Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencje upowszechniaj?ce
25 stycznia 2014

W ramach projektu Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, etap III,  wspó?finansowanego  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w grudniu 2013 i styczniu 2014 odby?y si? konferencje upowszechniaj?ce pn. „Dane ewaluacji zewn?trznej a lokalne systemy o?wiatowe”.

Konferencje odby?y si?:

·          04.12.2013r. w Krakowie,

·          05.12.2013r. w Warszawie,

·          06.12.2013r. w Gda?sku,

·          22.01.2014r. we Wroc?awiu,

·          24.01.2014r. w Lublinie.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorz?dów terytorialnych odpowiedzialnych za lokaln? o?wiat? oraz zainteresowani wizytatorzy ds. ewaluacji z kuratoriów o?wiaty.
G?ównymh celem seminariów by?o zapoznanie uczestników z mo?liwo?ciami wykorzystania danych z ewaluacji zewn?trznych szkó? i placówek o?wiatowych, które mog? by? u?yte przez w?adze samorz?dowe np. w planowaniu lokalnej polityki o?wiatowej.
Uczestnicy seminariów poznali struktur? danych zebranych podczas ewaluacji zewn?trznej. Dowiedzieli si?, jak obs?ugiwa? modu? statystyczny platformy SEO (System Ewaluacji O?wiaty) oraz nabyli umiej?tno?ci generowania statystyk i prowadzenia analiz porównawczych. W trakcie konferencji ukazane zosta?o znaczenie aktualnych danych, w tym danych pochodz?cych z autoewaluacji. Ponadto prowadz?cy przedstawili ewaluacj?, jako narz?dzie wspomagaj?ce rozwój, a nies?u??cego kontroli oraz podkre?lili rol? organu prowadz?cego, jako instytucji wspomagaj?cej szko??/placówk?.
Spotkanie by?o tak?e okazj? do wymiany do?wiadcze? i inspiracji dla wykorzystania danych w projektowaniu rozwoju. W programie konferencji zaplanowano wyk?ad i zaj?cia warsztatowe.
Uczestnicy wprost wskazywali, ?e wiedza i umiej?tno?ci bardzo im si? przydadz?.  Pojawi?a si? te? postulaty, aby w??cza? przedstawicieli JST w prezentacje wst?pnych wyników ewaluacji oraz aby uwzgl?dnia? potrzeby JST w doborze wymaga? do ewaluacji.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1