Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce dla VI cyklu szkoleniowego
8 listopada 2013

Pierwszy dzie? by? po?wi?cony refleksji nad wymaganiami oraz nowym funkcjonalno?ciom platformy internetowej SEO.
Drugiego dnia szkolenia uczestnicy uzupe?niali wiedz? na temat aktualnego modelu i zalecanego przebiegu ewaluacji, konceptualizacji, a tak?e recenzowali i tworzyli opisy do obszarów badania, leady i wnioski.
Trzeci dzie? by? po?wi?cony doskonaleniu umiej?tno?ci prowadzenia rady pedagogicznej - rozumianej jako pocz?tek pracy szko?y nad rekomendacjami. Dodatkowo uczestnicy mieli mo?liwo?? uczestniczy? w sesji, podczas której pog??biali rozumienie dzia?a? podejmowanych przez nauczycieli i uczniów na lekcji, których znajomo?? pozwala dokonywa? rzetelnych obserwacji lekcji oraz dzielili si? do?wiadczeniem w analizie danych.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1