Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Podsumowanie wizyt studyjnych odbytych w 2013 roku
23 lipca 2014

Czego dowiedzieli?my si? od innych i jak to mo?emy wykorzysta? w nadzorze pedagogicznym?

 

Wizyta studyjna w Anglii

Szko?y typowane s? do ewaluacji na podstawie wyników jakie osi?gaj? oraz na podstawie ewaluacji wewn?trznej. Szko?a oceniana jest w czterech obszarach i czterostopniowej skali – w rezultacie wystawiana jest jedna wspólna ocena, tylko dwie najwy?sze oceny gwarantuj?, ?e w szkole w najbli?szym czasie nie b?dzie przeprowadzana ewaluacja zewn?trzna.
Organizacja badania:

- Dyrektor po uzyskaniu informacji o ewaluacji rozsy?a do rodziców uczniów mail z pro?b? o wype?nienie ankiety on-line,

- Ewaluacja w szkole trwa 3 dni,

- Zespó? ewaluatorów liczy 3-4 osoby,

- Nauczyciele nie s? ankietowani,

- Ka?dy z ewaluatorów prowadzi oko?o 50 obserwacji,

- Obsrwacja zaj?? nie trwa d?u?ej ni? 20 minut, a je?eli ewaluator jest d?u?ej na zaj?ciach, to nauczyciel musi uzyska? informacj? zwrotn?,

- Wst?pne wyniki ewaluacji przedstawiane s? tylko dyrekcji szko?y,

- Do momentu publikacji wyniki ewaluacji s? poufne,

- Raport z ewaluacji liczy 6 stron! 

- Zastrze?enia do raportu teoretycznie mo?na wnie??, ale praktycznie nikt tego nie robi

 

Wizyta studyjna w Niemczech

System ewaluacji zewn?trznej jest oparty na wzorach holenderskich i szkockich. Ewaluacja zewn?trzna jest prowadzona przez sakso?ski Instytut Edukacji. Instytutu Edukacji w Saksonii przeprowadzi? badanie dotycz?ce postrzegania ewaluacji zewn?trznej na próbie 30 szkó? ró?nych typów. Badanie by?o prowadzone w okresie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2012 r. i mia?o charakter jako?ciowy.. Najwa?niejsze ustalenia wynikaj?ce z raportu mówi?, ?e:
- Ewaluacja zewn?trzna jest widziana, jako kontrola;

- Pracownicy szkó? podchodz? do ewaluacji z ogromnymi emocjami;

- Dyrektorzy przed ewaluacj? staraj? si? jak najwi?cej dowiedzie? na jej temat i staraj? si? jak najlepiej do niej przygotowa? (np. przygotowa? jak najlepsze lekcje);

- Wyniki ewaluacji s? w?asno?ci? szko?y i to ona sama decyduje, co z nimi zrobi?, tzn., komu je udost?pni?, przy czym widoczna jest wzrastaj?ca rola rodziców
-Niektóre szko?y udost?pniaj? wyniki wszystkim rodzicom;

- Tre?ci zawarte w raportach s? usprawiedliwieniem dla wprowadzania w szko?ach pewnych tre?ci i podejmowania ró?nych decyzji;

- Charakterystyczne jest podej?cie do obowi?zku wyznaczania celów dla szko?y po zako?czonej ewaluacji – jest to postrzegane, jako obowi?zek narzucony z góry (dyrektorzy widz? si?, jako podporz?dkowani)

- Dyrektorzy szkó? postrzegaj? ewaluacj? zewn?trzn?, jako „?rodek wychowawczy” – mówi?, ?e musz? by? bardziej odpowiedzialni za prac? szkó?;
-  Niektórzy dyrektorzy czuj? si? odpowiedzialni za wyniki ewaluacji, inni z kolei prezentuj? postaw? obronn?;

-  Dyrektorzy cz?sto poddaj? w w?tpliwo?? bezstronno?? rewelatorów i ich oceny obserwowanych lekcji;

-  Dyrektorzy wyra?aj? wiele obaw dotycz?cych przysz?o?ci swojej szko?y.

Szko?a po otrzymaniu raportu w przeci?gu dwóch lat:

- Samodzielnie zapoznaje si? z otrzymanym z jego wynikami i analizuje go,

- Okre?la najwa?niejsze obszary problemowe, nad którymi chce pracowa?,

- Wyznacza konkretne cele do realizacji,

-Opracowuje metody osi?gania tych celów,

-Sprawdza, czy cele zosta?y osi?gni?te.

 

Wizyta studyjna w  Walii

Inspekcja( ESTYN) w danej szkole przeprowadzana jest co 6 lat. O terminie jej przeprowadzania szko?a jest powiadamiana z 4 tygodniowym wyprzedzeniem. Bardzo szczegó?owa instrukcja badania i narz?dzia s? dost?pne na stronie internetowej. Inspekcja w szkole trwa od 4 do 5 dni. Odbywaj? si? spotkanie z osobami zarz?dzaj?cymi, rodzicami, uczniami, omówienie wyników ewaluacji szko?y, przygl?danie si? pracy uczniów, analiza dokumentacji, obserwacje zaj??. Z inspekcji sporz?dzany jest raport, w którym oprócz wyników znajduj? si? tak?e rekomendacje dla szko?y. W nowej ramie inspekcji, format raportu jest ma?y, to ok. 10 stron.
Estyn bada jak wdra?ana jest polityka edukacyjna rz?du. Przedstawia opinie w sprawie planowanych nowych za?o?e? polityki edukacyjnej. Przekazuje rz?dowi informacje o aktualnych potrzebach w zakresie o?wiaty. Ponadto podejmuje dzia?ania zwi?zane z promowaniem dobrych praktyk. Inspekcja przeprowadzana jest w szko?ach, placówkach kszta?cenia doros?ych, kszta?cenia nauczycieli i w samorz?dach lokalnych. Dla wszystkich tych sektorów ustalone s? wspólne ramy inspekcji:

- Dwie oceny ogólne,

- Trzy kluczowe pytania,

- 10 wska?ników, jako?ci.

Pytania dotycz?: wyników uczniów i post?pów w nauce, jako?ci procesu nauczania-uczenia si?, koncepcji pracy szko?y i skuteczno?ci zarz?dzania (kadr? i finansami). Dla ka?dego wska?nika, jako?ci przyznawane s? oceny:

Wspaniale - wiele mocnych stron i przyk?ady dobrych praktyk i co?, co jest robione lepiej ni? w innych szko?ach,

Dobrze – du?o mocnych stron, brak wa?nych obszarów do naprawy,

Wystarczaj?co – wi?cej mocnych ni? s?abych stron; wi?c wci?? s? tu pozytywy,

Niezadawalaj?co – wi?cej obszarów do poprawy ni? mocnych stron.

 

Wizyta studyjna w Irlandii

 Inspektorzy prowadz?cy ewaluacj? w Irlandii podzieleni s? na dwa departamenty: jeden z nich zajmuje si? ewaluacj? w szko?ach, drugi pracuje nad narz?dziami (narz?dzia podobnie, jak w Polsce s? udost?pniane na stronie internetowej:

http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/

Ewaluacje prowadzone s? w czterech g?ównych obszarach:

- Jako?? zarz?dzania;

- Jako?? planowania i  autoewaluacji;

- Jako?? nauczania poszczególnych przedmiotów – wyniki;

- Jako?? wsparcia dla uczniów.

Ewaluacje dziel? si? na krótkie/tematyczne ewaluacje (3-4 dni) oraz ewaluacje ca?o?ciowe
(2-3 tygodnie). Ewaluacja zewn?trzna jest niezapowiedziana, szko?y dowiaduj? si?
o przeprowadzanej ewaluacji w dniu jej rozpocz?cia wraz z pojawieniem si? inspektorów. Wszystkie raporty znajduj? si? na stronie internetowej wskazanej powy?ej, na tej stronie publikowane s? te? odpowiedzi szko?y na przekazany jej raport z ewaluacji.
Inspektorat Edukacji zwraca uwag? na ewaluacj? wewn?trzn? prowadzon? w szko?ach. Udost?pniane s? narz?dzia do ewaluacje wewn?trznej ale szko?a mo?e (cho? rzadko z tego korzysta) kreowa? w?asne sposoby zbierania danych czy analizowania wyników.
Inspektor odwiedza w ci?gu kilku miesi?cy wszystkie szko?y, aby spotka? si? z dyrektorami szkó? i przekaza?  informacj? nt. ewaluacji wewn?trznej. Wskazany jest te? plan, jakie obszary powinny znale?? si? odzwierciedlenie w planach pracy ewaluacji wewn?trznej,

 

Wizyta studyjna w Belgii

Dekret Rz?du Flamandzkiego z 2009 r. wprowadzi? szerok? autonomi? szkó?, która pierwsz? instytucj? odpowiedzialn? za jako?? edukacji jest sama szko?a. Dlatego te? szko?a zobligowana jest do autoewaluacji, do krytycznej cyklicznie dokonywanej oceny w?asnych dzia?a? oraz do wprowadzania ulepsze?. Rz?d Flamandzki wp?ywa na polityk? jako?ci edukacji poprzez okre?lanie zada? inspekcji oraz o?rodków wspieraj?cych prac? szkó? np. w zakresie autoewaluacji. Zapewnianie jako?ci oznacza respektowanie zasad okre?lonych przez rz?d.

Inspekcja dotyczy szkó?, nie nauczycieli czy dyrektorów. Dzia?alno?? inspekcji obejmuje kontrol? jako?ci w szko?ach i oddzia?ywanie na jej podnoszenie przy za?o?eniu, ?e najwa?niejszy w tych dzia?aniach jest ucze?. Inspekcja kieruje si? szacunkiem dla warto?ci ludzkich i spo?ecznych oraz zaufaniem do szkó? i za?o?eniem, ?e szko?y s? zainteresowane i mog? podnosi? jako?? w?asnej pracy. Inspekcja stosuje okre?lon? metodologi? prowadzenia bada? i jest niezale?na w swoich dzia?aniac

Inspektorzy specjalizuj? si? w typach szkó? i przedmiotach (inspektorzy w zakresie przedszkoli i szkó? podstawowych, szkó? ?rednich, kszta?cenia doros?ych, kszta?cenia specjalnego, placówek wparcia pedagogicznego dla uczniów). Najwa?niejsze kompetencje wymagane od inspektorów to: umiej?tno?? krytycznego my?lenia, analizy danych i rozwi?zywania problemów, dobra znajomo?? j?zyka holenderskiego. W wi?kszo?ci przypadków wymagane jest do?wiadczenie pedagogiczne.

Przebiega ona w trzech tygodniowych etapach.

 – przygotowanie polegaj?ce na analizowaniu danych dotycz?cych szko?y, wizycie przygotowawczej w szkole, dyskusji inspektorów i s?u?y ustaleniu zakresu inspekcji o którym informowana jest szko?a. Dyrektor szko?y nie otrzymuje natomiast informacji o przewidywanych narz?dziach badawczych.

– wizyta w szkole (analiza dokumentów, obserwacja zaj??, wywiady fokusowe), na zako?czenie wizyty szko?a otrzymuje wst?pn? informacj? na temat wyników inspekcji.

– opracowanie raportu.

Co zawiera raport z inspekcji?

Raport zawiera informacje na temat wszystkich badanych zagadnie?, a w szczególno?ci odpowiedzi na trzy pytania:

- Czy szko?a przestrzega przepisów prawa np. w zakresie zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków lokalowych,

- Czy szko?a monitoruje zapewnianie jako?ci edukacji,

- Czy posiada warunki do kreowania polityki jako?ci np. przywództwo dyrektora.

Raport ko?czy si? wskazaniem mocnych i s?abych stron szko?y oraz jedn? z trzech rekomendacji:

 – rekomendacja pozytywna oznaczaj?ce ?e do pracy szko?y nie ma zastrze?e?,

- ograniczona pozytywna rekomendacja czyli w szkole pewne elementy wymagaj? poprawy co powinno by? zrealizowane w ci?gu trzech lat.

- rekomendacja negatywna – szko?a musi podj?? dzia?ania naprawcze, przedstawi? ministrowi plan naprawczy i po trzech latach w szkole odbywa si? ponowna inspekcja.

Raport dostarcza informacji o tym co szko?a robi dobrze co mog?a by robi? lepiej a co musi robi? lepiej.

Raport prezentowany jest w szkole, a po kilku tygodniach do dwóch miesi?cy publikowany jest na stronie internetowej Inspekcji, a dyrektor nie ma mo?liwo?ci wnoszenia do niego ?adnych zastrze?e?.

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1