Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce dla 270 wizytatorów
28 listopada 2013

28 listopada  br. zako?czy?o si? zorganizowane przez O?rodek Rozwoju Edukacji  trzydniowe szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów realizuj?cych w kuratoriach o?wiaty zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz posiadaj?cych kwalifikacje do prowadzenia ewaluacji szkó? i placówek. Uczestniczy?o w nim 270 wizytatorów z ca?ego kraju.

Z wizytatorami spotka?a si? Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN , która mówi?a o  znaczeniu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym oraz  roli ewaluatorów w podnoszeniu jako?ci pracy szko?y. Przedstawi?a tak?e informacje o najistotniejszych  zmianach w przepisach  prawa o?wiatowego.

W spotkaniu uczestniczyli tak?e pracownicy MEN, IBE i ORE, którzy w kontek?cie wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek badanych w procesie ewaluacji omówili zagadnienia dotycz?ce realizacji podstawy programowej kszta?cenia ogólnego, specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, kszta?cenia zawodowego, analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewn?trznych,  za?o?e? merytorycznych i instytucjonalnych wdra?ania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia si? przez ca?e ?ycie.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1