Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja na "najwy?szym poziomie". Zakopane 2014
17 kwietnia 2014

Uczestnicy konferencji przez 4 dni (11.04-15.04 )w ró?nych grupach dyskutowali o rozwoju organizacyjnym szko?y, która uczy si? i ucz? si? jej cz?onkowie.
Bardzo du?o miejsca po?wi?cono zagadnieniom wspó?pracy nauczycieli i wymianie dobrych praktyk. Na ka?dej sesji punktem odniesienia by?y wymagania pa?stwa i pomys?y na ich jako?ciowe wype?nianie. Do pó?nych godzin wieczornych rozmawiano o uwarunkowaniach z?o?onego procesu uczenia si? cz?owieka i sposobów wykorzystania tej wiedzy w planowaniu pracy nauczyciela.
Inspiruj?ce dla wielu uczestników by?y rozmowy podczas „world café”. Rozmawiano na nast?pujace tematy:

1. Partnerstwo - rodzice w szkole: mit czy rzeczywisto??.
2. Czy szko?a s?yszy swoich uczniów? 
3. Pasja i zainteresowanie, gdzie jest dla nich miejsce we wspó?czesnej szkole? 
4. Jak szko?a mo?e zmienia? spo?ecze?stwo?
5. Przywódcy w szkole - kim s?, sk?d si? bior?, jakie stoj? przed nimi zadania?
6. Szko?a i uczenie si? – sojusznicy czy wrogowie?
7. Wi??niowie schematów. Czy mo?na by? innowacyjnym i kreatywnym bez wolno?ci? 
8. W jaki sposób sprawi?, aby prawd? by?o stwierdzenie "ka?dy ucze? mo?e si? nauczy?"?
9. Nowe technologie zmieni?y ?wiat, a co ze szko??? 
10. Jak i kiedy ucz? si? nauczyciele?
11. Jak i kiedy ucz? si? uczniowie?
12. Jak i kiedy uczy si? szko?a?
Obecne na konferencji by?y równie? sesje dotycz?ce wykorzystania danych w doskonaleniu si? nauczycieli i uczeniu si? organizacji.
Pytanie - po co szko?a ma si? uczy??I czego szko?a mia?aby si? uczy??zadane w ko?cz?cym konferencj? wyk?adzie prof. Henryka Mizerka 'Evidence-based practice w edukacji” by?o jeszcze jednym zaproszeniem do refleksji i dyskusji. Podsumowania ca?ej konferencji dokona? dr.hab. Grzegorz Mazurkiewicz. Podzi?kowa? wszystkim uczestnikom i ekspertom oraz osobom organizuj?cym konferencj?.
Szczególne podzi?kowanie skierowa? do Joanny Berdzik i Ewy Dudek Podsekretarzy Stanu w MEN za aktywny udzia? w ca?ej konferencji.

Zapis przebiegu sesji i zagadnie? na nich poruszanych znajduje si? na stronie konferencji. Zapraszamy równie? do tworzonego na ?ywo dziennika konferencji na www.facebook.com/NPSEO.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1