Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna cz?onków zespo?u w USA. Podsumowanie
13-20.10 2012

 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej

 

Nazwa wizyty:Wizytastudyjna cz?onków zespo?u projektu do USA

Data i miejsce wizyty: Nowy Jork, 13-20.10.2012

Organizator w Polsce:Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III

Organizator  za granic?: dr William Gaudeli

 

Uczestnicy wizyty

 

1.     Laura Rabiej- asystentka koordynatora projektu ds. merytorycznych, odpowiada za zadania zwi?zane z organizacj? pracy zespo?u do spraw narz?dzi badawczych, a tak?e zespo?ów ds. wymaga?, koordynatorka wizyty studyjnej do Nowego Jorku,  cz?onkini zespo?u projektu UJ.

2.     Pawe? Simka- informatyk, odpowiada za funkcjonowanie i usprawnianie platformy internetowej SEO.

3.     Bart?omiej Walczak- trener w programie szkole? dla wizytatorów i dyrektorów, cz?onek zespo?u narz?dziowego.

 

Cele wizyty

 

Ogólne:

·        zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu edukacji i ewaluacji w Nowym Jorku,

·        poznanie rozwi?za? zwi?zanych z systemem ewaluacji  zastosowanych w Nowym Jorku

·        poznanie rozwi?za? dotycz?cych gromadzenia i analizy danych

Szczegó?owe cele uczestników i organizatorów:

·        poznanie, w jaki sposób przebiega proces ewaluacji,

·        poszukiwanie dobrych i skutecznych rozwi?za? na popraw? pracy wizytatorów ds. ewaluacji na platformie SEO

·        skorzystanie z  przyk?adów „dobrych praktyk”  i przeniesienie ich na grunt polskiego nadzoru pedagogicznego,

·        zapoznanie z organizacja pracy inspekcji

·        poznanie procedur prowadzenia bada? jako?ci pracy szkó? i innych placówek o?wiatowych,

·        poznanie sposobów  wspomagania  szkó? w procesie edukacji.

Cele Projektu:

·        zapoznanie z narz?dziami stosowanymi podczas ewaluacji zewn?trznej,

 • wspó?praca z zagranicznymi ekspertami, korzystanie z ich wiedzy i do?wiadczenia w d?ugoletnim procesie prowadzenia ewaluacji zarówno na wizycie jak i podtrzymywanie kontaktów w celu wykorzystanie ich wiedzy i do?wiadczenia podczas mi?dzynarodowej konferencji organizowanej rokrocznie w Polsce, gdzie spotyka si? ponad 300 uczestników i wymienia do?wiadczeniami w zakresie podnoszenia jako?ci polskiej o?wiaty.

 

 

Program wizyty

 

Polish Delegation

External Evaluation of Schools Web-based Tools and Resources

Sponsored by Teacher’s College, New York City and the College of Education and Human Development, Bowling Green State University

 

Monday October 15th, 2012Meet at Teachers College, Columbia University 525 W. 120th Street, New York Zankel Hall 420

Overall Contact for delegation: Dr. William Gaudelli (cell) 973-255-8047

7am-9am Breakfast on own

10:30 am-11:00 am - Introduction to Teacher!s College

11:00am- 12:30 am – Presentation by George Schuessler, Director of Academic Computing, Teachers College

12:30 am-13:00 pm - Campus/Neighborhood Tour

5pm-6pm  -  Dinner on own

 

Tuesday October 16th, 2012 – Meet at The New York City Department of Education 52 Chambers Street – 4th floor  --(Reserved Conference Table B) by Room 414

Contact: Greg Betheil (212) 374-0465

9 am – 10 am - Guests are welcome to purchase coffee/breakfast at the Café,

which is located on the 2nd Floor – Credit Cards Only (no cash)

10 – 10:30 am Orientation by Gregg Betheil, Executive Director, Office of School Programs and Partnership

10:30 am – 11:30 am- Presentation by David Price, Deputy CIO – Enterprise Data Strategy

11:30 am- 12:30 pm- Presentation by Catherine Shannon, Associate Director, Assessment and Accountability New York City Department of Education

12:30 pm – 1 pm- Wrap up by Gregg Betheil, 

1 pm – 2 pm -  Lunch on own  (Lunch can be back at the café or any restaurant around the area)

2 pm – 3 pm - Group Meeting

3 pm – 4 pm - Group Meeting

4 pm – 5 pm - Group Meeting

5 pm – 6 pm - Dinner on own

 

Wednesday, October 17th – Teachers College, Columbia University 525 W. 120th Street, New York

Zankel Hall 420

Contact: Santiago Taveras (cell) 973-634-7324

7 am – 8am - Breakfast on own

10 am – 12 am - Accountability systems for schools and principals by Santiago Taveras

12 pm – 1 pm – Lunch on own

2 pm – 4 pm - Group Meeting

 

Thursday, October 18th

Contact: Greg Betheil(212) 374-0465 and/or Santiago Taveras (cell) 973-634-7324

9 am – 10 am - Meet at Hotel Lobby of The Jane 113 Jane Street NY, NY 10014 (212-924-6700)

 

 

Ogólne wnioski i efekty dla Projektu

 

Wnioski, które mog? zosta? wdro?one od razu:

1.   Statystyka spe?niania kryterium:

·     widoczna w statystykach: agregowane na poziomie wymagania oraz na poziomie kryterium (wg filtrów)

·     ta statystyka pojawia si? w raporcie w tabelce podsumowuj?cej poziomy spe?niania, a wi?c obok wymaga? pokazujemy te? kryteria

·     blokada okre?lania poziomów spe?niania wymagania w zale?no?ci od spe?niania kryteriów wg algorytmu (automatycznie)

2.   Przy ka?dej literce dodatkowa informacja ile szkó? dostaje takie noty. Co to znaczy, ?e kto? dosta? A, B czy C – opis s?owny plus porównanie wyników uzyskanych w podobnych szko?ach (tylko wg jakiego klucza dobranych?), linkowanie

3.   Identyfikacja wizualna narz?dzi/?róde? – oznaczenie ich np. kolorami. Potem mo?na da? kolorowymi ikonkami info o tym, kto si? wypowiada? w ka?dym kryterium

4.   Wizytatorzy powinni wprowadza? liczb? wydanych ankiet, wska?nik zwrotów ma si? wy?wietla? w metryczce

5.   Layot graficzny – identyfikacja szko?y w nag?ówku ankiet i raportu

Inne wnioski:

6.     Eksternalizacja – jakie zewn?trzne aplikacje mo?na po??czy? z platform?? Spss - poprzez wprowadzenie polece? w syntaksie.

7.     Integracja z innymi systemami zbieraj?cymi dane o o?wiacie; SIO, CKE; mo?e to koncept na >2015 Uniwersytety (wg KRK)?

8.     Mechanizm zapraszania rodziców (ankieta on-line), lista mailingowa lub zaproszenia na smsy, kilka dni na wype?nienie, kto? musi zbudowa? baz?  (mog? to robi? szko?y za pomoc? naszego softu) 

9.     Jakie systemy kontroli poprawno?ci wprowadzanych danych mo?emy wprowadzi? (np. filtry)? Kontrolki logiczne wprowadzanych danych w ankietach online, liczba ankiet wydanych rodzicom (np. do umieszczenia przy wype?nianiu noty metodologicznej – widoczna informacja ankiety wype?ni?o n rodziców, co stanowi % z wydanych ankiet) , liczba zwrotu w stosunku do populacji (na podstawie danych z SIO), platforma daje zna?, ?e jest problem z ilo?ci? oddanych ankiet

Wnioski dla zespo?u:

10.    wst?p do raportu:

·     ogólny opis wymaga? + jak czyta? ten raport + link do procedur (modele)

11.    zak?adka dobre praktyki na panelu dyrektora (nie tylko na stronie npseo), przenie?? wy?ej drzewka – zrobi? zak?adki, pierwsza zak?adka odsy?acz do kolejnych zak?adek

12.    kontekstualizacja t?a: szko?y podzielone wg decyli opartych na analizie czynnikowej zmiennych strukturalnych. Wizytator ma domy?lnie wczytywane t?o wg takiego klucza (trzeb zrobi? klucz), ma dost?p do listy szkó? uwzgl?dnionych w porównaniu, mo?e to wy??czy? i definiowa? samodzielnie. Do porównania uwzgl?dnia si? szko?y z danego województwa od pocz?tku ?wiata

13.    Wnioski powinny by? zbilansowane do literek (ma?o wysokich ocen – ma?o optymistycznych wniosków). Ograniczona liczba wniosków jako takich- od strony szkolenia, dodatkowe kryterium do oceny poprawno?ci wniosków-spójno?? z literkami

14.    Dorzuci? do ankiety dla rodziców pytanie o ich zaanga?owanie w edukacj? dziecka – to jest kolejna zmienna strukturalna, chodzi o odrabianie lekcji, itd.

15.    Modele przebiegu ewaluacji da? bardziej na wierzch i po??czy? z wymaganiami – drzewkami, kryteriami (wtedy fragmenty komiksu da? jako ikonki do procedury)

16.    Obserwacja

Inne  sprawy, które warto wzi?? pod uwag?:

1.     jak podzieli? nasz produkt – co? dla rodziców, co? dla profesjonalistów? Czy mo?emy stworzy? wystandaryzowany produkt dla rodziców, przygotowany wg czytelnego dla nich wzoru? Lead dla wymagania jako element tego skróconego raportu dla rodziców (np. w limicie 500 znaków) wprowadzany do osobnego okna. Lead móg?by si? pojawia? na pierwszej stronie karty ewaluacji (litera, statystyka kryterium o szkole i akapit opisu)

2.     Karta ewaluacji to skrócony opis tego co si? dzia?o podczas ewaluacji (produkt dla rodziców) tam wy?wietlaliby?my poziomy spe?niania, lead oraz krótkie informacje dla tych, którzy chcieliby wiedzie? wi?cej

3.     Kontrola jako?ci raportów (jak to robi?, wymy?li? sposób, wewn?trzny system kontroli nie dzia?a, czyli krytyczni przyjaciele, mo?na przemy?le? przeszkolenie dyrektorów departamentów)

4.     Autoewaluacja jest wprowadzona na platform? wg klucza kryteriów i wzoru: czy spe?niamy (jako szko?a) dane kryterium i jakie dowody o tym ?wiadcz?.

5.     System kontrolowania poprawno?ci okre?lania spe?niania/niespe?niania kryteriów – niewiadomo jak to zrobi?, ale fajnie by?oby spróbowa? sprawdzi? czy wizytatorzy na bazie danych które maj? dobrze okre?laj? spe?nianie (etat recenzenta który czyta kryteria, po??czy? to z w?tkiem szkolenia dla dyrektorów departamentów przygotowa? dla nich check list? do losowego sprawdzania poprawno?ci kryteriów – ?ród?a wnioskowania, poprawno?? j?zykowa, kontrola wniosków, poprawno?? ES)

6.     Osobne narz?dzie do ewaluacji ODN i PPP (stary pomys?, ?eby w  ODN pyta? o szko?y, a w szkole o ODN)

7.     Jak sprawi?, ?eby dane wróci?y do szko?y? Dobre praktyki, mo?liwo?? porównania si? àbudowanie w szko?ach kultury podejmowania decyzji opartych na danych àpo??czy? z w?tkiem dost?pu do danych dla nauczycieli

8.     Jak zintegrowa? ankiety  EZ z EW? tak aby robi?c autoewaluacj? dyrektorzy zbierali dane, które potem wykorzystaj? ewaluatorzy prowadz?c EZ. Dyrektor wykorzysta mechanizmy naszych on-line. Nie musi by? zobligowany, wystarczy zach?cenie. System kontroli jako?ci tych danych móg?by opiera? si? na kontrolnych samplach z próby zrealizowanej przez dyra.

9.     Obligatoryjnie porz?dkowa? wnioski dziel?c je na plusy i minusy (co jest dobre, co wymaga zmiany)

10.  Jak udost?pnia? dane n-lom? [LBR:] Przy zaproszeniu dyrektora do ewaluacji i przy zako?czeniu ewaluacji (?eby nauczyciele widzieli to samo co dyrektor). Tak samo rodzice te? powinni mie? dost?p (przyjazna forma, pan „spinacz” który ich prowadzi)

11.  Krata szko?y na npseo – zawiera info o szkole + raportu z EZ

12.  Pytania do uzupe?nienia – mechanizmy kontroli tre?ci i automatyczne mechanizmy generowania tre?ci w raportach (przygotowane scenariusze i w zale?no?ci od danych wy?wietlenie odpowiedniego scenariusza) 

Informacja dla czytaj?cych materia?y/dokumenty:

 • ?ledzenie zmian w dokumentach udost?pnianych publicznie – np. oznaczany na czerwono

Struktura raportu:

 • Implementacja elementów raportów z ewaluacji zewn?trznej stosowanych w Nowym Jorku (materia?y– raporty z ewaluacji)
 • Dalsza wspó?praca z ekspertami z USA, którzy wzi?li udzia? w konferencji mi?dzynarodowej, która odby?a si?  w ramach projektu w dniach 23 marca do 26 marca 2013r. w Krakowie. Wi?cej na stronie http://www.npseo.pl/action/subsite/konferencja2013

Efekty wizyty studyjnej w Nowym Jorku dla systemu  dotycz?:

 

 1. Zmiany struktury i sposobu pisania raportu z ewaluacji (w tym przeniesienie wniosków na pocz?tek raportu, wizualizacja danych w raporcie, dodanie tabel przedstawiaj?cych spe?niania/niespe?niania danego kryterium), przez co raport z ewaluacji zewn?trznej sta? si? bardziej atrakcyjny i czytelny dla takich grup odbiorców jak JST czy rodzice. Raport atrakcyjny dla ?rodowiska szko?y to szansa na popularyzowanie wyników ewaluacji w ?rodowisku, a tym samym promowanie uczenia si? poprzez badanie.

Przyk?ady raportów dost?pne s? na platformie internetowej SEO. http://www.seo2.npseo.pl/seoEvaluationList/evaluationFilter

 

 1. Zmiany w procesie prowadzenia badania - zwi?kszenie roli obserwacji zaj?? w badaniu, zmodyfikowanie pyta? w narz?dziach badawczych.  Nowe lub zmodyfikowane narz?dzia badawcze pozwalaj? wizytatorom zwraca? uwag? na najwa?niejsze elementy procesu uczenia si? uczniów. Poprzez zwrócenie w badaniu uwagi na powszechny udzia? uczniów w dzia?aniach proponowanych przez nauczyciela, wspó?prac? uczniów na lekcji  czy uczenie si? uczniów od siebie nawzajem porusza kwestie zmiany polityki szkolnej w przypadku, kiedy polityka ta nie uwzgl?dnia uczenia si? opartego na wspó?pracy.

Zmodyfikowane narz?dzia badania dost?pne s? na platformie internetowej SEO:

http://seo2.npseo.pl/seo_tools_categories/tree_modify?id=2916

                                                                                 

 1. Zmiany rozumienia wymaga? pa?stwa dotycz?cych podstawy programowej 
  i procesów edukacyjnych tak, aby mo?liwe by?o skuteczne wdro?enie „nowej podstawy programowej”.  Uczestnicy wizyty studyjnej dowiedzieli si?, ?e ewaluacja ma bezpo?redni wp?yw na pó?niejsze dzia?ania nauczycieli, a przede wszystkim na charakter podejmowanych przez nich dzia?a?.  Nowe brzmienie charakterystyk wymaga? pa?stwa wobec szkó? po pierwsze u?atwia ich interpretacj? przez nauczycieli, po drugie staje si? wsparciem w realizacji „nowej podstawy programowej” i  pozwala zrozumie? istot? tego dokumentu.

Nowe brzmienia rozporz?dzenia dost?pne jest na:

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/rozporzadzenia/10_05_2013.pdf

 1. Zwi?kszenia nacisku na wspó?prac? i wspó?dzia?anie nauczycieli w systemie ewaluacji o?wiaty. Uczestnicy wizyty dowiedzieli si?, ?e w dzisiejszych czasach wspó?praca nauczycieli w planowaniu procesów edukacyjnych ma kluczowe znaczenia dla rozwoju uczniów.

 

 1. Ukazania bezpo?redniego wp?ywu ewaluacji szkó? zarówno  w USA, jak i w Polsce, na prowadzenie polityki o?wiatowej pa?stwa. Ewaluacja szkó? mo?e by? równie? narz?dziem wp?ywu na dzia?ania nauczycieli w szko?ach. W naszym systemie narz?dziem tym b?dzie tzw. przewodnik po wymaganiach.

 

 1. Prac zespo?u Projektu zwi?zanych z zaplanowanie, zrealizowaniem i wdro?eniem nast?puj?cych zmian:

 

 

 1. W okresie do kwietnia 2013 trwa?y prace nad modyfikacj? za??cznika do rozporz?dzenia MEN zmieniaj?cego rozporz?dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 9.10.2009r. w tym zmiany tre?ci charakterystyk wymagania wobec szkó? dotycz?ce podstawy programowej i procesów edukacyjnych.
 2. W okresie do 01.09.2013r. zosta?y wprowadzone zmiany dotycz?ce:
  1. procesu kszta?cenia wizytatorów ds. ewaluacji,
  2. wprowadzenia nowych scenariuszy sesji dla dyrektorów szkó?,
  3. modyfikacji narz?dzi badawczych,
  4. wprowadzenia nowej formu?y raportu z ewaluacji zewn?trznej.
 3. Okresie do czerwca 2015 (czas trwania projektu) i po zako?czeniu projektu:
  1. ulepszania systemu ewaluacji o?wiaty, w tym stworzenie przewodnika po wymaganiach,
  2. w??czenie do wspó?pracy z Projektem wszystkich podmiotów sprawuj?cych nadzór pedagogiczny,
  3. projektowane nowych wzorów edukacyjnych opartych na wiedzy wynikaj?cej z bada?,
  4. zmiana filozofii pracy nauczycieli z podstaw? programow? i programami nauczania tak, aby to programy nauczania by?y elementem wsparcia w realizacji podstawy,
  5. opracowanie systemu wspó?pracy wizytatorów, dyrektorów, zewn?trznego i wewn?trznego systemu dokszta?cania nauczycieli w celu dzielenia si? „dobrymi praktykami”.

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1