Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
II spotkanie XIV cyklu szkole? dla wizytatorów
15 grudnia 2013

II spotkanie XIV cyklu szkole? dla wizytatorów rozpocz??o si? mocnym akcentem. Wyk?ad prof. H.Mizerka poruszy? wyobra?ni? uczestników i zmusi? do refleksji nad istot? ewaluacji.W Krakowie w dniach 11-14 listopada spotkali si? wizytatorzy, aby przygotowa? si? do przeprowadzenia badania w szko?ach i placówkach o?wiatowych.Metody i narz?dzia badawcze by?y g?ównym tematem sesji.Symulacje wywiadów by?y wa?nym do?wiadczeniem, pozwala?y zobaczy? rafy, z jakimi mog? spotka? si? wizytatorzy prowadza? ju? w?a?ciwe badanie. Dla wielu uczestników bardzo wa?ne by?y praktyczne ?wiczenia.To by?a du?a dawka wiedzy, któr? trzeba spokojnie u?o?y? w g?owach - tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? pojawiaj?ce si? równie? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1