Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie dla wizytatorów w Warszawie
4 kwietnia 2014

W dniach 2-4 kwietnia 2014 roku w Warszawie odby?o si? zorganizowane przez O?rodek Rozwoju Edukacji trzydniowe szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów realizuj?cych w kuratoriach o?wiaty zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego przede wszystkim prowadz?cych ewaluacj? szkó? i placówek. Uczestniczy?o w nim 179 wizytatorów z ca?ego kraju.

W spotkaniu uczestniczyli  tak?e pracownicy MEN, IBE i ORE, którzy w kontek?cie wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek badanych w procesie ewaluacji omówili zagadnienia dotycz?ce realizacji podstawy programowej kszta?cenia ogólnego, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, kszta?cenia zawodowego, analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewn?trznych, za?o?e? merytorycznych i instytucjonalnych wdra?ania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia si? przez ca?e ?ycie.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1