dobr? praktyk? podj?t? po zdiagnozowaniu problemu w wyniku ewaluacji wewn?trznej lub zewn?trznej w Pa?stwa szkole lub placówce. 

Po zakwalifikowaniu si? do grona uczestników, wymaga si? od Pa?stwa:

b/ przygotowania plakatu na temat dobrej praktyki i przywiezienie go na konferencj?,

c/ udzia?u we wszystkich zaj?ciach od pocz?tku do ko?ca konferencji,

d/ z?o?enia deklaracji podj?cia dzia?a? popularyzuj?cych tre?ci i zagadnienia poruszane na konferencji, a pó? roku po konferencji przekazanie informacji o dzia?aniach podj?tych w wyniku uczestniczenia w konferencji oraz przes?anie sprawozdania po realizacji tych dzia?a?.

Zach?camy do odwiedzania naszej strony internetowej www.npseo.pl, na której b?d? pojawia?y si? informacje na temat konferencji.

 

Zapraszamy serdecznie. 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1