Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Za nami cykl szkole? pt. Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y.
17 lipca 2014

Szkolenia organizowane by?y w ramach projektów: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?” i projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap III
” wspó?finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Uczestnikami szkole? byli:

 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • o?rodków doskonalenia nauczycieli,
 • bibliotek pedagogicznych,
 • jednostek samorz?du terytorialnego

Zaj?cia warsztatowe po?wi?cone by?y wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szko?y i budowania oferty jej wsparcia.

 

Uczestnicy m. in.:

 1. poznali podstawy prawne prowadzenia ewaluacji;
 2. nauczyli si? charakteryzowa? wymagania stawiane przez pa?stwo szko?om i placówkom;
 3. poznali metodologi? prowadzenia ewaluacji zewn?trznej;
 4. poznali struktur? raportów powstaj?cych po przeprowadzeniu ewaluacji zewn?trznej;
 5. poznali ró?nice w strukturze i tre?ci raportów po przeprowadzonych ewaluacjach zewn?trznych przed i po wprowadzeniu zmian w rozporz?dzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 6. analizowali tre?? raportu pod k?tem spe?niania wymaga? pa?stwa  przez szko?? lub placówk?;
 7. uczyli si? wskazywa? mocne i s?abe strony szko?y lub placówki opisanej w raporcie i wykorzystywa? t? wiedz? do planowania rozwoju tej szko?y lub placówki.

Spotkania odby?y si? w  Gda?sku, Zegrzu k. Warszawy, Krakowie, Wroc?awiu, Toruniu oraz Poznaniu, cieszy?y si? bardzo du?ym zainteresowaniem i uznaniem. Uczestnicy docenili praktyczny wymiar warsztatów oraz ich wysoki poziom merytoryczny.

W zawi?zku z licznymi pozytywnymi opiniami uczestników i zg?aszanym zapotrzebowaniem na kolejne spotkania
w ramach powy?szej tematyki, kolejne edycje szkole? planujemy na prze?omie 2014 i 2015 roku.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1