Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
"Ewaluacja mówi, a kontrola jest niema" - do takich stwierdze? doszli wizytatorzy ds. ewaluacji po kolejnym etapie badania.
12 grudnia 2009

"Ewaluacja mówi, a kontrola jest niema" - do takich stwierdze? doszli wizytatorzy ds. ewaluacji po kolejnym etapie badania.

Wizyty w szko?ach, które odby?y si? w listopadzie to przede wszystkim seria rozmów z uczniami, nauczycielami, dyrektorem, partnerami spo?ecznymi. Wywiady fokusowe by?y nowym do?wiadczeniem badawczym. Prowadz?cy podkre?lali, ?e wymagaj? dobrej znajomo?ci ca?o?ci badania i ?wiadomo?ci celów. Pomimo trudno?ci uda?o si? uzyska? du?o ciekawego materia?u do analizy. 

 

Wizytatorzy na spotkaniu w Krakowie (25-28XI) przeszli przez trzydniowe "studia" z socjologii. Poznali sposoby profesjonalnej analizy ilo?ciowej i jako?ciowej. Zaprezentowana zosta?a struktura raportu. B?dzie sk?ada? si?: po pierwsze – z wyników, czyli opisanych wymaga?; po drugie - z wniosków wyra?onych poprzez zestawienie mocnych stron i obszarów do poprawy; po trzecie -z poziomu wype?niania wymaga?.

III spotkanie podsumowa? dr Grzegorz Mazurkiewicz. Mówi? o zadaniach stoj?cych przed wizytatorami i etyce badacza. Przestrzega? przed chowaniem si? za przepisami dla przykrycia braku kompetencji i zach?ca? do patrzenia na szko?y okiem obiektywnego obserwatora, a nie kontrolera.

Wyk?adem dr Luciana Ciolana z Uniwersytetu Bukareszte?skiego rozpocz??o si? ostatnie IV spotkanie pierwszej grupy szkol?cych si? wizytatorów ds. ewaluacji (2XII-5XII 2009). Prowokowa?, zadawa? pytania i radzi?. Jak wyj?? z pisania typowego, nudnego raportu, który od?o?ony zostanie na pó?k?? - S?uchaj?cy zapami?taj? 3 g?ówne zdania - przekonywa?. Jak utrzyma? równowag? pomi?dzy obiektywnym opisem rzeczywisto?ci a przysz?o?ci??. Trzydniowe spotkanie wype?ni?a ci??ka praca nad analiz? danych i pisanie raportu oraz analiza dotychczasowej procedury i narz?dzi badawczych.

Do 15 stycznia trzeba b?dzie zaprezentowa? raport radzie pedagogicznej, nanie?? uzgodnione w dyskusji z rad? zmiany i przes?a? ostateczn? wersje do szko?y. Oficjalny raport dotyczy? b?dzie pierwszego obszaru „efekty”. Otrzymaj? go równie? organy prowadz?ce szko?y.

?al by?o si? ?egna?! Pozosta?a ch?? utrzymania kontaktu i stworzenia grup wsparcia.· 15 I 2010 w Krakowie wr?czenie za?wiadcze? uko?czenia szkolenia. I to ju?, prosz? pa?stwa, koniec!

 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1