Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Pierwsze spotkanie szkoleniowe dla przysz?ych wizytatorów do spraw ewaluacji
4 pa?dziernika 2009

W dniach 30 IX-3 X w Krakowie odby?o si? pierwsze spotkanie szkoleniowe dla przysz?ych wizytatorów do spraw ewaluacj .Celem by?o przedstawienie nowego modelu nadzoru pedagogicznego w Polsce. W spotkaniu tym wzi??o te? udzia? 32 dyrektorów i dyrektorek szkó? i placówek, którzy zgodzili si?, aby to u nich odby?y si? pierwsze ewaluacje. Grupa 122 osób s?ucha?a wyk?adów, pracowa?a w grupach i dyskutowa?a przez 30 godzin zaj??.

Najwa?niejszym punktem dnia pierwszego by? wyk?ad profesora Henryka Mizerka, który zaprosi? s?uchaczy w podró? do krainy ewaluacji i pokaza? jak fascynuj?ce mog? by? teoretyczne rozwa?ania na jej temat.

Drugi dzie? szkolenia podsumowany zosta? przez
Minister Krystyn? Szumilas, która nawi?zuj?c do tematów poruszanych podczas zaj?? precyzyjnie przedstawi?a g?ówne punkty polityki o?wiatowej pa?stwa.

Dnia trzeciego uda?o si? przej?? od rozwa?a? prawnych i teoretycznych do prezentacji modelu systemu ewaluacji o?wiaty. Wci?? jednak jeste?my na pocz?tku drogi. Kolejne spotkanie ju? za nieca?e dwa tygodnie.

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1