Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wizyta studyjna w Irlandii
12 listopada 2013

Harmonogram wizyty

Relacja z pierwszego dnia wizyty:

11.11.13

Pierwszy dzie? rozpocz?li?my wizyt? na Dublin College University, gdzie wys?uchali?my wyk?adu dr Gerry’ego Mac Ruairc pt. „System ewaluacji w Irlandii” Dowiedzieli?my si?
z niego, i? zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego rozpocz??y si? w Irlandii po 1990 roku, wprowadzone zmiany s? wi?c aktualnie przepracowywane w szko?ach. Bardzo wa?n? rol? w dziedzinie zarz?dzania szkolnictwem odgrywa ko?ció?. Inspektorzy prowadz?cy ewaluacj? w Irlandii podzieleni s? na dwa departamenty: jeden z nich zajmuje si? ewaluacj? w szko?ach, drugi pracuje nad narz?dziami (narz?dzia podobnie, jak w Polsce s? udost?pniane na stronie internetowej:

http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/

Ewaluacje prowadzone s? w czterech g?ównych obszarach:

1. Jako?? zarz?dzania;

2. Jako?? planowania i  autoewaluacji;

3.Jako?? nauczania poszczególnych przedmiotów – wyniki;
4. Jako?? wsparcia dla uczniów.

Ewaluacje dziel? si? na krótkie/tematyczne ewaluacje (3-4 dni) oraz ewaluacje ca?o?ciowe
(2-3 tygodnie). Ewaluacja zewn?trzna jest niezapowiedziana, szko?y dowiaduj? si?
o przeprowadzanej ewaluacji w dniu jej rozpocz?cia wraz z pojawieniem si? inspektorów. Wszystkie raporty znajduj? si? na stronie internetowej wskazanej powy?ej, na tej stronie publikowane s? te? odpowiedzi szko?y na przekazany jej raport z ewaluacji.

Inspektorat Edukacji zwraca uwag? na ewaluacj? wewn?trzn? prowadzon? w szko?ach. Udost?pniane s? narz?dzia do ewaluacje wewn?trznej ale szko?a mo?e (cho? rzadko z tego korzysta) kreowa? w?asne sposoby zbierania danych czy analizowania wyników.

Inspektor odwiedza w ci?gu kilku miesi?cy wszystkie szko?y, aby spotka? si? z dyrektorami szkó? i przekaza?  informacj? nt. ewaluacji wewn?trznej. Wskazany jest te? plan, jakie obszary powinny znale?? si? odzwierciedlenie w planach pracy ewaluacji wewn?trznej,
np.  w latach 2013 - umiej?tno?? pisania i czytania, w nast?pnych latach na zdolno?ci matematyczne.

Po po?udniu odwiedzili?my szko?? Scoil San Treasa:

 http://www.sstreasa.ie/bout-us/
W trakcie spotkania mogli?my si? dowiedzie? jak szko?y/nauczyciele zareagowali na zmian? systemu nadzoru pedagogicznego. Jakie widz? zagro?enia w prowadzonej zmianie, jakie l?ki towarzysz? zmianie, jakie odnie?li korzy?ci.  Jak irlandzka szko?a wykorzystuje dane
z ewaluacji zewn?trznej i czym jest dla irlandzkich nauczycieli ewaluacja wewn?trzna. Mogli?my si? równie? zapozna? z systemem kszta?cenia nauczycieli (inspektorzy nadzoru pedagogicznego odgrywaj? tu szczególna rol?).

Relacje z kolejnych dni - w zak?adce "Wizyty studyjne. II wizyta studyjna w Irlandii"

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1