Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
II Wizyta studyjna. Relacje
12 listopada 2013

Relacje:

I dzie? wizyty

11.11.13

Pierwszy dzie? rozpocz?li?my wizyt? na Dublin College University, gdzie wys?uchali?my wyk?adu dr Gerry’ego Mac Ruairc pt. „System ewaluacji w Irlandii” Dowiedzieli?my si?
z niego, i? zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego rozpocz??y si? w Irlandii po 1990 roku, wprowadzone zmiany s? wi?c aktualnie przepracowywane w szko?ach. Bardzo wa?n? rol? w dziedzinie zarz?dzania szkolnictwem odgrywa ko?ció?. Inspektorzy prowadz?cy ewaluacj? w Irlandii podzieleni s? na dwa departamenty: jeden z nich zajmuje si? ewaluacj? w szko?ach, drugi pracuje nad narz?dziami (narz?dzia podobnie, jak w Polsce s? udost?pniane na stronie internetowej:

http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/

Ewaluacje prowadzone s? w czterech g?ównych obszarach:

1. Jako?? zarz?dzania;

2. Jako?? planowania i  autoewaluacji;

3.Jako?? nauczania poszczególnych przedmiotów – wyniki;
4. Jako?? wsparcia dla uczniów.

Ewaluacje dziel? si? na krótkie/tematyczne ewaluacje (3-4 dni) oraz ewaluacje ca?o?ciowe
(2-3 tygodnie). Ewaluacja zewn?trzna jest niezapowiedziana, szko?y dowiaduj? si?
o przeprowadzanej ewaluacji w dniu jej rozpocz?cia wraz z pojawieniem si? inspektorów. Wszystkie raporty znajduj? si? na stronie internetowej wskazanej powy?ej, na tej stronie publikowane s? te? odpowiedzi szko?y na przekazany jej raport z ewaluacji.
Inspektorat Edukacji zwraca uwag? na ewaluacj? wewn?trzn? prowadzon? w szko?ach. Udost?pniane s? narz?dzia do ewaluacje wewn?trznej ale szko?a mo?e (cho? rzadko z tego korzysta) kreowa? w?asne sposoby zbierania danych czy analizowania wyników.
Inspektor odwiedza w ci?gu kilku miesi?cy wszystkie szko?y, aby spotka? si? z dyrektorami szkó? i przekaza?  informacj? nt. ewaluacji wewn?trznej. Wskazany jest te? plan, jakie obszary powinny znale?? si? odzwierciedlenie w planach pracy ewaluacji wewn?trznej,
np.  w latach 2013 - umiej?tno?? pisania i czytania, w nast?pnych latach na zdolno?ci matematyczne.
Po po?udniu odwiedzili?my szko?? Scoil San Treasa:
 http://www.sstreasa.ie/bout-us/
W trakcie spotkania mogli?my si? dowiedzie? jak szko?y/nauczyciele zareagowali na zmian? systemu nadzoru pedagogicznego. Jakie widz? zagro?enia w prowadzonej zmianie, jakie l?ki towarzysz? zmianie, jakie odnie?li korzy?ci.  Jak irlandzka szko?a wykorzystuje dane z ewaluacji zewn?trznej i czym jest dla irlandzkich nauczycieli ewaluacja wewn?trzna. Mogli?my si? równie? zapozna? z systemem kszta?cenia nauczycieli (inspektorzy nadzoru pedagogicznego odgrywaj? tu szczególna rol?).

II dzie?

12.11.13

W dniu dzisiejszym uczestnicy wizyty w Dublinie, podczas warsztatu próbowali odpowiedzie? na pytanie Jak korzystaj?c z do?wiadcze? irlandzkich mo?emy doskonali? sposób wykorzystania wyników z ewaluacji zewn?trznej. Spotkanie rozpocz??o si? refleksj? nad tym, czego dowiedzieli?my si? w dniu poprzednim podczas wizyty na University College Dublin. Najwa?niejsze wnioski to:

- niezapowiedziane ewaluacje, s? powodem oporu nauczycieli, l?ku/frustracji przed ewaluacj?,

- w Polsce obserwacje nie s? skupione na nauczycielach, w Irlandii obserwacje odbywaj? si? w oparciu o prace ka?dego nauczyciela (obserwowane s? 3-4 lekcje jednej osoby),

- refleksjanad problemami: s? takie same w Irlandii i w Polsce

- sposób zbierania  danych – identyfikowany, jako problem/wyzwanie,

- odpowiedzialny za tre?? raportu jest inspektor (w Polsce czasami raport si? „skleja” z kilku cz??ci, co rozmywa odpowiedzialno??, po pierwsze podpisuje kurator, nie ma jednej osoby odpowiedzialnej za raport),

- irlandzcy nauczyciele, którzy uczestniczyli w spotkaniu chcieliby, aby inspektorzy byli równie? doradcami metodycznymi,

- system edukacji  w Irlandii charakteryzuje nieostry podzia? kompetencji pomi?dzy systemem nadzoru a organem prowadz?cym – w zasadzie trudno w Irlandii okre?li? kompetencje organu zarz?dzaj?cego – ko?cio?a,

- raport z ewaluacji (4 strony) jest tylko fragmentarycznym opisem, nieoddaj?cym ca?o?ci obrazu szko?y,

- w Irlandii warto?ci? jest elastyczna organizacja ewaluacji  - krótka ewaluacja, wielko?? szko?y uzale?nia czas ewaluacji,

-transparentno?? ewaluacji w Polsce jest warto?ci?,

Podczas pierwszej cz??ci warsztatu uczestnicy dyskutowali nad zagadnieniem jak

Wykorzystywanie wyników ewaluacji wygl?da w polskim systemie. Najwa?niejsze wnioski to:

-Dyrektorzy maj? k?opot z dost?pem do wszystkich zbieranych danych, mo?na cz??? danych (tabelek) wydrukowa?, ale nie wszystkie.

-Je?li JST si? interesuje wynikami raportów, to jest bardzo dobry objaw – pod warunkiem, ?e wójt/burmistrz potrafi w?a?ciwie interpretowa?/czyta? wyniki.

 S? przyk?ady wykorzystywania wyników ewaluacji zewn?trznej – przyk?ad Nauczycielska Akademia Internetowa, cz??? nauczycieli zg?osi?a si? po przeprowadzonej

ewaluacji w ich szkole.

- Wspomaganie – jego umiejscowienie, w sytuacjach trudnych, kto ma diagnozowa? problem;    by? mo?e narz?dzia do ewaluacji wewn?trznej tworzone przez specjalistów mog?aby wykorzysta? do diagnostyki.

-Wymagania, konceptualizacja, zaufanie publiczne jest wa?ne; kiedy b?dzie zrozumienie oraz zaufanie wyniki b?d? wykorzystywane. Rozumienie wymaga?, upowszechnianie wiedzy na ten temat.

-Zdarzaj? si? coraz cz??ciej pytania rodziców dotycz?cych raportów. Dobra szko?a, co to znaczy? Rola rodziców w czytaniu raportów. Równie? uczniowie s? odbiorcami raportów.

-Wymagania s? sednem zmiany, od tego si? zaczyna i na tym si? ko?czy- jak rozumie? wymagania, jak dotrze? do istoty. 

Kurator wykorzystuje raport do kolejnej oceny kadencji dyrektora; zmiana my?lenia nie, jaki jest wynik ewaluacji a jak si? pracuje z uzyskanymi wynikami.

Na zako?czenie odby?a si? praca w czterech grupach na temat tego, w jaki sposób powinny by? wykorzystywane wyniki ewaluacji zewn?trznej w Polsce? Czy mo?na si? inspirowa? praktykami irlandzkimi? Cztery grupy pracowa?y na odpowiedziami na powy?sze pytania oraz propozycjami konkretnych rozwi?za? w kontek?cie uczniów i rodziców, dyrektorów i nauczycieli, samorz?dów i organów wspieraj?cych szko?y oraz ?rodowiska, kuratoriów i ministerstwa.

Trzeci dzie?

13.11.13

W ?rod? odwiedzili?my dwie szko?y:

1.       http://www.stgerards.ie/

2.       http://www.stdavids.ie/

W trakcie wizyt mogli?my si? zapozna? z funkcjonowaniem tych szkó?. Spotkanie z dyrekcj? szko?y i nauczycielami zaowocowa?o informacjami na temat postrzegania ewaluacji zewn?trznej przez szko?y. G?ównymi zastrze?eniami wobec ewaluacji okaza?y si? w odbiorze odwiedzanych szkó?: du?a ilo?? dokumentacji, któr? szko?a przygotowuje oraz uzale?nienie sposobu przeprowadzenie ewaluacji od nastawienia inspektora. Kolejnym punktem, które szko?y uzna?y za s?aby punkt ewaluacji by?y dokumenty wype?niane przez szko?? w trakcie ewaluacji, a które wg szkó? by?y za ma?o zró?nicowane (dostosowane do typu czy specyfiki szko?y). Pozytywny odd?wi?k w szko?ach budzi?a ewaluacja wewn?trzna. Dyrektor St. Gerards jako pozytywny aspekt przeprowadzenia ewaluacji zewn?trznej wskazywa? na dostrze?enie przez szko?? po przestudiowaniu raportu konieczno?? prowadzenia ewaluacji wewn?trznej.  Mogli?my te? dowiedzie? si? jakie cechy/kompetencje cechuj? dobrego inspektora (ewaluatora) widziane oczami szkó?.Po po?udniu wys?uchali?my wyk?adu dr Marrie Griffen. Podczas wyk?adu poznali?my dok?adniej struktur? systemu o?wiatowego w Irlandii oraz systemu nadzoru pedagogicznego. Poznali?my te? g?ówne przyczyny zmian zachodz?cych w ostatnich dwóch latach w systemie ewaluacji prowadzonych w Irlandii. Mogli?my si? te? zapozna? z badaniami prowadzonymi przez dr M. Gryffen. Zidentyfikowanymi problemami okaza?a si? zbyt niska partycypacja rodziców w procesie ewaluacji, brak informacji zwrotnych w szko?ach po ewaluacjach oraz brak realnego wp?ywu inspektorów na zmiany zachodz?ce szkole. W trakcie dwóch ostatnich lat w Irlandii znacznie zmniejszono d?ugo??  raportu po ewaluacji ca?o?ciowej (z 20 stron do 4 stron), zarekomendowano przeprowadzanie ewaluacji wewn?trznej (zosta?y stworzone narz?dzia i kryteria oraz wskazane obszary do pog??bionego rozwoju) oraz w??czono do ewaluacji ca?o?ciowej uczniów i rodziców (stworzono  kwestionariusze dla tych grup).

Czwarty dzie?

14.11.13

W czwartek do po?udnia 14 listopada 2013 odby?o si? spotkanie z pracownikami Centre for Educational Evaluation (Faculty of Humanities and Social Sciences, Dublin City University) prof. Joe O’Hara, prof. Gerrym MacNamara i dr. Martinem Brownem.  
Przedstawiona prezentacja sk?ada?a si? dwóch cz??ci: teoretycznej i praktycznej. W cz??ci teoretycznej zapoznali?my z histori? i genez? powstania jednostek zajmuj?cych si? ewaluacj? w Irlandii, a tak?e z histori? prowadzenia ewaluacji w Irlandii od strony teoretycznej i naukowo-badawczej.

Centre for Educational Evaluation

·         Centrum dzia?a od oko?o 15 lat, zajmuje si? ?ledzeniem procesu ewaluacji w ca?ej Irlandii oraz badaniem wp?ywu inspekcji/ewaluacji w szko?ach.

·         Centrum prowadzi liczne projekty (np. w ramach Leonardo da Vinci).

·         Centrum prowadzi te? studia (od licencjackich po doktoranckie) - kierunki studiów opieraj? si? m.in. na uczeniu ewaluacji oraz zapewnianiu, jako?ci edukacji.

·         Centrum te? wspó?pracuje z sieciami mi?dzynarodowymi zajmuj?cymi si? badaniami nad edukacj?.

Centre for Culturlly Responsive Evaluation and Assessment 

Centrum to powsta?o stosunkowo niedawno (4 lata temu) i zajmuje si? poszukiwaniem roli, jak? kultura odgrywa w zapewnianiu, jako?ci w edukacji. Blisko wspó?pracuje z Uniwersytetem Illinois w USA.

Druga cz??? prezentacji dotyczy?a historii ewaluacji. Mogli?my si? zapozna? z wnioskami z bada? przeprowadzonych w Irlandii w ostatnim czasie. Do najwa?niejszych wniosków nale??:

·         W ca?ej Europie dyrektorzy szkó? nie potrafi? wskaza? pozytywnych aspektów, w jaki sposób ewaluacja/inspekcja mo?e wp?ywa? na wyniki w szkole (prace szko?y).

·         Dyrektorzy oczekuj? od ewaluacji jasnych standardów, kryteriów i progów ocen.

·         Daje si? zauwa?y? silny ruch w stron? ewaluacji wewn?trznej.

·         Raporty z ewaluacji powinni by? równie? dost?pne/czytelne/warto?ciowe dla interesariuszy.

Po po?udniu odby?o si? spotkanie w Department of Education and Skills z pracownikami Inspektoratu Edukacji w Irlandii, z Susan? Dylan (Assistent Chief Inspektor), z inspektorami oraz z Peterem Archerem – pracownikiem Education Research Centre. W trakcie spotkania poznali?my sposób szkolenia inspektorów w Irlandii. Zapoznali?my si? szczegó?owo z systemem edukacji w Irlandii. Poznali?my wytyczne dotycz?ce zmian planowanych w najbli?szej przysz?o?ci i podstawy ich planowania. Mogli?my równie? z perspektywy Inspektoratu pozna? szczegó?y prowadzenia ewaluacji, zasady ich prowadzenie oraz sposób, w jaki inspektorzy w Irlandii analizuj? uzyskane dane.

Pi?ty dzie?

15.11.13

W pi?tek, podczas pierwszej cz??ci sesji podsumowali?my dotychczasowe wiadomo?ci zdobyte w Irlandii pod k?tem ich wykorzystania w naszym systemie:

·         Sposób przygotowania do ewaluacji wewn?trznej – w Irlandii s? to 4 obszary narzucone przez pa?stwo, co oznacza, ?e szko?y w tych obszarach przygotowuj? narz?dzia do ewaluacji wewn?trznej. Narz?dzia te s? jawne i dost?pne na stronach internetowych.

·         W Irlandii spad?y wyniki w mi?dzynarodowych badaniach OECD w zwi?zku z tym podejmuje si? dzia?ania, które maj? na celu popraw? tych wyników w przysz?o?ci. Priorytety pa?stwa koncentruj? si? w najbli?szych latach na czytaniu i pisaniu, w nast?pnych na kszta?towaniu zdolno?ci matematycznych u uczniów, w d?u?szej perspektywie na procesie nauczania i uczenia si? uczniów.

·         Inspektorzy irlandzcy nie uzgadniaj?, na które lekcje b?d? chodzi? podczas ewaluacji w szkole. Z jednej strony powoduje to frustracj? nauczycieli, z drugiej za? pozwala na unikanie tzw. re?yserowania lekcji. Inspektor przygotowuj?c si? do ewaluacji przegl?da dost?pne dane dotycz?ce wyników nauczania oraz korzysta z wyników wcze?niejszych ewaluacji.

·         Podobnie jak w Polsce badania pokazuj?, ?e podej?cie nauczycieli do ewaluacji zale?y od postaw wizytatorów w trakcie ewaluacji.

·         W Irlandii, inaczej jak w Polsce, tylko jeden inspektor pisze raport z ewaluacji.

Druga cz??? sesji mia?a charakter warsztatowy. W nawi?zaniu do tematów wypracowanych na zaj?ciach wtorkowych uczestnicy zostali podzieleni na grupy i pracowali nad propozycja konkretnych rozwi?za? dla systemu ewaluacji o?wiaty, które poprawia?yby efektywno?? wykorzystania wyników z ewaluacji szkó?. W odniesieniu do ka?dej grupy odbiorców: uczniów i nauczycieli, dyrektorów szkó?, samorz?dów, instytucji wsparcia, ministerstwa zosta?y uzgodnione konkretne dzia?ania. Propozycje tych rozwi?za? zostan? jeszcze skonsultowane z innymi województwami i wdro?one do systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1