Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyty studyjne organizowane przez Kuratorium O?wiaty w Katowicach
11 lipca 2014

Wspó?praca Kuratorium O?wiaty w Katowicach z Czesk? Szkoln? Inspekcj?

Kuratorium O?wiaty w Katowicach jest otwarte na wymian? do?wiadcze? z zagranicznymi instytucjami nadzoru pedagogicznego, dostrzegaj?c w niej potencja? doskonalenia pracy instytucji. Tylko w roku 2013 i 2014 realizuje trzy projekty mi?dzynarodowe, których celem jest poznanie systemu ewaluacji i mechanizmów zapewnienia jako?ci pracy szkó? za granic? - w Portugalii, RFN i Estonii.  Inn? tego typu inicjatyw? jest wieloletnia wspó?praca z Czesk? Szkoln? Inspekcj? w Ostrawie.

Wspó?praca pomi?dzy obiema instytucjami zosta?a nawi?zana z inicjatywy CSI w Ostrawie, zainicjowa?y j? w 2009 roku wizyta przedstawicieli ?eskiej Školnej Inspekcji w Katowicach i wizyta przedstawicieli Kuratorium O?wiaty w Katowicach w Pradze, w czasie której mia?o miejsce podpisanie umowy o wspó?pracy dwustronnej. W ramach wspó?pracy co roku organizowane by?y tzw. job shadowing, wizyty studyjne kierownictwa oraz inspektorów i wizytatorów w Polsce i Czechach, ponadto obie strony zaprasza?y swoich przedstawicieli na konferencje, odbywa?y si? tak?e jednodniowe wizyty robocze.  W sumie w wymianie uczestniczy?o z jednej i drugiej strony po 38 osób. W sta?ach brali udzia? g?ównie wizytatorzy z Delegatur le??cych przy granicy z Republik? Czesk? - w Bielsku-Bia?ej i Rybniku.

Dzi?ki wspó?pracy strony mia?y okazj?:

- pozna?polski i czeski system o?wiaty, prac? placówek i szkó? ró?nych typów w Republice Czeskiej i w Polsce, warunki, w jakich dzia?aj?, problemy, z jakimi borykaj? si? ich dyrektorzy, przyjrze? si? codziennej pracy nauczycieli, obserwowa? zaj?cia lekcyjne, prowadzone w oparciu o najnowsze programy i z wykorzystaniem nowoczesnego sprz?tu i pomocy naukowych

- pozna? system nadzoru pedagogicznego w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej - w formie prezentacji iobserwacji pracy wizytatorów i inspektorów, porówna? procedury ewaluacji z procesem prowadzenia inspekcji i zakresem wykorzystywanych w niej informacji, zapozna? si? z narz?dziami stosowanymi w ramach prowadzonych inspekcji, ewaluacji i czynno?ci kontrolnych, przeprowadzi? rozmowy, dotycz?ce wykonywanych czynno?ci ewaluacyjnych takich jak: wywiad z rodzicami, ankietowanie uczniów, pozna? zakres pracy ró?nych podmiotów kontrolnych lub dzia?aj?cych na rzecz dzieci oraz ich kompetencji

- zg??bi? kwestie, zwi?zane z ocen? wyników nauczania - system egzaminów zewn?trznych w Polsce, EWD, organizacj? badania PISA w Polsce

- pozna? do?wiadczenia i osi?gni?cia w dziedzinie wspó?pracy szkó? w ramach programów europejskich

- zapozna? si? z organizacj? pracy instytucji nadzoru pedagogicznego, Delegatur Kuratorium O?wiaty i CSI,  organizacj? wspomagania szkó? i nadawania stopni awansu zawodowego

- uczestniczy? w wymianie do?wiadcze? z kolegami z instytucji partnerskiej

- pozyska? liczne materia?y i informatory.

Wymiana da?a uczestnicz?cym w niej wizytatorom mo?liwo?? doskonalenia w?asnego warsztatu pracy, poznania nowych rozwi?za?, które wyró?niaj? si? skuteczno?ci? i efektywno?ci?, porównania standardów edukacyjnych w krajach UE, dalszego rozwoju kompetencji (w tym j?zykowych).

Wspó?praca umo?liwi?a tak?e poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski - Krakowa i Wieliczki, Pszczyny, Katowic i Czech - Pragi i Ostrawy.

5 wizytatorów uzyska?o stypendia programu Comenius na udzia? w tygodniowych sta?ach w Republice Czeskiej.

Najistotniejszym rezultatem wspó?pracy z CSI jest mo?liwo?? porównania organizacji i metod pracy czeskich inspektorów z prac? wizytatorów w Polsce, sprzyjaj?ca refleksji nt. optymalizacji naszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1