Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna zespo?u projektu w Chicago. Podsumowanie
03-10.03.2012

 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej

 

Nazwa wizyty: Wizyta studyjna cz?onków zespo?u projektu

Data i miejsce wizyty: Chicago, 3-10.03.2012

Organizator w Polsce: Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III

Organizator  za granic?: prof. John Fischer

 

Uczestnicy wizyty

 

 1. Agnieszka Borek– superwizorka i trenerka w programie szkole? dla dyrektorów i nauczycieli, w projekcie zajmuje si? przygotowywaniem programów i materia?ów szkoleniowych, przydatnych w kszta?ceniu z zakresu ewaluacji wewn?trznej.
 2. Tomasz Kochan– trener w programie szkole? dla dyrektorów i nauczycieli, w projekcie zajmuje si? przygotowywaniem programów i materia?ów szkoleniowych, przydatnych w kszta?ceniu z zakresu ewaluacji wewn?trznej.
 3. Tomasz Kasprzak- trener w programie szkole? dla dyrektorów i nauczycieli, w projekcie zajmuje si? przygotowywaniem programów i materia?ów szkoleniowych, przydatnych w kszta?ceniu z zakresu ewaluacji wewn?trznej.
 4. Stanis?aw Bobula- trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów, cz?onek zespo?u ds. wymagania rodzice s? partnerami szko?y.
 5. Bart?omiej Walczak- trener w programie szkole? dla wizytatorów i dyrektorów, cz?onek zespo?u narz?dziowego.
 6. Ewa Drozd- trenerka w programie szkole? dla dyrektorów i nauczycieli, w projekcie zajmuje si? równie? szkoleniem i przygotowywaniem programów i materia?ów szkoleniowych dla wizytatorów
  w zakresie ich roli zawodowej, analizuje raporty z ewaluacji  zewn?trznej w wymaganiu „Sprawowany jest nadzór pedagogiczny”.
 7. Jaros?aw Durszewicz- trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów, cz?onek zespo?u ds. wymagania sprawowany jest wewn?trzny nadzór pedagogiczny.
 8. Grzegorz Mazurkiewicz- koordynator projektu.
 9. John Fischer- ekspert zagraniczny, koordynator wizyty po stronie USA.
 10. Laura Rabiej- asystentka koordynatora projektu ds. merytorycznych, odpowiada za zadania zwi?zane z organizacj? pracy zespo?u do spraw narz?dzi badawczych, a tak?e zespo?ów ds. wymaga?, koordynatorka wizyty studyjnej po stronie polskiej,  cz?onek zespo?u projektu UJ.

 

 

 

Cele wizyty

 

Ogólne:

·       zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu edukacji i ewaluacji w USA,

·       poznanie rozwi?za? zwi?zanych z systemem ewaluacji  zastosowanych w USA.

 

Szczegó?owe cele uczestników i organizatorów:

·       poznanie, w jaki sposób przebiega proces ewaluacji,

·       pog??bianie wiedzy na temat nadzoru pedagogicznego,

·       poszukiwanie dobrych i skutecznych rozwi?za? na popraw? pracy wizytatorów ds. ewaluacji,

·       skorzystanie z  przyk?adów „dobrych praktyk”  i przeniesienie ich na grunt polskiego nadzoru pedagogicznego,

·       zapoznanie z organizacj? pracy szkó?,

·       poznanie procedur prowadzenia bada? jako?ci pracy szkó? i innych placówek o?wiatowych,

·       poznanie sposobów  wspomagania  szkó? w procesie edukacji,

·       poznanie, w jaki sposób szko?y wspó?pracuj? z rodzicami.

 

Cele Projektu:

·       poznanie przez uczestników procedur ewaluacji zewn?trznej,

·       zapoznanie z narz?dziami stosowanymi podczas ewaluacji zewn?trznej,

 • wspó?praca z zagranicznymi ekspertami, korzystanie z ich wiedzy i do?wiadczenia w d?ugoletnim procesie prowadzenia ewaluacji zarówno na wizycie jak i podtrzymywanie kontaktów w celu wykorzystanie ich wiedzy i do?wiadczenia podczas mi?dzynarodowej konferencji organizowanej rokrocznie w Polsce, gdzie spotyka si? ponad 300 uczestników i wymienia do?wiadczeniami w zakresie podnoszenia jako?ci polskiej o?wiaty

Refleksja

Rodzice, decyduj?c si? na wybór szko?y dla swojego dziecka, najcz??ciej zwracaj? uwag? na jej blisko?? od miejsca zamieszkania, sugeruj? si? opini? innych, sprawdzaj? wyniki egzaminów, czytaj?c raport z ewaluacji zewn?trznej. Naprawd? nieliczni przy kryterium wyboru placówki kieruj? si? tym, co dana szko?a ma do zaoferowania ponad to, co  zwi?zane jest z realizacj? podstawy programowej. Zgo?a niewielu zastanowi si?, jak? koncepcj? pedagogiczn? realizuje szko?a, wspieraj?c ich w wychowaniu dzieci i realizuj?c swoje zadania dydaktyczne. Polaris jest szko?? o wyrazistej koncepcji, szko??, gdzie widoczna jest atmosfera bezpiecze?stwa, atmosfera sprzyjaj?ca uczeniu si?. Wida? tam te? wspó?prac? nauczycieli nad organizacj? procesów nauczania, partnerstwo z rodzicami.  W szkole tej wida?  trosk? o ucznia, zainteresowanie jego indywidualno?ci?, tempem pracy, sposobem uczenia si? i jednostkowego postrzegania rzeczywisto?ci. Ucze? to nie jedynie element systemu, lecz jego o?rodek, a proces uczenia si? dziecka stanowi jedn? z podwalin funkcjonowania szko?y. Wspóln? trosk? nauczycieli i rodziców jest rozwini?cie u uczniów umiej?tno?ci uczenia si?, motywowaniu do tego tak, aby uczenie si? sta?o si? elementem codzienno?ci i wynika?o z potrzeby poznawania ?wiata. Przywo?uj?c` Konfucjusza mo?na powiedzie?, ?e w tej szkole stosuje si?  my?l „Powiedz mi, a zapomn?. Poka? mi, a zapami?tam. Pozwól mi zrobi?, a zrozumiem”. W szkole tej organizacja przestrzeni edukacyjnej pozwala na swobodn? ekspresj? i nabywanie wiadomo?ci i umiej?tno?ci poprzez prac? w zespole, uczenie si? od siebie nawzajem, gdzie nauczyciel wskazuje drog? do celu       i wzmacnia ucznia w procesie uczenia.

Analizuj?c funkcjonowanie tej szko?y, odkrywamy paradoks, ?e szko?a z Chicago spe?nia  wymagania polskiego pa?stwa wobec szkó? i placówek, a analiza ta, cho? pobie?na wskazywa? mo?e na spe?nienie wi?kszo?ci z nich w stopniu wysokim.  Zatem przyk?ad tej szko?y s?u?y? mo?e jako instrukta?, przyk?ad realizacji dobrych praktyk w realizacji wymaga? okre?lonych dla przedszkoli, szkó? podstawowych i gimnazjów.

W szczególno?ci zwróci? uwag? na wspomniane wy?ej aspekty procesu uczenia si? wy?aniaj?ce si? z koncepcji pracy uzgodnionej wspólnie, na organizacj? przestrzeni edukacyjnej, która nawi?zuje do przestrzeni funkcjonuj?cej w naszych przedszkolach sic! , która w wi?kszo?ci szkó? przybiera posta? ustawionej w rz?dy ?awek klasy z wydzielonym k?cikiem do  zabawy oraz partnerskie w??czanie rodziców w ?ycie szko?y.

 

Ogólne wnioski i efekty dla Projektu

 

·       Wprowadzony zosta? nowy model ewaluacji wewn?trznej - w wyniku analizy ró?norodnych podej?? do ewaluacji i sposobów zarz?dzania ni? przez dyrektorów, które poznali?my w Chicago wypracowany zosta? model trzypoziomowej ewaluacji wewn?trznej. Od pa?dziernika 2012 roku na tym modelu oparte s? szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli. Zobaczenie, jak ten model dzia?a w przypadku szkó? chicagowskich pomog?o nam w po??czeniu go z wcze?niej stosowanym przez nas model ewaluacji w nurcie badania w dzia?aniu (oparty o literatur? dotycz?c? Action Research oraz inspiracje z wizyty studyjnej w Szkocji jesieni? 2011 r.Zgodnie z tym modelem, ewaluacja wewn?trzna w szkole mo?e odbywa? si? na trzech poziomach. Pierwszy to - ewaluacja zaj?? dydaktycznych (ja i moja lekcja, ja i moi uczniowie, moje dzia?ania i efekty dzia?a? na zaj?ciach lekcyjnych). Drugi ??czy si? z prac? zespo?ów w szkole (dzia?ania i efekty dzia?a? w zespo?ach, których jestem cz?onkiem, np. zespo?u przedmiotowego, nauczycieli ucz?cych w jednym oddziale, czy zespo?ów wychowawczych). Trzeci poziom to ewaluacja dzia?a? szko?y- poziom najogólniejszy, ale tak?e najbardziej odleg?y dla nauczyciela.
 We wspó?pracy z ORE, w ramach projektu, przygotowywany jest obecnie poradnik dla dyrektorów, który b?dzie obejmowa? zagadnienia teoretyczne i praktyczne, potrzebne szko?om i placówkom w realizacji wymaga? pa?stwa i wykorzystywaniu ewaluacji wewn?trznej do rozwoju. W pracach nad poradnikiem uczestnicz? trenerzy i trenerki z zespo?u Ery Ewaluacji (zarówno osoby, które by?y na wizycie studyjnej, jak i osoby, które zosta?y zapoznane z do?wiadczeniami z wizyty). W poradniku tym zostanie wykorzystany trzypoziomowy model ewaluacji wewn?trznej po??czony z modelem ewaluacji w nurcie badania w dzia?aniu. Model ten w poradniku b?dzie przedstawiony teoretycznie jak i praktycznie: w oparciu o do?wiadczenia z wizyty studyjnej opracowywane s? przyk?ady trzypoziomowej ewaluacji w nurcie badania w dzia?aniu (poni?ej zamieszczamy pierwszy taki projekt, który zaprezentowany zosta? na mi?dzynarodowej konferencji w Krakowie w marcu 2013 r. i spotka? si? z bardzo dobrym przyj?ciem ze strony nauczycieli i dyrektorów – sesja podczas której przyk?ad ten by? prezentowany wraz z odniesieniem do modelu teoretycznego by?a na ?yczenie uczestników konferencji prezentowana trzykrotnie).

 

·       Wprowadzono zmiany w szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli dotycz?ce pracy nad wymaganiami pa?stwa. Najwi?ksze zmiany dotyczy?y dotyczy?y:

o   Wymaganie „Szko?a/ placówka ma koncepcj?” - jest to wa?ne zagadnienie, gdy? dotyczy jednego z kluczowych wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek edukacyjnych. Dyrektorzy i nauczyciele maj? problem z wype?nianiem tego wymagania, gdy? nie rozumiej? poj?cia „koncepcja” w odniesieniu do pracy w?asnej szko?y/ placówki. Na szkoleniach wykorzystujemy m.in. film ze szko?y Polaris, któr? odwiedzili?my i mogli?my pozna? i omówi? jej koncepcje pracy. Film zosta? przet?umaczony (napisy) i jest pokazywany i omawiany na szkoleniach.

o   Wymaganie „Procesy edukacyjne s?  realizowane w sposób zorganizowany) – wymaganie to jest wieloaspektowe i dotyczy planowania, realizacji i monitorowania wszystkich dzia?a?, których odbiorc?/ uczestnikiem jest ucze?. Na szkoleniach wykorzystywane s? przyk?ady ze szkó? z Chicago dotycz?ce: organizacji przestrzeni w klasach, uczenia mi?dzyprzedmiotowego, udzielania informacji zwrotnej, motywowania.

 

·       Wizyta studyjna w USA pozwoli?a nam na nieco inne patrzenie na wymagania rodzice s? parterami szko?y oraz szko?a ma koncepcj? pracy. Dzi?ki do?wiadczeniom zebranym podczas wizyty mogli?my nieco inaczej pokierowa? pracami grupy ds. wymaga? pracuj?cej nad brzmieniem i narz?dziami do wymagania rodzice s? partnerami. Wiedza pozyskana na wizycie studyjnej oraz film, który zosta? przet?umaczony przez Stanis?awa Bobul? (Polaris - gdzie nauka nie zna granic http://www.youtube.com/watch?v=9rPdeqB5m0o) pomaga nam w promowaniu obu wymaga? na szkoleniach dla wizytatorów, dyrektorów, nauczycieli i konferencjach upowszechniaj?cych. Dzi?ki inspiracji spowodowanej wizyt? w szkole Polaris w Chicago byli?my w stanie stworzy? scenariusze do dwóch konferencji upowszechniaj?cych wymagania pa?stwa wobec szkó? i palcówek, których realizacja zako?czy?a si? powodzeniem.

·       Na podstawie do?wiadcze? reform w Chicago mo?na stwierdzi?, ze podstawowe czynniki zmiany  to ekonomia i prawo. Szko?y maj? narzucane na poziomie stanów testy (a la’ egzaminy zewn?trzne) i one w jaki? sposób determinuj? kszta?t edukacji – szko?a mo?e robi? co zechce, ale musi przygotowa? uczniów do testów. Czyli tutaj jest ukryta w?adza. System testów tworzy rzeczywisto??, bo pos?uguj? si? nim politycy (globalni i lokalni). Pojawia si? tu ciekawy gracz – „testing company” np. ACT Corporation, projektuj?ce testy.

·       Konsekwencje budowania systemów porówna? – w nowym Jorku opublikowano wyniki dla wszystkich 18 tys nauczycieli. ewaluacja pojedynczego nauczyciela zawiera ocen? przyrostu wiedzy pojedynczego ucznia w oparciu o testy, ocenianie wewn?trzne, ocena dyrektora  - ro?nie rola oceny przyrostu „one student growth” – wyniki ewaluacji musz? by? udost?pniane mediom.

·       System akredytacji oparty o prywatne firmy. Podobnie wszystkie testy s? budowane przez podmioty gospodarcze. Jaka jest rola prywatnego biznesu w Polsce? Czy warto ich wrysowa? na map? interesariuszy? Czy oni mog? by? motorem zmiany – czy raczej tak jak biurokracja (wg Dahrendorfa) maj? rol? hamuj?c??

·       Przy redukowaniu oporu wobec zmiany jest wspólne wypracowanie rozwi?za?. Dyrektor, który z nami rozmawia? - na ewaluacji nauczycieli sp?dza 20h tygodniowo !!! Podobnie jak nasi dyrektorzy narzeka na papierologi? – ciekawe, ?e to jest uniwersalny motyw a jednocze?nie my?l? o biurokracji jako czym? zewn?trznym.

·       Wyk?ad Joe Kretovits. Ciekawa zajawka – podkre?la, ?e w reformie szko?y wa?ny jest zaanga?owany superintendent i to, ?e ucze?  musi nawi?za? relacje przynajmniej w dwom pracownikami.

·       Standaryzacja zabija kreatywno??, krytyczne my?lenie – one nie nadaj? si? do testowania

·       Potrzebna jest interdyscyplinarno??. [nawiasem mówi?c wszyscy mamy poczucie, ?e zabijanie kreatywno?ci jest z?e. Dlaczego?]

·       Testy ACT przewiduj?, jak ci si? b?dzie wiod?o na pierwszym roku college – potem trac? na wiarygodno?ci. Wida? zró?nicowanie w wynikach zale?ne od rasy i pozycji klasowej.

·       „We are taking joy out of learning” ograniczaj?c si? do math i language arts. Pytanie o aplikowalno?? – ucz?c matmy musz? pokaza? jak si? ona nadaje do opisu rzeczywisto?ci.

·       Wizyta studyjna w Chicago pozwoli?a na poznanie ró?norodnych placówek, ich koncepcji dzia?ania, sposobów zarz?dzania i ewaluacji pracy nauczycieli. Zarówno dyrektorzy jak i nauczycie w ogl?danych szko?ach wskazywali na ró?norodne metody autoewaluacji pracy nauczycieli jako punkt wyj?ciowy do badania pracy ca?ej szko?y. Jednocze?nie wyra?nie i z pasj? przedstawiali koncepcj? pracy swojej szko?y. Zainspirowa?o to do przyjrzenia si? naszym szko?om (ostatnio mocno zbiurokratyzowanym ) i zach?canie dyrektorów i nauczycieli do zastosowania modelu „z?otych kr?gów” w których najwa?niejszym pytaniem jest pytanie po co?

·       Na ka?dych zaj?ciach wprowadzam model Z?OTEGO KR?GU/ Simon Sinek prezentacja TED http://www.ted.com/talks/lang/pl/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

 

 

 

 

 

       
 
   

- co robisz?

- jak to robisz?

- dlaczego/po co to robisz?

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: How?

 
 

 

Pole tekstowe: Why?

 

 

 

 

 

 

 

·       Zobaczenie w szko?ach w Chicago jak ewaluacja zwi?zana jest z koncepcj? pracy szko?y wzmacnia nasze my?lenie w projekcie, w którym proponujemy zmian? akcentów ewaluacji z  modelu ilo?ciowego co robimy w szkole – co w?a?ciwie pozostaje na poziomie diagnozy do modelu jako?ciowego jak to robimy z wyra?nym odniesieniem do pytania po co to robimy. Pytania  po co i dlaczego dotycz? zarówno koncepcji pracy szko?y jak i standardów jako?ci pracy szko?y  opisanych w wymaganiach wobec szkó? i placówek o?wiatowych. Zgodnie z tym modelem, ewaluacja odbywa si? na poziomie co robimy i jak to robimy zawsze w odniesieniu do pytania po co to robimy.

 

·       Zarówno podczas szkole? wizytatorów jak i w szkoleniach dyrektorów i nauczycieli wzmacniam ten model zach?caj?c do refleksji wobec odpowiedzi na pytania: czy robimy odpowiednie rzeczy (odpowiednie wobec koncepcji pracy szko?y, wymaga? pa?stwa, celów sprawowania nadzoru pedagogicznego), czy to, co robimy, robimy dobrze i czy to, co robimy ma zgod? innych i anga?uje ich w dzia?aniu.

 

·       Ogl?dana w szko?ach Chicago praktyka potwierdza równie? konieczno?? wzmacniania procesu budowania organizacji ucz?cych takich (za P. Senge), które analizuj? swoje za?o?enia, przekonania, obrazy i wyobra?enia o ?wiecie i procesie uczenia. To szko?y placówki z jasn? wizj? tego, co chc? osi?gn?? doskonal?ce umiej?tno?? wspó?dzia?ania i pracy zespo?owej. Organizacje, które opieraj? dzia?anie przede wszystkim na modelu my?lenia systemowego ??cz?cego w sobie procesy gromadzenia, przetwarzania, nadawania i odbioru informacji, czyli swoistego systemu komunikacyjnego co ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla tak wa?nych kwestii, jakimi s? organizacja pracy i skuteczno?? zarz?dzania, ale równie? w?a?ciwy poziom jako?ci pracy. Tak budowany model szko?y Polaris i Leaderschip Academi Rudi Lozano pokazywany na zaj?ciach z nauczycielami i dyrektorami jest dyskutowany w odniesieniu do naszej praktyki i mo?liwo?ci korzystania z proponowanych rozwi?za?. Zdj?cie plakatu wisz?cego w szkole:

Opis: C:UsersEwekAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordP3050019.jpg

 

·       Podczas zaj?? z nauczycielami i z dyrektorami analizujemy wp?yw koncepcji szko?y na jej funkcjonowanie i realizacj? wymaga? pa?stwa a tak?e na badania prowadzone w szkole zarówno na poziomie nauczyciela jak i zespo?u nauczycieli i ca?ej szko?y. Chodzi bowiem o takie projekty badania w dzia?aniu, czy projekty ewaluacji pracy szko?y, które odnosz? si? do badania codziennej praktyki ale te? daj? szans? na szukanie i odnajdywanie odpowiedzi o realizacj? misji szko?y i placówki i poziom wype?niania przyj?tej przez spo?eczno?? szkoln? wizji.

 

·       Podczas zaj?? z wizytatorami zach?cam do poszukiwania odpowiedzi i reflektowania poziomu realizacji celów nadzoru pedagogicznego jakim jest wspomaganie jako?ciowego rozwoju szkó? i placówek. Do wi?zania procedury i opracowanych w ewaluacji zewn?trznej metod i narz?dzi  (co robimy?) ze sposobem jej realizacji (jak to robimy?) i u?yteczno?ci? badania dla szko?y (po co to robimy?).

 

·       Dalsza wspó?praca z ekspertami z USA, którzy wzi?li udzia? w konferencji mi?dzynarodowej, która odby?a si? w ramach projektu w dniach 23 marca do 26 marca 2013r. w Krakowie. Wi?cej na stronie http://www.npseo.pl/action/subsite/konferencja2013

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1