Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Podsumowanie cyklu szkole? z zakresu interpretowania i wykorzystania EWD w ewaluacji zewn?trznej.
8 pa?dziernika 2014

W okresie od maja do sierpnia 2014 roku odby?o si?  siedem szkole? dla wizytatorów kuratoriów o?wiaty  z zakresu analizy wyników egzaminów zewn?trznych z uwzgl?dnieniem metodologii szacowania i mo?liwo?ci wykorzystania wska?nika Edukacyjnej Warto?ci Dodanej, zarówno w tej analizie, jak i w procesie ewaluacji zewn?trznej.  Szkolenia zosta?y zorganizowane przez O?rodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap III”. Odby?y si? w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie (3 terminy). Skorzysta?o z nich 620 wizytatorów.  Prowadz?cy szkolenia eksperci przybli?yli omawiany temat w takich aspektach jak:

1. System egzaminów zewn?trznych a system ewaluacji o?wiaty

  • systemy zarz?dzania jako?ci? stanowi?ce t?o dla analizy wyników egzaminacyjnych
  • funkcje egzaminów zewn?trznych
  • EWD jako egzaminacyjny wska?nik ewaluacyjny

2. Wska?niki EWD w pracy wizytatora ds. ewaluacji na etapie:

  • przygotowania ewaluacji zewn?trznej
  • przeprowadzenia badania
  • podsumowania ewaluacji zewn?trznej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1