Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna w KO w Krakowie
2 pa?dziernika 2014

Kuratorium O?wiaty w Krakowie od czterech lat utrzymuje kontakty z Agencj? ds. Zabezpieczenia Jako?ci, Ewaluacji i Samodzielno?ci Szkó? w Nadrenii-Palatynacie. Agencja by?a partnerem w projekcie Comenius-Regio realizowanym przez Kuratorium O?wiaty
w latach 2009 – 11. W ramach projektu przeprowadzona zosta?a wed?ug niemieckich procedur oraz za pomoc? niemieckich narz?dzi ewaluacja zewn?trzna w jednym
z krakowskich liceów ogólnokszta?c?cych. Szko?a otrzyma?a równie? raport opracowany przez pracowników Agencji. We wrze?niu 2013 roku przedstawiciele Agencji – spotkali si?
z wizytatorami do spraw ewaluacji Ma?opolskiego Kuratorium O?wiaty. Zaprezentowali swoje procedury ewaluacyjne, ustalenia dotycz?ce konferencji poewaluacyjnych z rad? pedagogiczn? w szkole oraz sposoby wspierania szkó? po ewaluacji zewn?trznej.

W dniach 10 i 11 wrze?nia 2014 roku przedstawiciele Agencji – pani Christiane Schoenauer-Gragg (wicedyrektor Agencji) i pani Annika Hacklin (kierownik Wydzia?u Ewaluacji w Agencji) na zaproszenie Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty pana Aleksandra Palczewskiego ponownie go?cili w Krakowie i spotkali si? z pracownikami KO. W pierwszym dniu spotkania, które odby?o si? w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uczestniczyli równie? pracownicy Uniwersytetu oraz Ma?opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie spotkania przedstawione zosta?y narz?dzia do obserwacji lekcji oraz prowadzonych wywiadów (szczególnie wywiadu z dyrektorem szko?y). Arkusz obserwacji lekcji opatrzony jest dodatkowym aneksem, który zawiera „podpowiedzi” dla prowadz?cych obserwacje. Podobnie arkusz wywiadu; oprócz pyta?, które zadawane s? dyrektorowi, zawiera wskazówki dla pytaj?cego, co ewentualnie móg?by dyrektor na ten temat powiedzie?, jak dana sprawa mog?aby by? prowadzona, itp. Zarówno aneks do arkusza obserwacji lekcji, jak
i wskazówki dla pytaj?cego stanowi? rodzaj „poradnika” lub „przewodnika” dydaktycznego
i metodycznego dla ewaluatora. Wizytatorów interesowa?y równie? sprawy organizacyjne, m.in. liczba ewaluacji przeprowadzanych w czasie roku, czas informowania szko?y
o przewidzianej ewaluacji, przyj?te procedury.

W czasie rozmów z Ma?opolskim Kuratorem O?wiaty przewidziano kontynuowanie wspó?pracy w celu wymiany do?wiadcze?, które mog? przyczyni? si? do podnoszenia jako?ci prowadzonych ewaluacji.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1