Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna w Belgii
4 grudnia 2013

Pierwszy dzie? 

Diest, 2.12.2013r.

Pierwszy roboczy dzie? pobytu w Diest (Belgia) up?yn?? nam na zapoznawaniu si? z systemem belgijskiej edukacji, któr? przedstawi? nam, nasz flandryjski opiekun Luc Pluymers – dyrektor Sint-Jan Eerste Graad (DMS).

Zacznijmy od pocz?tku. Belgia jest pa?stwem federacyjnym, w którym funkcjonuj? trzy struktury rz?dowe.  Za o?wiat? odpowiada Rz?d Federalny w zakresie okresu nauki, minimalnych wymaga?, które decyduj? o uzyskaniu ?wiadectwa i zarobkach nauczycieli. Z kolei Rz?dy Wspólnoty, które zwi?zane s? j?zykiem, odpowiadaj? za wszystkie aspekty edukacji i tworz? systemy edukacyjne obowi?zuj?ce w danym regionie. Z tych powodów nie mówimy o systemie edukacji w Belgii tylko np. we Flandrii czy Walonii. Ró?nice mog? dotyczy?  np. godzin pracy czy zarobków.

Szko?y we Wspólnotach mog? ??czy? si? w sieci. To jest warunek, aby otrzyma? wsparcie finansowe Rz?du Wspólnoty. Pieni?dze przeznaczane s? m. in. na pe?ne wyposa?enie ucznia w niezb?dne materia?y dydaktyczne (dotyczy to przedszkoli i szkó? podstawowych).  Ponadto, w systemie funkcjonuj? szko?y prywatne (niepubliczne), które nie otrzymuj? wsparcia finansowego Rz?du. Uczniowie, w tych szko?ach, musz? zdawa? egzaminy testowe, organizowane przez centraln? komisj? egzaminacyjn? w Brukseli i to umo?liwia im otrzymanie dyplomu równorz?dnego z dyplomami pozosta?ych szkó?, nadzorowanych przez Rz?d.   

W sk?ad systemu edukacji wchodz? przedszkola, które realizuj? ju? procesy edukacyjne. Pobyt dziecka w przedszkolu to standardowo trzy lata, ale w przypadku dziecka z trudno?ciami czas ten mo?e by? wyd?u?ony o jeden rok. Po tym czasie, sze?ciolatek idzie do pierwszej klasy szko?y podstawowej,  klasy „play and learn” lub do pierwszej klasy szko?y specjalnej. Szko?a podstawowa trwa 6 lat, przy czym, dziecko mo?e w tym czasie dwukrotnie powtórzy? klas?. W momencie gdy osi?gnie wiek 12 lat, a nie dotar?o do 6 klasy, mo?e przy aprobacie rodziców, przerwa? edukacj? w szkole podstawowej po klasie 4 i znale?? si? w pierwszej klasie szko?y ?redniej, ukierunkowanej zawodowo, w której realizuje PROGRAM „B” (w szko?ach ?rednich realizowany jest program „A” lub „B”). Po uko?czeniu szko?y podstawowej  ucze? kontynuuje nauk? w szkole ?redniej, która ma trzy dwuletnie etapy. Po pierwszym etapie nast?puje specjalizacja w zakresie wyboru kierunku kszta?cenia okre?lonych umiej?tno?ci : ogólnych, artystycznych, technicznych lub zawodowych, czyli drugi etap. Szko?a doradza uczniom w wyborze specjalizacji na podstawie ich osi?gni?? w pierwszym etapie. Na trzecim etapie nast?puje doskonalenie w zakresie wybranej specjalizacji. Warto tutaj wspomnie?, ?e w przypadku specjalizacji zawodowej ucze? nie otrzymuje dyplomu uko?czenia szko?y tylko certyfikat, który nie uprawnia go do kontynuowania nauki w szkole wy?szego typu tj. kolegiach zawodowych lub uniwersyteckich. Aby wróci? do systemu ucze? musi jeszcze jeden rok ucz?szcza? do szko?y i wtedy uzyskuje wymagany dokument, uprawniaj?cy go do podj?cia nauki w wymienionych wy?ej szko?ach wy?szych.

Teraz kilka s?ów o tym, co warunkuje przechodzenie ucznia z klasy do klasy. W szko?ach podstawowych uczniowie rozwi?zuj? testy, natomiast w szko?ach ?rednich organizowane s? egzaminy,  przygotowywane i organizowane przez szko??, co wraz z wynikami cz?stkowymi stanowi podstaw? do uko?czenia danej klasy lub etapu edukacyjnego.

W drugiej cz??ci dnia spotkali?my si? z Sabine Chetta -Dyrektork? szko?y, w której odby? si?, w pa?dzierniku ubieg?ego roku, audyt (inspekcja). Informacja o tym, w których szko?ach odb?d? si? inspekcje, publikowana jest na stronie ministerstwa, z rocznym wyprzedzeniem.  Podczas inspekcji, bada si? ró?ne obszary pracy szko?y, w tym stan jej bazy i sposób spe?niania okre?lonych standardów nauczania na wybranych przedmiotach. Wynikiem audytu jest za?wiadczenie. Dla szko?y wa?ne jest, jakie otrzyma za?wiadczenie. S? trzy rodzaje. Najbardziej po??danym jest za?wiadczenie nr 1, bo oznacza ono, ?e szko?a dobrze pracuje. W przypadku za?wiadczenia nr 2 wyst?puje potrzeba zmian. Otrzymanie za?wiadczenia nr 3 daje szkole sygna? o powa?niejszych problemach. Taka szko?a, wymaga wsparcia.

Na zako?czenie warto podkre?li?, ?e atmosfera dnia by?a bardzo serdeczna i przyjazna.  Mi?? niespodziank? by?o spotkanie z polsk? nauczycielk? Ewelin?, która przekaza?a nam wiele ciekawych informacji na temat szkó? w Belgii. Mieli?my równie? mo?liwo?? spotkania, w szkole podstawowej,   polskich dzieci, które na sta?e mieszkaj? w Belgii i co by?o szczególnie mi?e ( zw?aszcza w przypadku Klaudii), pi?knie mówi? po polsku.

Podsumowali?my dzie? refleksjami, dotycz?cymi ró?nic na temat szkolnictwa w Polsce i Belgii, przy czym wszyscy uznali?my, ?e mamy potrzeb? zadania jeszcze wielu pyta?….

Mariola Juraszek-Morawska

Barbara Wolska

 

Drugi dzie?

Diest, 3.12.2013r.

Drugi dzie? wizyty studyjnej w Belgii up?yn?? nam na dalszym zg??bianiu tajników flamandzkiego systemu edukacji. Dzisiaj szczegó?owo zapoznali?my si? zakresem dzia?alno?ci Centrum Doradztwa/Wsparcia dla uczniów (CLB) oraz z systemem szkolnictwa ?redniego.

Dyrektor CLB Raf Biesmans opisa? nam funkcjonowanie instytucji wspieraj?cych uczniów oraz zakres ich dzia?alno?ci. Ka?da szko?a we Flandrii wspó?pracuje z CLB, w ramach, którego zatrudniani s? lekarze, piel?gniarki, pracownicy spo?eczni, psycholodzy i pedagodzy. Dzia?alno?? CLB obejmuje cztery obszary:

- wsparcie dla uczniów maj?cych trudno?ci w nauce,      

- pomoc przy wyborze ?cie?ki edukacyjnej,

- zdrowie i rozwój fizyczny,      

- rozwój spo?eczny i emocjonalny.

 

CLB, podobnie jak szko?y podlegaj? inspekcjom, prowadzonym przez wyspecjalizowane zespo?y, inne ni? prowadz?ce inspekcje w szko?ach. Badanie obejmuje zakres osi?gania celów, wype?niania swoich zada? przez placówki, systemowo?? monitorowania i prowadzenia kontroli, jako?ci podejmowanych dzia?a? zmierzaj?cych do osi?gania celów oraz strategi? doskonalenia w?asnej pracy. Wszystkie wymienione wy?ej aspekty badane s? w oparciu o zapisy w Ksi?dze, Jako?ci, obserwacje i rozmowy z pracownikami.  Podobnie jak w szko?ach, inspekcja ko?czy si? raportem zawieraj?cym opini? pozytywn?, pozytywn? ograniczon? lub negatywn?. Opinia negatywna zawiera sugestie czy placówka jest w stanie samodzielnie przezwyci??y? trudno?ci, czy te? potrzebuje pomocy z zewn?trz.

W drugiej cz??ci dnia Luc Pluymers, dyrektor Sint-Jan Eerste  Graad przedstawi? nam system szkolnictwa ?redniego, który we Flandrii obejmuje 3 dwuletnie etapy.  W systemie funkcjonuj? dwa rodzaje szkó? ?rednich. Szko?y, w których uczniowie realizuj? tylko pierwszy etap, po czym wybieraj? jeden z czterech kierunków kszta?cenia (ogólny, techniczny, artystyczny, zawodowy), realizowany ju? w innej szkole. Drugi rodzaj szkó? zak?ada wybór ?cie?ki kszta?cenia ju? na pierwszym etapie i ich kontynuacj? na kolejnych etapach w tej samej szkole.

Kolejny dzie? wizyty up?yn?? nam pracowicie, ale bardzo sympatycznie. Refleksja, która pojawi?a si? w dniu dzisiejszym to stwierdzenie, i? dostrzegamy wiele podobie?stw w pracy szkó? w Polsce i Belgii w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Janina Mielnikiewicz

  Aleksandra S?poch

                                                                                                                    

Trzeci dzie?

Diest, 4.12.2013r.

 

Dzisiejszy dzie? zacz?? si? podobnie - ?niadanie a po ?niadaniu wyj?cie z hotelu. Jak zwykle punktualni, dotarli?my spacerkiem do nowocze?niejszej cz??ci Diest, w której wizytowali?my KHLeuven - University College. Björn Callewaert i Tom Robijns przedstawili nam informacje dotycz?ce dzia?alno?ci uczelni. Najwa?niejsze z nich to:

A.    Uczelnia kszta?ci na pi?ciu wydzia?ach oko?o o?miu tysi?cy studentów.

B.     Na wydziale pedagogicznym studiuje oko?o 2300 przysz?ych nauczycieli.

C.     Studenci wydzia?u pedagogicznego otrzymuj? dyplom licencjata i uprawnienia do pracy w przedszkolach i szko?ach podstawowych.

D.    Uczenia realizuj?c program, jest zobowi?zana uwzgl?dni? kompetencje przysz?ego nauczyciela, okre?lone w dekrecie rz?du flamandzkiego.

E.     Dekret ustala minimalne standardy zawarte w dziesi?ciu jednostkach funkcjonalnych w odniesieniu do ról, jakie w szkole nauczyciel powinien spe?nia?.

F.      Nauka trwa trzy lata, lecz nie jest wa?ny czas trwania studiów, a ilo?? punktów okre?lona jako minimum wymagane do ich uko?czenia.

G.    Studenci wydzia?u pedagogicznego odbywaj? co roku praktyki w szko?ach, z tego cz??? w szko?ach, z którymi uczelnia ma podpisane umowy.

Co osiem lat uczelnia poddawana jest kontroli, aby otrzyma? akredytacj?. Celem tej kontroli jest ustalenie, czy studenci kszta?ceni s? zgodnie ze standardami okre?lonymi przez rz?d. Cofni?cie akredytacji zdarza si? i skutkuje likwidacj? kierunku. Tak rygorystyczne wymogi powoduj? planowanie zarz?dzania jako?ci? kszta?cenia i ukierunkowan? ewaluacj? wewn?trzn?.

Po po?udniu spotka? si? z nami w Ratuszu zast?pca Burmistrza Diest, odpowiedzialny m.in. za edukacj?. Podczas prezentacji dowiedzieli?my si?, ?e w Diest mieszka niespe?na 23 tysi?ce ludzi, z tego oko?o 12 % to nie Belgowie. W mie?cie jest 21 szkó? prowadzonych przez trzy ró?ne organy - rz?d flamandzki, samorz?d i diecezj? katolick?. Samorz?d finansuje równie? dziesi?? ?wietlic dla dzieci do dwunastego roku ?ycia, których rodzice, ze wzgl?du na prac?, nie mog? zapewni? opieki rano i po po?udniu. Ponadto p?aci za opiek? dziadkom lub innej wskazanej przez rodzica osobie, gdy dziecko nie zosta?o przyj?te do ?wietlicy.

Najciekawsze informacje przekazane przez zast?pc? Burmistrza Diest dotyczy?y strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.  Ustalone przez komisj? kryteria, brane pod uwag? do otrzymania wsparcia, to wykszta?cenie matki i dochód.

Dzia?ania w tym zakresie dotycz?:

- sprawnie i efektywnie dzia?aj?cej platformy;

- przekazywania rodzicom materia?ów, t?umaczonych na ich j?zyk ojczysty;

- wsparcia materialnego;

- utworzenia wypo?yczalni zabawek;

- finansowania dodatkowych zaj??, np. nauki j?zyka.

Na zako?czenie prezentacji us?yszeli?my, i? strategia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci realizowana przez samorz?d w Diest jest stawiana przez rz?d Flandrii jako wzór do na?ladowania dla innych samorz?dów.

Ma?gorzata Kornacka

Jadwiga Kruszyna

 

Czwarty dzie? wizyty

Diest, Mechelen, 5.12.201

Dzi?, 5 grudnia 2013 r., w Vicariaat Onderwijs F. De Merodestraat 18; 2800 Mechelen, odby?o si? spotkanie naszej grupy z Johanem Fouquaert i Alainem No?z, doradcami pedagogicznymi flamandzkich szkó? katolickich. Grupie towarzyszy? Luc Pluymers, dyrektor szko?y Sint-Jan Eerste Graad z Diest. Podczas spotkania zosta?a przedstawiona prezentacja multimedialna pt: „Wsparcie szkó? i nauczycieli”, która  sk?ada?a si? z cz??ci po?wi?conych: zadaniom, roli  i metodom pracy doradców pedagogicznych (metodycznych), usytuowaniu o?rodków doradców pedagogicznych w strukturze sieci edukacyjnych systemu edukacji we Flandrii, zapewnianiu jako?ci edukacji we Flandrii, a w szczególno?ci dzi?ki ewaluacji wewn?trznej.

We Flandrii wyst?puj? trzy sieci szkó?: rz?dowa GO!, katolicka VSKO, prowadzonych przez miasta - Other. Ka?da sie? szkó? posiada swoje instytucje doradztwa. Sie? szkó? katolickich, obejmuj?ca 75% szkó? we Flandrii, równie? prowadzi  system wsparcia dla szkó? katolickich pn.”PBBDKO”, w sk?ad którego wchodzi 5 diecezjalnych o?rodków doradztwa: Mechelen-Brussel, Brugge, Antwerpen, Haselt i Gent. Sie? wsparcia dla szkó? katolickich zgodnie z przyj?t? wizj? wspiera szko?y w realizacji chrze?cija?skich zasad edukacji, d??eniu do jak najlepszej jako?ci nauczania, dba o edukacyjny rozwój i o doskonalenie zawodowe kadry zarz?dzaj?cej i nauczycieli, pomaga wdra?a? innowacje.

Doradca pedagogiczny pracuj?cy w Vicariaat b?d?c krytycznym przyjacielem szko?y, ma g?ównie wspomaga? szko?y w zapobieganiu problemom zwi?zanym z utrzymaniem po??danej jako?ci edukacji. Szko?y w Belgii posiadaj? du?y zakres autonomii, wobec czego doradcy pedagogiczni przychodz? szkole z pomoc?, jedynie gdy sama szko?a zwróci si? o to. Pomoc mo?e dotyczy? wdra?ania innowacyjnych projektów, nowych programów zaj??, eliminowaniu braków wskazanych przez inspekcj?. Mo?e obejmowa? ca?? szko?? lub te? dotyczy? doskonalenia zawodowego wybranych nauczycieli i kadry zarz?dzaj?cej szko?ami.

G?ówne metody pracy doradcy w szkole ewaluuj? od koncentrowania si? na  problemach, poprzez wspomaganie procesowe (wówczas wyst?puje konieczno?? kilku wizyt w szkole), do pomocy szkole w samorozwoju tzn. nauczeniu szko?y jak samodzielnie problem dostrzec i rozwi?za?, jak stawia? sobie cele rozwojowe. Rol? doradcy jest tworzenie i rozwijanie sieci opartych na kontaktach i ??czeniu si? w celu wspó?pracy szkó? i grup np. startuj?cych zawodowo nauczycieli, nauczycieli przedmiotów, dyrektorów, wicedyrektorów, rad szkó?, szkolnych koordynatorów poprzez zapraszanie ich na wspólne konferencje             i szkolenia. Ponadto doradca metodyczny pe?ni rol? trenera - osoby szkol?cej nauczycieli                   i innych pracowników szko?y, aby ich wyposa?y? w narz?dzia pozwalaj?ce jeszcze lepiej pracowa? i dba? o jako?? swej pracy.  Wa?n? rol? doradcy jest rola mentora. Stoj?c „z boku” inspiruje on po??dane procesy.

Od 2009 r. we Flandrii obowi?zuje dekret rz?du stanowi?cy, ?e szko?y powinny pracowa? nad jako?ci? swej pracy, nie wskazuj?cy jednak sposobu tej pracy (form, przebiegu, organizacji itp.).

 Doradcy z Vicaariat opracowali sposób wspierania szkó? w przeprowadzaniu  ewaluacji wewn?trznej, jako procesu s?u??cego zapewnieniu jako?ci. Wraz ze szkolnym zespo?em ds. ewaluacji przygotowuj? zestaw 100 pyta? ankietowych skierowanych do nauczycieli. Po zebraniu i analizie uzyskanych w ten sposób danych ilo?ciowych nast?puje dyskusja w grupie nauczycieli, podczas której omawiane s? problemy szko?y dostarczaj?c danych jako?ciowych. Raport z ewaluacji wewn?trznej sporz?dzaj? doradcy przeprowadzaj?cy badanie. Raport odpowiada na pytanie: „jak? szko?? jeste?my?”, wskazuje s?abe i mocne strony szko?y. Analiza raportu rozpoczyna dyskusj? nad priorytetami, celami zwi?zanymi z pytaniem: „jak? szko?? chcieliby?my by??” Doradcy w ?adnej sytuacji nie przychodz? szkole z pomoc? bez zaproszenia. S? jednak dobrze przygotowani do tego zadania.

Anna Lach

Danuta Le?niewska

 

Pi?ty dzie?

Bruksela, 6.12.2013r.

 

Spotkanie z Rad? Inspektorów w siedzibie Rz?du Flamandzkiego w Brukseli.

(Czego dowiedzieli?my si? o pracy inspektorów we Flandrii?)

Czym zajmuje si? inspekcja?

Spotkanie prowadzi? inspektor generalny Yvan Verbauwhede. Inspektorat w obecnej postaci funkcjonuje od 1991 r. Powo?any zosta? dla zapewnienia jako?ci pracy szkó? i placówek we Flandrii. Do zada? Inspekcji nale?y przeprowadzanie inspekcji w szko?ach i placówkach o?wiatowych, kontrola nauczania domowego, opiniowanie i doradztwo w zakresie programów nauczania, nostryfikacja dyplomów, rozpatrywanie skarg, sporz?dzanie rocznego raportu o stanie edukacji we Flandrii, wspó?praca z Ministrem Edukacji Rz?du Flamandzkiego.

Dekret Rz?du Flamandzkiego z 2009 r. wprowadzi? szerok? autonomi? szkó?, która pierwsz? instytucj? odpowiedzialn? za jako?? edukacji jest sama szko?a. Dlatego te? szko?a zobligowana jest do autoewaluacji, do krytycznej cyklicznie dokonywanej oceny w?asnych dzia?a? oraz do wprowadzania ulepsze?. Rz?d Flamandzki wp?ywa na polityk? jako?ci edukacji poprzez okre?lanie zada? inspekcji oraz o?rodków wspieraj?cych prac? szkó? np. w zakresie autoewaluacji. Zapewnianie jako?ci oznacza respektowanie zasad okre?lonych przez rz?d.

Inspekcja dotyczy szkó?, nie nauczycieli czy dyrektorów. Dzia?alno?? inspekcji obejmuje kontrol? jako?ci w szko?ach i oddzia?ywanie na jej podnoszenie przy za?o?eniu, ?e najwa?niejszy w tych dzia?aniach jest ucze?. Inspekcja kieruje si? szacunkiem dla warto?ci ludzkich i spo?ecznych oraz zaufaniem do szkó? i za?o?eniem, ?e szko?y s? zainteresowane i mog? podnosi? jako?? w?asnej pracy. Inspekcja stosuje okre?lon? metodologi? prowadzenia bada? i jest niezale?na w swoich dzia?aniach.

Jakie s? ogólne zasady pracy inspektorów?

Inspektorat zatrudnia oko?o 150 inspektorów, których prac? koordynuje oko?o 17 koordynatorów. Inspektorzy specjalizuj? si? w typach szkó? i przedmiotach (inspektorzy w zakresie przedszkoli i szkó? podstawowych, szkó? ?rednich, kszta?cenia doros?ych, kszta?cenia specjalnego, placówek wparcia pedagogicznego dla uczniów). Najwa?niejsze kompetencje wymagane od inspektorów to: umiej?tno?? krytycznego my?lenia, analizy danych i rozwi?zywania problemów, dobra znajomo?? j?zyka holenderskiego. W wi?kszo?ci przypadków wymagane jest do?wiadczenie pedagogiczne.

Podstawowe zasady obowi?zuj?ce inspektorów:

- inspektor nie mo?e dzia?a? bez upowa?nienia,

- powinien by? obiektywny (nie mo?e wyst?powa? ?aden konflikt interesów),

- nie mo?e promowa? i sprzedawa? materia?ów edukacyjnych w szko?ach,

- nie ?wiadczy doradztwa dla szkó?.

Inspektorzy pracuj? w zespo?ach odpowiednio do typów szkó?, które mog? liczy? od 2 do 8 osób. Prac? zespo?u koordynuje inspektor wiod?cy, który odpowiada za kontakty z dyrektorem opracowanie raportu. Sk?ad zespo?u inspektorów dobierany jest odpowiednio do typów szkó? i kontekstu ?rodowiskowego.

Jak przebiega inspekcja ?

Przebiega ona w trzech tygodniowych etapach.

1 – przygotowanie polegaj?ce na analizowaniu danych dotycz?cych szko?y, wizycie przygotowawczej w szkole, dyskusji inspektorów i s?u?y ustaleniu zakresu inspekcji o którym informowana jest szko?a. Dyrektor szko?y nie otrzymuje natomiast informacji o przewidywanych narz?dziach badawczych.

2 – wizyta w szkole (analiza dokumentów, obserwacja zaj??, wywiady fokusowe), na zako?czenie wizyty szko?a otrzymuje wst?pn? informacj? na temat wyników inspekcji.

3 – opracowanie raportu.

Co zawiera raport z inspekcji?

Raport zawiera informacje na temat wszystkich badanych zagadnie?, a w szczególno?ci odpowiedzi na trzy pytania:

- Czy szko?a przestrzega przepisów prawa np. w zakresie zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków lokalowych,

- Czy szko?a monitoruje zapewnianie jako?ci edukacji,

- Czy posiada warunki do kreowania polityki jako?ci np. przywództwo dyrektora.

Raport ko?czy si? wskazaniem mocnych i s?abych stron szko?y oraz jedn? z trzech rekomendacji:

1 – rekomendacja pozytywna oznaczaj?ce ?e do pracy szko?y nie ma zastrze?e?,

2 - ograniczona pozytywna rekomendacja czyli w szkole pewne elementy wymagaj? poprawy co powinno by? zrealizowane w ci?gu trzech lat.

3 -  rekomendacja negatywna – szko?a musi podj?? dzia?ania naprawcze, przedstawi? ministrowi plan naprawczy i po trzech latach w szkole odbywa si? ponowna inspekcja.

Raport dostarcza informacji o tym co szko?a robi dobrze co mog?a by robi? lepiej a co musi robi? lepiej.

Raport prezentowany jest w szkole, a po kilku tygodniach do dwóch miesi?cy publikowany jest na stronie internetowej Inspekcji, a dyrektor nie ma mo?liwo?ci wnoszenia do niego ?adnych zastrze?e?.

O pracy inspektorów co? jeszcze.

- jeden inspektor rocznie wykonuje oko?o 11 inspekcji,

- pracuje w domu i w szko?ach (nie ma biura),

- ?rednio 2 razy w miesi?cu uczestniczy w spotkaniach w siedzibie inspekcji i dotycz? one planowania, koordynowania i doskonalenia pracy inspektorów.

- inspektorzy otrzymuj? wynagrodzenie oraz ekwiwalent za korzystanie z internetu i sprz?tu komputerowego maj? op?acone rachunki za telefon i paliwo.

 Tomasz Michlewicz

Krzysztof Kania

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1