Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
12-15 V 2010 maja trzecie spotkanie wizytatorów, szkol?cych si? w ramach II cyklu „Programu wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y”
18 maja 2010

Wyposa?eni w materia? badawczy zebrany w szko?ach i placówkach wizytatorzy przyst?pili do ich analizy. Pod okiem ekspertów zdobywaj? wiedz? i umiej?tno?ci o tym jak dokona? „ obróbki” danych ilo?ciowych i jako?ciowych. Co zrobi? by pytania otwarte, czy te zapisane w trakcie wywiadu w?a?ciwie skategoryzowa?? Najtrudniej jest wiedz? teoretyczna wykorzysta? w praktyce i rozpocz?? pisanie raportu. Przed nami 90 opisów kryteriów, 34 charakterystyk i 17 wymaga?. Przy ka?dym opisie namys?, narada z zespo?em i dok?adna analiza. Profesjonalizacja wizytatorów nie jest pustym has?em. Wysoki poziom umiej?tno?ci s? gwarancj?, jako?ci raportów. Cz??? pracy wykonana na zaj?ciach, ale du?? cz??? mamy do zrobienia przed ostatnim spotkaniem.
W trakcie tego spotkania wielkie wydarzenie. Wieczorna debata oxfordzka. Galowe stroje i wspaniali mówcy. Marsza?ek i sekretarz prowadz?cy debat?. Temat oczywi?cie zwi?zany z ewaluacj?. Przewrotnie wizytatorzy mieli argumentowa? za i przeciw ewaluacji. By?o m?drze i zabawnie.

Przed nami ostatni etap szkolenia. Nie mniej wa?ny i trudny. Praca z rada pedagogiczna i prezentacja raportu. Ale o tym na nast?pnym spotkaniu!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1