Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkania regionalne
10 czerwca 2014

Ruszy?a kolejna edycja spotka? regionalnych, organizowanych we wspó?pracy Kuratoriów O?wiaty i projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skimi i Er? Ewaluacji sp. z o.o.

Celem spotka? regionalnych „Uczenie si? w mikroskopie” jest dyskusja ró?nych grup zwi?zanych ze szko?? na temat uczenia si?. Kwestie zwi?zane z tym kluczowym procesem zawieraj? si? w kilku wymaganiach pa?stwa wobec szkó? i placówek, dlatego te? podczas spotka? uczestnicy odwo?uj? si? do trzech z nich:

o     Procesy edukacyjne s? zorganizowane w sposób sprzyjaj?cy uczeniu si?,

o     Uczniowie s? aktywni,

o     Uczniowie nabywaj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej

Spotkania sk?adaj? si? z kilku cz??ci, podczas których:

o    uczestnicy rozmawiaj? o tym, na czym polega i kiedy ma miejsce proces uczenia si?,

o    trenerzy prezentuj? wyniki bada? na temat efektywno?ci uczenia si? i zwi?zanych z uczeniem si? aspektów wymaga?,

o     uczestnicy spotkania podejmuj? refleksj? nad praktyk? w szko?ach i planuj? konkretne dzia?ania.

 

Harmonogram spotka?

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1