Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y.
20 grudnia 2013

W dniach 19 – 20 grudnia w Gda?sku odby?a si? konferencja: Raport z ewaluacji szans? na sukces szko?y,  organizowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?  oraz  projektu Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, etap III,  wspó?finansowanych  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Na zaproszenie organizatora – O?rodka Rozwoju Edukacji, w spotkaniu uczestniczyli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, o?rodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych – odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkó?.

W programie konferencji zaplanowano wyk?ady i zaj?cia warsztatowe po?wi?cone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szko?y i budowania oferty jej wsparcia.

Uczestnicy wzi?li udzia? w warsztatach podzielonych na pi?? sesji:

Sesja pierwsza – Wymagania jako wyznaczniki kierunków dzia?a? realizowanych przez szko?y i placówki

Podczas realizacji tego modu?u uczestnicy zapoznali si? z prawnymi podstawami prowadzenia nadzoru pedagogiczngeo, w tym przede wszystkim z za??cznikiem do rozporz?dzenia w sprawie nadzoru,zawieraj?cym wymagania panstwa wobec szkól, które stanowi? przedmiot ewaluacji zewnetrznej.

Sesja druga – Struktura raportów

W drugim module uczestnicy zapoznali s? ze struktur? raportów powstaj?cych zarówno w odniesieniu do poprzednich jak i aktualenie obowi?zuj?cych wymaga?.

Sesja trzecia  i czwarta – Jak czyta? raport?

Dzi?ki tym modu?om uczestnicy konferencji nabywali umiejetno?ci prowadzenia analizy wyników eweluacji zewn?trznej i budowania rekomendacji do podejmowania w szkole i placówce decyzji prorozwojowych.

Sesja pi?ta – Jak pracowa? z rad? pedagogiczn??

Podczas realizacji tego modu?u uczestnicy wypracowywali plany wspracia szkó?.Dowiedzieli  si? jak  mo?na podejmowa? wspó?prac? z rad? pedagogiczn? danej szko?y lub placówki w sposób umo?liwiajacy tworzenie skutecznych programów rozwojowych.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1