Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkania regionalne
13 wrze?nia 2014

Cykl tegorocznych spotka? regionalnych rozpocz??y czerwcowe spotkania w województwie lubelskim i mazowieckim. Inicjatywa organizacji spotka? „Uczenie si? w mikroskopie” zosta?a podj?ta w ramach wspó?pracy Kuratoriów O?wiaty i projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skimi i Er? Ewaluacji sp. z o.o.

Wraz z ko?cem wakacji nasta? czas na organizacj? spotka? w pozosta?ych województwach – dolno?l?skim, kujawsko-pomorskim, ?ódzkim, opolskim, podlaskim, podkarpackim, pomorskim, ?l?skim, ?wi?tokrzyskim, warmi?sko-mazurskim i wielkopolskim.

Podobnie, jak czerwcowe spotkania, tak?e i te wrze?niowe umo?liwiaj? ich uczestnikom dyskusj? na temat tego, co zrobi?, by warunki w polskich szko?ach jeszcze bardziej sprzyja?y procesowi uczenia si?.

Zach?camy do ?ledzenia naszej strony. Na bie??co b?dziemy zamieszcza? na niej relacje ze spotka?.

Relacja z Kielc i Buska -Zdroju

O?rodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skimi Er? Ewaluacji oraz Kuratorium O?wiaty w Kielcach po raz kolejny byli wspó?organizatorami spotka? regionalnych w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III”.

Cieszy fakt, i? w dniach 9 -10 wrze?nia 2014 roku w województwie ?wi?tokrzyskim – w dwóch niezale?nych o?rodkach edukacyjnych: Kielcach i Busku – Zdroju  odby?y si? kolejne edycje szkole? regionalnych. Spotkania przebiega?y w atmosferze wspó?pracy i dialogu. Sprzyja? temu przyj?ty program szkolenia, którego przes?aniem by?a aktywizacja podmiotów - dyrektorów szkó?, nauczycieli, uczniów, wizytatorów-pracowników nadzoru pedagogicznego - maj?cych wp?yw na proces uczenia si?.

Znaczenie kluczowego poj?cia jakim jest „uczenie si?” dla jako?ci pracy szko?y ma swoje odniesienie w wymaganiach pa?stwa wobec szkó? i placówek okre?lonych w rozporz?dzeniu MEN z dnia
7 pa?dziernika 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 z pó?niejszymi zmianami).

Stworzona przez trenerów - Pani? Marzen? Siejewicz i Pani? Magdalen? Swat-Pawlick? - przestrze? i czas rozmowy, pozwalaj?cej na przemy?lenia i rozwa?ania nad efektywno?ci? uczenia si? sprzyja?a konstruktywnej dyskusji. Zaproszeni do dyskursu interesariusze podejmowali refleksj? nad obserwowan? praktyk? w szko?ach i wyznaczali kierunek zmiany poprzez tworzenie katalogu rzeczywistych, ale te? mo?liwych do wdro?enia dzia?a?. Przyj?ta forma organizacji pracy w zró?nicowanych zespo?ach zadaniowych wokó? wyznaczonego przez prowadz?cych problemu
„Co mo?na zmieni? w naszych szko?ach” umo?liwia?a konstruktywny dialog wszystkich grup.
Klimat twórczej pracy zaowocowa? wypracowaniem przez zespo?y tez – pomys?ów do realizacji, jak?e wa?nych dla szko?y jako miejsca sprzyjaj?cego uczeniu si?. Zatem przyj?ty cel spotkania „Uczenie si? w mikroskopie” by? dyskursem wszystkich tych, którym nie jest oboj?tny efektywny proces nauczania-uczenia-uczenia si? w warunkach polskiej szko?y.

Mo?na ?ywi? nadziej?, ?e zaproponowane rozwi?zania zostan? uwzgl?dnione w koncepcji pracy szkó? i uczniowie stan? si? wspó?kreatorami szkolnej rzeczywisto?ci.

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1