Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna zespo?u projektu w Nowym Jorku. Podsumowanie
28.02 - 03.03 2012

Sprawozdanie z wizyty studyjnej

Nazwa wizyty: Wizyta studyjna Zespo?u Projektu w Nowym Jorku

Data i miejsce wizyty: Nowy Jork, 28.02-03.03.2012

Organizator w Polsce: Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III

Organizator  za granic?: Teachers College, Columbia University, prof. John M. Fischer (za??cznik 1)

 

Uczestnicy wizyty:

LP

Imi? i nazwisko

Funkcja

1

Grzegorz Mazurkiewicz

Koordynator Projektu, Uniwersytet Jagiello?ski

2

Ewa Dudek

Koordynator Projektu, O?rodek Rozwoju Edukacji

3

Maria Branecka

Pe?nomocnik ds. projektów systemowych, O?rodek Rozwoju Edukacji

4

Anna Kostruba?a-Brak

Koordynatorka Projektu ds. administracyjnych, Uniwersytet Jagiello?ski, odpowiada za organizacje procesu szkoleniowego dla wizytatorów ds. ewaluacji oraz dyrektorów szkó? lub placówek z zakresu stosowania zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego

5

Magdalena Swat-Pawlicka

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

6

Laura Piotrowska

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

7

Indira Lachowicz

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

8

Jaros?aw Pietrzak

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

9

Agnieszka Arkusi?ska

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

10

Bogus?awa B?bnik

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

11

Janina Stojak

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

12

Ma?gorzata Osi?ska

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

13

Ewa Stoecker

Specjalista ds. szkole?, Uniwersytet Jagiello?ski, trener zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

14

Beata Ci??ka

Specjalista ds. analiz, Uniwersytet Jagiello?ski, ekspert zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

15

Stefan Wlaz?o

Specjalista ds. analiz, Uniwersytet Jagiello?ski, ekspert zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

16

Henryk Mizerek

Cz?onek Zespo?u Rady M?drców Projektu, Uniwersytet Jagiello?ski, ekspert zespo?u projektu szkol?cy wizytatorów ds. ewaluacji, nauczycieli i dyrektorów

 

Cele wizyty:

 

Ogólne:

·        zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu edukacji i ewaluacji w Nowym Jorku,

·        poznanie rozwi?za? zwi?zanych z systemem ewaluacji  zastosowanych w Nowym Jorku.

Szczegó?owe cele uczestników i organizatorów:

·        poznanie, w jaki sposób przebiega proces ewaluacji,

·        pog??bianie wiedzy na temat nadzoru pedagogicznego,

·        poszukiwanie dobrych i skutecznych rozwi?za? na popraw? pracy wizytatorów ds. ewaluacji,

·        skorzystanie z  przyk?adów „dobrych praktyk”  i przeniesienie ich na grunt polskiego nadzoru pedagogicznego,

·        zapoznanie z organizacja pracy w kuratoriach/inspektoratach,

·        zapoznanie z organizacj? pracy szkó?,

·        poznanie procedur prowadzenia bada? jako?ci pracy szkó? i innych placówek o?wiatowych,

·        poznanie sposobów  wspomagania  szkó? w procesie edukacji,

·        poznanie, w jaki sposób szko?y wspó?pracuj? z rodzicami.

Cele Projektu:

·        poznanie przez uczestników procedur ewaluacji zewn?trznej,

·        zapoznanie z narz?dziami stosowanymi podczas ewaluacji zewn?trznej,

 • wspó?praca z zagranicznymi ekspertami, korzystanie z ich wiedzy i do?wiadczenia w d?ugoletnim procesie prowadzenia ewaluacji zarówno na wizycie jak i podtrzymywanie kontaktów w celu wykorzystanie ich wiedzy i do?wiadczenia podczas mi?dzynarodowej konferencji organizowanej rokrocznie w Polsce, gdzie spotyka si? ponad 300 uczestników i wymienia do?wiadczeniami w zakresie podnoszenia jako?ci polskiej o?wiaty

 

 

 

 

Program wizyty:

Teachers College, Columbia University

Delegation from Poland

NYC Site Visit

Conference Agenda

 

Tuesday, February 28, 2012

7:00 pm to 9:00 pm

Delegation Arrives from Poland

Overnight at Lucerne Hotel, 201 W. 79th Street

Wednesday, February 29, 2012

Teachers College, Private Dining Room

8:00 am to 9:30 am

Breakfast at Lucerne Hotel, Travel to Teachers College, Columbia University

9:30 am to 10:30 am

Welcome and Introduction to the College

President Susan Fuhrman, Teachers College, Columbia University

Portia Williams, Teachers College, Columbia University

10:30 am to 12:30 am

Gregg Betheil

NYC-Department of Education

New York City Public Schools: Raising the Bar for Students and Schools

12:30 pm to 1:30 pm

Lunch

1:30 pm to 2:30 pm

Lesley Bartlett

AssociateProfessor, Teachers College, Columbia University

Literacy in Subtractive Times

2:45 pm to 3:45 pm

Bill Gaudelli

Associate Professor, Teachers College, Columbia University

Pedagogical Theorizing and Critical, Social Reflection

3:45 pm to 4:45 pm

Janet Miller, Professor, Teachers College, Columbia University

Professor, Teachers College, Columbia University

Narrative and Curriculum

4:45 pm to 5:15 pm

Review of logistics for school visits

Thursday, March 1, 2012

7:30 am to 9:30 am

Breakfast at Lucerne Hotel, Travel to Teachers College, Columbia University

9:30 am to 1:00 pm


School Visits

School 1-TBA (elementary, PS 75)

School 2-TBA (middle, MS 322)

School 3-TBA (secondary, East Side Community HS)

1:00 pm to 2:30 pm

Lunch (on your own) and return to Teachers College

2:30 pm to 4:00 pm

Debriefing Discussion

Teachers College Private Dining Room

Reflections on School Visits

Bill Gaudelli, facilitator

 

Friday, March 2, 2012

7:30 am to 9:00 am

Breakfast at Lucerne Hotel, Travel to Teachers College, Columbia University

9:00 am to 10:00 am

Santiago Tavares

Cambridge Evaluation Group

School Evaluation

10:30 am to 11:30 am

Brad Siegel

Director of Curriculum

Northern Highlands District, NJ

Curriculum Development in a Global Age

11:30 am to 12:30 pm

Lunch

12:30 pm to 1:30 pm

Bill Stroud

Former Principal, NYC International Baccalaureate HS for Global Education

IB Education and Assessment

1:30 pm to 2:30pm

Sandra Schmidt

Assistant Professor, Teachers College, Columbia University

Pedagogical Dimensions of Space in Schools

2:30 pm to 3:00 pm

 

3:00 pm to 6:00 pm

Concluding Remarks and Reflections

 

Working group meeting for Polish Delegation

 

Saturday, March 3, 2012

8:00 am to 9:00 am

Breakfast at Lucerne Hotel

9:00 am to 1:00 pm

Working group meeting for Polish Delegation

1:00 pm to 2:30

Lunch

2:30 pm to 4:00 pm

Working group meeting for Polish Delegation

 

Sprawozdanie z wizyty studyjnej

W dniach 28 lutego - 3 marca 2012 r grupa ekspertów i trenerów wspó?pracuj?cych w ramach projektu Systemu Ewaluacji O?wiaty odby?a wizyt? studyjn? w Nowym Jorku. W sk?ad grupy wchodzili: Grzegorz Mazurkiewicz,  Beata Ci??ka,  Stefan Wlaz?o, Laura Piotrowska, Bogus?awa Bebnik, Indira Lachowicz, Ewa Stoecker, Anna Kostrubala-Brak, Magda Swat-Pawlicka, Agnieszka Arkusi?ska, Janina Stojak, Jaros?aw Pietrzak, Henryk Mizerek, Ewa Dudek, Ma?gorzata Osi?ska, Maria Branecka.

Celem wizyty studyjnej w Nowym Jorku by?o poznanie sposobów i metod kszta?cenia nauczycieli w USA oraz poznanie systemu o?wiatowego, systemu ewaluacji. Pobyt na University Columbia by? okazj? do porównania tego, co dzieje si? w systemie o?wiaty w Nowym Jorku, do zmian, jakie zachodz? w o?wiacie polskiej, szczególnie w systemie nadzoru pedagogicznego (ewaluacja zewn?trzna).

Pierwszy dzie? wizyty up?yn?? na wyk?adach i dyskusjach w Teacher College na Uniwersytecie Columbia. Wizyta rozpocz??a si? od powitania przyby?ych przez przedstawicielki w?adz uczelni - Susan Fuhrman oraz Porti? Williams. Przedstawiono po krótce histori? i wspó?czesne cele tej najstarszej w Stanach Zjednoczonych uczelni wy?szej, kszta?c?cej nauczycieli oraz prowadz?cej badania nad edukacj?. Istotn? kwesti? jest po??czenie w Teacher College wiedzy praktyków i badaczy w procesie nauczania przysz?ych nauczycieli.

Druga sesja zatytu?owana „Podnoszenie poprzeczki dla uczniów i szkó?”, któr? prowadzi? Gregg Betheil, dotyczy?a wdra?ania systemowej zmiany w szko?ach okr?gu Nowy Jork. Przedstawiono zaplanowane dzia?ania, w których istotnym elementem jest projektowanie w oparciu o nowo wypracowany system egzaminów zewn?trznych. To z nich p?yn?ce wyniki poddawane analizie prowadz? do konkretnych dzia?a?, z których najbardziej istotne dotycz? metod i zakresu nauczania.

Krótka wycieczka po uczelni wprowadzi?a uczestników w kolejne seminarium /prowadzone przez Lesley’a Bartletta/, po?wi?cone zagadnieniom zwi?zanym z systemowym wprowadzeniem zmiany w jednym obszarze, dotycz?cym akurat umiej?tno?ci czytania i pisania.  Zastosowane w zmianie ?rodki pozwoli?y na osi?gni?cie wysokiej skuteczno?ci prowadzonych dzia?a?.  Mo?liwe to by?o zarówno dzi?ki jasnemu okre?leniu priorytetów pracy dla wszystkich szkó?, jak i monitorowaniu i zmianie prowadzonych dzia?a?. Efekty wdro?enia programu zespó? móg? obejrze? nast?pnego dnia, w czwartek, podczas wizyt w nowojorskich szko?ach.

Ostatnie seminaria tego dnia dotyczy?y istotnym z perspektywy zmian, wdra?anych w naszym systemie edukacji. William Stroudprzedstawi?, w jaki sposób system oceniania I nauczania w programie mi?dzynarodowej matury mo?e by? istotnym wzorcem zmiany w nauczaniu. Wzorce edukacyjne, wypracowane w tym systemie, bazuj? na wiedzy wynikaj?cej z bada?, dotycz?cych efektywnego uczenia si? i nauczania i nastawione jest na przej?cie odpowiedzialno?ci za proces uczenia si? przez uczniów. W tym kontek?cie odby?a si? tak?e rozmowa na temat doskonalenia nauczycieli w oparciu o model autoanalizy warsztatu pracy.

Seminarium prowadzone przez Janet Miller, prezentowa?o ameryka?skie rozumienie poj?cia „curriculum”, co w naszej rzeczywisto?ci edukacyjnej prze?o?y? mo?na jako rodzaj podstawy programowej, rozumiany tak?e jako za?o?enia programu nauczania. Prelegentka wskazywa?a na filozoficzny paradygmat pracy z curriculum, nazywaj?c ró?nego rodzaju za?o?enia, jakie nauczyciel przyjmuje przy planowaniu swojego warsztatu pracy. Wielo?? aspektów rzeczywisto?ci szkolnej, rozpi?cie pomi?dzy ci?g?? zmian? na wielu poziomach /sytuacja szkolna, klasowa, indywidualna uczniów, moment w ci?gu roku, incydenty itp./  powoduje, ?e praca z curriculum staje si? continuum, bez pocz?tku i ko?ca. Wzorce my?lenia, przedstawione na seminarium, ukaza?y ca?kowicie ró?ne podej?cie do filozofii pracy z podstaw? programow? i programami nauczania w naszym systemie edukacyjnym.

Dzie? zako?czy? si? seminarium podsumowuj?cym, na którym uczestnicy wskazywali na w?tki istotne z punktu widzenia polskiego systemu edukacji.

W czwartek /1.03. 2012/ grupa odbywaj?ca wizyt? studyjn? uczestniczy?a w lekcjach i prezentacjach dotycz?cych funkcjonowania trzech szkó? nowojorskich. Zespó? podzieli? si? na trzy cz??ci – ka?da z grup odwiedza?a inny typ szko?y – podstawow?, ?redni? /nasz odpowiednik gimnazjum/ oraz ponadgimnazjaln?.

Po wizytach w szko?ach odby?o si? tradycyjnie seminarium podsumowuj?ce dzie? /facylitatorem spotkania by? nasz gospodarz – Wiliam Gaudelli/ . Uczestnicy zwrócili uwag? na istotny we wszystkich typach szkó? aspekt pracy ze standardami, konkretnymi i znanymi zarówno nauczycielom, jak i uczniom i ich rodzicom. Odwo?ywanie si? do celów i standardów osi?gni?? pozwala?o na lepsze planowanie przebiegu lekcji oraz podsumowaniu rezultatów uczenia si? uczniów. To, co zwróci?o uwag?, to niezwyk?a samodzielno?? ucz?cych si? – nacisk na ogl?danych zaj?ciach k?adziony by? na oddawanie przestrzeni uczniom, co pozwala?o im bra? odpowiedzialno?? za ich proces uczenia si?. Innym aspektem omawianym na seminarium, by? system doskonalenia i wspó?pracy nauczycieli, modelowany wokó? tego samego schematu, ale zarazem inny dla ka?dej z wizytowanych placówek. Pojawia?y si? w nim zarówno elementy cocachingu jak i  action research, a dzia?ania budowano na wnioskach wyci?ganych z monitorowania pracy. W tym aspekcie istotna tak?e by?a widoczna praca zespo?ów nauczycielskich nad planowaniem przebiegu pracy w module tematycznym. Silnie wi??e si? ona z innym podej?ciem do obowi?zuj?cego w szkole curriculum.

               W pi?tek /2.03.2012/ uczestnicy spotkali si? ponownie w Teacher College na sesjach po?wi?conych ewaluacji systemu edukacji oraz badaniom nad edukacj?, prowadzonym w TC. 

Seminarium prowadzone przez  Santiago Tavaresa dotyczy?o systemu ewaluacji w stanie Nowy Jork. Uczestnicy zostali zapoznani z procedurami ewaluacji, jej przebiegiem oraz kszta?tem raportu. Interesuj?cym aspektem spotkania by?a tak?e prezentacja platformy internetowej, na której znale?? mo?na informacje o szko?ach i która jest narz?dziem pracy wizytatorów. Istotnym uzupe?nieniem spotkania by? kolejny wyk?ad /prowadz?cy - Brad Siegel/, dotycz?cy prac nad curriculum dla stanu Nowy Jork – ujednolicenie  zapisów w nim zawartych i wprowadzenie go jako podstawy systemu egzaminów zewn?trznych by?o istotn? zmian? w filozofii ewaluacji zewn?trznej.

Wyk?ad Sandry Schmidtpo?wi?cony by? analizie przestrzeni szkolnej w kontek?cie oddzia?ywa? pedagogicznych na ucz?cych si?. Prelegentka przedstawi?a wyniki bada?, które ukazywa?y , w jaki sposób uczniowie poruszaj? si? w przestrzeni szkolnej, nadaj?c jej ró?norodne znaczenia, warto?ciuj?c i kreuj?c j? zgodnie z potrzebami. Obserwacja tego rodzaju prowadzi? mo?e nie tylko do warto?ciowego wykorzystania miejsca w procesie edukacji, ale tak?e wprowadzania ?wiadomych zmian w przestrzeni szkolnej, aby zmieni? jej negatywny wp?yw na ucz?cych si?.

Spotkanie zamkn??o seminarium, prowadzone przez Williama Gaudellego, na temat  powi?zania teorii pedagogicznych z krytyczn? my?l? socjologiczn?. By?o to wprowadzenie to seminarium podsumowuj?cego, na którym uczestnicy dyskutowali o mo?liwo?ciach implementacji zaobserwowanych podczas wizyty rozwi?za? i ich przydatno?ci w polskim systemie edukacji.

W sobot? /3.03.2012/ uczestnicy spotkali si? podczas dwóch seminariów podsumowuj?cych wizyt? studyjn?. W trakcie spotkania analizowano zebrane informacje pod k?tem polskiego systemu nadzoru pedagogicznego i dobrych praktyk, które mo?na prze?o?y? z systemu o?wiaty i nadzoru w Nowym Jorku do systemu polskiego. Przede wszystkim dyskusje i wnioski dotyczy?y:

·        roli wicedyrektora szko?y w ewaluacji zewn?trznej,

·        prowadzenia ewaluacji zewn?trznej,

·        dyspozycji do arkusza obserwacji szko?y/ placówki o?wiatowej,

·        podstawy programowej,

·        analizy, sposobu zbierania oraz gromadzenia danych ewaluacyjnych.

 

Warsztat w ostatnim dniu wizyty studyjnej pozwoli? na przemy?lenie i przedyskutowanie tego, co mieli?my okazj? us?ysze? i obserwowa? oraz wyci?gni?cie wniosków i zaplanowanie praktycznego wykorzystania nauki p?yn?cej z wizyty.

Wnioski / refleksje uczestników z wizyty studyjnej

 • Spotkanie z Santiago Tavaresem z Cambridge Evaluation Group pozwoli?o zobaczy? system wprowadzany w Polsce na tle wielokrotnie doskonalonego systemy nowojorskiego. Zdecydowanie bardziej wystandaryzowany sposób prowadzenia badania, wi?kszy nacisk na powi?zanie wyników badania z ocen? pracy dyrektora szko?y oraz wcze?niejsze przygotowanie cz??ci wyników. Dla naszego systemu wa?na podpowied? dotycz?ca sposobu prowadzenia ankietowania w?ród rodziców i uczniowi nauczycieli. Respondenci wype?niaj? przygotowane przez niezale?n? pracowni? badawcz? ankiety  i ewaluatorzy dostaj? gotowe opracowania. Staj? si? one podstaw? do planowania projektu ewaluacji dla konkretnej szko?y, w której ma odby? si? ewaluacja. Dla zapewnienia rzetelno?ci bada? realizowanych przez szko?? czuwa „wewn?trzna policja” – specjalny wydzia? w inspektoracie nowojorskim. Ka?dy najmniejszy sygna? nieprawid?owo?ci jest sprawdzany i w razie jakichkolwiek nadu?y? dyrektor odpowiada swoim stanowiskiem, a zdarza si?, ?e i ca?a spo?eczno?? szkolna /mo?liwe jest nawet zamkni?cie szko?y/.
 • Wiele aspektów pracy w wielokulturowej, dwuj?zycznej szkole by?o interesuj?ce. Zwrócono uwag? jak w takich szko?ach budowany jest klimat wspó?pracy i zapewnianie poczucia wspó?uczestniczenia w wa?nych sprawach dotycz?cych szko?y rodzicom, uczniom i nauczycielom. Najwi?kszy baner witaj?cy w szkole mia? napis podkre?laj?cy role rodziców w tej szkole. Asystenci nauczycieli prowadz?cych lekcje reagowali na ka?da trudno?? czy problem wychowawczy, a nauczyciele w rozmowie po lekcjach podkre?lali autonomie w sposobie realizacji podstaw programowych.
 • Aran?acja przestrzeni i ekspozycja prac uczniów jest inspiracj? do zwrócenia uwagi na doskonalenie arkusza obserwacji szko?y oraz zwi?kszenia liczby obserwacji lekcji podczas prowadzonego badania z ewaluacji zewn?trznej.
 • Spotkania z wyk?adowcami wydzia?u pedagogicznego, Columbia University pokaza?o mo?liw? perspektyw? kszta?cenia nauczycieli. Oprócz tradycyjnego modelu proponowanego na Uniwersytecie funkcjonuje system, który zak?ada 16 tygodniowe zaj?cia teoretyczne a pozosta?e studiowanie odbywa si? w szko?ach i w osobistym kontakcie z tutorem. Dla wymiany do?wiadcze? studentów funkcjonuje platforma i moderowane forum. Z perspektywy zmian, jakie s? konieczne w szko?ach w Polsce i na ?wiecie taki sposób kszta?cenia wydaje si? modelowy.
 • Spotkanie z Santiago Tavaresem z Cambridge Evaluation Group, mia?o na celu pokazanie nowojorskiego systemu nadzoru i zobaczenie na tym tle tego, co dzieje si? w polskim nadzorze. Sposób badania ewaluacyjnego jest du?o bardziej zestandaryzowany, ni? w Polsce. Du?o wi?kszy nacisk k?adzie si? tam na powi?zanie wyników badania ewaluacyjnego z ocen? pracy dyrektora szko?y. To co jeszcze zdecydowanie ró?ni oba systemy, to ankietowanie nauczycieli, rodziców i uczniów przez firmy zewn?trzne (w Polsce – specjalnie przeszkoleni wizytatorzy ds. ewaluacji zewn?trznej). Ewaluatorzy otrzymuj? opracowane wyniki, które staj? si? podstaw? do planowania projektu ewaluacji dla konkretnej szko?y. Specjalny wydzia? w inspektoracie nowojorskim pilnuje, aby badanie odbywa?o si? z nale?yt? rzetelno?ci?. Nieprawid?owo?ci skutkuj? odwo?aniem dyrektora, a nawet zamkni?ciem szko?y.
 • Podczas obserwacji lekcji zwrócono  uwag? na wiele istotnych informacji, które dotycz? zasad tworzenia programów nauczania. Zaobserwowane istotne elementy dotycz?: wspó?pracy nauczycieli, wspó?prowadzenie lekcji przez nauczyciela i praktykanta (oraz innych nauczycieli), sposoby przygotowania si? do lekcji, ciekawe metody zaj?? z uczniami, eksponowanie prac uczniów, aran?acja przestrzeni klasowej oraz korytarzy szkolnych, autonomia nauczycieli w sposobie realizacji podstaw programowych; arkusze obserwacji lekcji (z kryteriami oceny) tak?e wywieszone w salach, du?a liczba obserwacji lekcji w trakcie badania ewaluacyjnego. Zaobserwowane elementy pracy nowojorskich szkó? s? inspiracj? do wprowadzania zmian w obecnej procedurze prowadzenia ewaluacji (np.: udoskonalania procesu zbierania danych z obserwacji).
 • Wyk?ad Sandry Schmidt po?wi?cony  analizie przestrzeni szkolnej, który w po??czeniu z wizyt? w szko?ach i obserwacj? tej przestrzeni otworzy? dyskusj? na temat wp?ywu organizowania przestrzeni na proces uczenia si? i mo?liwo?ci obserwowania tego aspektu na lekcjach w polskich szko?ach.
 • Bardzo wa?ne by?o seminarium, które prowadzi? Wiliam Gaudelli oraz seminarium Williama Strouda, który  przedstawi? wzorce edukacyjne, wypracowane w tym systemie, bazuj?ce na wiedzy wynikaj?cej z bada?, dotycz?cych efektywnego uczenia si? i nauczania i nastawione  na przej?cie odpowiedzialno?ci za proces uczenia si? przez uczniów. Dyskusja na obu seminariach dotyczy?a planowania przebiegu lekcji oraz podsumowaniu rezultatów uczenia si? uczniów z  jednoczesnym stawianiem na  samodzielno?? ucz?cych si?,  oddawaniem przestrzeni uczniom, co pozwala im bra? odpowiedzialno?? za ich proces uczenia si?.  Szczególnie cenne by?o szukanie odpowiedzi na pytanie jak mo?na zaobserwowa? budowanie odpowiedzialno?ci ucznia za proces uczenia si? na lekcji i jakie dyspozycje w tym obszarze obserwacji mo?na zawrze? w arkuszu obserwacji.
 • Wyk?ady i spotkania w Teacher College na Columbia Uniwersity, umo?liwi?y poznanie ameryka?skich a w?a?ciwie nowojorskich pomys?ów i systemowych rozwi?za? w zakresie kszta?cenia nauczycieli, egzaminów zewn?trznych a tak?e organizacji procesów wspieraj?cych uczenia si? uczniów.
 • Niezwykle interesuj?ce by?o seminarium Lesley’a Bartletta, po?wi?cone zagadnieniom zwi?zanym z systemowym wprowadzeniem zmiany. Omawiany obszar zmiany dotyczy?  umiej?tno?ci czytania i pisania.  Dzia?ania wprowadzone w tym obszarze przynios?y po??dane skutki. W?ród ?róde? powodzenia, zosta?y wymienione: jasne okre?lenie priorytetów, systematyczny monitoring prowadzonych dzia?a?.
 • Ciekawy sposób odwo?ywania si? nauczycieli do celów lekcji. Uwag? zwróci?a samodzielno?? uczniów i umiej?tno?? budowania przez nauczycieli atmosfery sprzyjaj?cej tej aktywno?ci. Ciekawa, by?a równie? rozmowa z nauczycielami, która przybli?y?a zasady i sposoby wspó?pracy nauczycieli. Równie interesuj?cym w?tkiem jest wykorzystanie w systemie nowojorskim coachingu dla nauczycieli oraz action research we wspieraniu wspó?pracy zespo?ów nauczycielskich.
 • System ewaluacji edukacji w NY jest odmienny ni? nasz, bardziej bezkompromisowy, mo?e nawet w pewnym stopniu bezwzgl?dny w stosunku  do nauczycieli, ale te? bardziej obiektywny, gdy? nasze diagnozy zewn?trzne w zbyt du?ym stopniu uwzgl?dniaj? uwarunkowania poszczególnych szkó?.
 • Odmienny od naszego system kszta?cenia przysz?ych nauczycieli, g?ówny nacisk po?o?ony na kszta?cenie umiej?tno?ci i zdobywanie wiedzy w obszarze uczenia i nauczania – a nie na wiedz? z zakresu swojej dziedziny. Istotn? rol? odgrywaj? zaj?cia praktyczne i mo?liwo?? wspó?pracy z do?wiadczonymi nauczycielami.  W procesie kszta?cenia nauczycieli jest miejsce na refleksj? nad programem nauczania (curriculum) zarówno tym jawnym – za?o?onym z góry jak i ukrytym – co pozwala w przysz?o?ci bardziej ?wiadomie organizowa? i prowadzi? zaj?cia (czego ucz?, po co – jaki przekaz p?ynie do uczniów z prezentowanych tre?ci)
 • Ocena jako?ci szkó? w NYC oparta przede wszystkim na ilo?ciowych danych (wyniki egzaminów) – co wydaje si? niewystarczaj?cym ?ród?em danych. Mo?e to prowadzi? do uproszczonych i nieprawdziwych  wniosków jak np.: podczas oceny jako?ci pracy nauczycieli.
 • Tworzenie uczniom o specyficznej sytuacji (imigranci, nie znaj?cy dobrze j?zyka) mo?liwo?ci: pracowania i zdawania egzaminów w ojczystym j?zyku, uczestniczenia w zaj?ciach dotycz?cych historii ich ojczystego kraju – znacz?co wp?ywa na ko?cowy efekt edukacji (istotnie wy?sze noty, wi?ksza ?wiadomo?ci swojej sytuacji).
 • Zupe?nie inaczej zorganizowana przestrze? do nauki (miejsce na prac? w grupach, osobne miejsca na prac? indywidualn?). Mo?liwo?? korzystania z ró?nego rodzaju pomocy wizualnych i nie tylko, du?? cz??? przestrzeni w której uczniowie decyduj? o wystroju – co pozwala im si? dobrze czu? w szkole.
 • Sytuacja „bycia obserwowanym” w ?aden sposób nie zak?óca?a procesu uczenia si? – poddawanie w?asnej pracy „ocenie” innych – nauczyciele jest sta?? praktyk?. Mo?liwo?? w??czania si? aktywnie w proces nauki – np. podczas pracy w grupach czyni nauczanie si? procesem autentycznymi i otwartym.
 • Istniej?cy – wypracowany system wspierania i uczenia si? od siebie dyrektorów szkó? – przy wsparciu organu zarz?dczego umo?liwia wymienianie si? dobrymi praktykami i wypracowywanie wspólnych, nowych rozwi?za? dla pojawiaj?cych si? problemów.

Efekty wizyty studyjnej

- Decyzja o ?ci?lejszej wspó?pracy Projektu z wszystkimi podmiotami sprawuj?cymi nadzór, szczególnie z kuratorami i szefami departamentów odpowiedzialnych za ewaluacj?. Opracowanie zagadnie?, które mog? by?, dla nich interesuj?ce, oraz strategii ?ci?lejszego w??czenie ich w dzia?ania projektu (symulacja pyta? i zagadnie?, które mog? by? przedmiotem spotkania). Wynik – spotkanie koordynatorów projektu z kuratorami w czasie II konferencji „Jako?? edukacji i/czy jako?? ewaluacji”, szkolenie dla nich w czasie wiosennego spotkania ??czników w 2012 roku. Konsekwencja – udzia? tej grupy w szkoleniach na temat ewaluacji.

- Decyzja zwi?zana ze zmian? arkusza obserwacji, wykorzystywanego w trakcie ewaluacji zewn?trznej.  Zmiana dyspozycji,  do  zwrócenie uwagi na proces uczenia si? uczniów, na okre?lenie mo?liwych do zaobserwowania aspektów, kiedy uczniowie si? ucz?. Po wizytach w palcówkach szkolnych NYC szczególne zwrócenie uwagi na kryterium powszechno?ciudzia?u uczniów w dzia?aniach proponowanych przez nauczyciela w czasie lekcji, oraz na aspekt wspó?pracy uczniów na lekcji, pracy w zespo?ach oraz wykorzystanie potencja?u uczenie si? uczniów od siebie. Opracowanie w pierwszej fazie arkusza do ?wicze? w wykorzystywanego w czasie szkolenia ??czników i szkole? odnawiaj?cych dla wizytatorów, w kolejnej fazie przeniesienie tych zapisów do nowej propozycji arkusza obserwacji lekcji.

- Praca zespo?u projektu nad  budowaniem dyspozycji do arkusza obserwacji lekcji. Zaprojektowanie nowego arkusza obserwacji lekcji – dotychczasowy arkusz zosta? wzbogacony, uzupe?niony zmieniony w oparciu o do?wiadczenie uzyskane w nowojorskich szko?ach i podczas zaj?? w Teacher College. Przeprowadzenie pilota?u arkusza obserwacji w trzech szko?ach krakowskich na ró?nych poziomach edukacyjnych (Liceum ogólnokszta?c?ce, Gimnazjum,  Szko?a Podstawowa). W wyniku bada? pilota?owych zosta?y opracowane nowe narz?dzia ewaluacyjne :  m. in. arkusz obserwacji lekcji oraz zosta? zaprojektowany schemat rozmowy po obserwacji lekcji z nauczycielem i uczniami

 

- Wykorzystanie metody „spaceru edukacyjnego” do obserwacji wi?kszej ilo?ci zaj?? szkolnych przez ewaluatorów. Obserwacja cz??ci lekcji, wybranego fragmentu. Dostrze?enie mo?liwo?ci obserwacji zaj?? w ma?ych odcinkach czasowych.

-  Wprowadzenie zmian do procesu szkoleniowego wizytatorów ds. ewaluacji – wprowadzenie wcze?niejszego przeprowadzania bada? ilo?ciowych min. ankietowanie nauczycieli, dyrektora szko?y.

- Po?o?enie znacznie wi?kszego nacisku na wspó?prac? i wspó?dzia?anie nauczycieli. Zwrócenie uwagi na rol? action research we wspieraniu wspó?pracy zespo?ów nauczycielskich oraz na proces wspó?pracy w doskonaleniu si? nauczycieli. Zwrócenie uwagi na mo?liwo?? wykorzystania elementów coachingu dla nauczycieli. Na tej podstawie zosta?a wprowadzana zmiana w programie szkoleniowym dla wizytatorów ds. ewaluacji – prezentacja wyników ewaluacji zewn?trznej w radzie pedagogicznej oraz zosta?y wprowadzone zmiany w narz?dziach ewaluacyjnych.

- Istota rozumienia tego, co w kulturze ameryka?skiej i anglosaskiej nazywane jest „curriculum”, pozwoli?o g??biej zrozumie? problemy polskiego systemu edukacji w tym zakresie. Wdra?anie wci?? jeszcze „nowej” podstawy programowej w ?wietle wymaga?, okre?lonych przez pa?stwo, odbywa si? u nas bez zrozumienia istoty tego dokumentu. Sam proces wdra?ania w du?ej mierze skazany jest na niepowodzenie z powodu obecnych programów nauczania, które staj? si? fundamentem pracy nauczyciela, zamiast wsparciem w realizacji podstawy. ?wiadomo?? ró?nicy pozwoli?a na redefiniowanie rozumienia wymaga? dotycz?cych podstawy programowej i przygotowanie propozycji innego brzmienia tego wymagania w projekcie nowych wymaga?.

- Wizyty w szko?ach pozwoli?y ustali? g?ówne punkty prowadzonego w stanie Nowy Jork systemu doskonalenia nauczycieli. Spójny system zak?ada przede wszystkim doskonalenie wewn?trzszkolne, oparte na wzajemnej obserwacji lekcji, prowadzonej przez nauczycieli w pracach /peer observation/, spacerze obserwacyjnym, prowadzeniu nauczycieli sta?ystów przez mentorów lub coachów szkolnych. W przeciwie?stwie do naszego systemu doskonalenia ma?o miejsca zajmuj? tam szkolenia zewn?trzne, du?o spotkania nauczycieli w zespo?ach i wspólne planowanie pracy w oparciu o analiz? osi?gni?? uczniów. Wiedz? zdobyt? podczas spotka? wykorzystano podczas tworzenia nowych scenariuszy sesji dla dyrektorów szkó?/placówek.

- Sesja, prowadzona przez Grega Betheila, silnie podkre?li?a zwi?zek ewaluacji szko?y z okre?leniem polityki o?wiatowej stanu Nowy Jork. Pokaza?a, ?e nie tylko powi?zanie wyników z planowanymi dzia?aniami, ale tak?e projektowanie ewaluacji jako projektowanie narz?dzia wp?ywu na pó?niejsze dzia?ania nauczycieli. Efektem tego spotkania by? udzia? ca?ego zespo?u projektu w dyskusjach i pracach nad przewodnikiem po wymaganiach

- W wyniku przemy?le? powsta?a prezentacja ukazuj?ca wykorzystanie przestrzeni szkolnej oraz aktywizuj?cych metod nauczania. Jej przygotowanie mia?o na celu wykorzystanie jej na ró?nego rodzaju spotkaniach organizowanych w ramach projektu dla wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów i nauczycieli, a pierwsza jej prezentacja mia?a miejsce w marcu 2012r. na Konferencji Dyrektorów Szkó? Ucz?cych Si?, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (prezentacja jest do??czona do sprawozdania). 

- Wiadomo?ci uzyskane podczas pobytu w NY wykorzystywane s? równie? przez ca?y zespó? projektu podczas prowadzenia szkole? dla wizytatorów – przekazywane s? informacje o podobie?stwach i ró?nicach ró?nych systemów ewaluowania pracy szkó?, co buduje szersz? perspektyw? i pozwala rzetelniej oceni? wady i zalety obecnego systemu.  Podczas szkole? przytaczane s? zaobserwowane przyk?ady „dobrych praktyk” – systemu wspó?pracy wizytatorów, dyrektorów, zewn?trznego i wewn?trznego systemu kszta?cenia i dokszta?cenia nauczycieli.

 

Za??cznik 1 – Organizatorzy i prelegenci

John M. Fischer

Prof. John M. Fisher jest prodziekanem ds. administracyjnych i profesorem nadzwyczajnym w  Kolegium Edukacji i Rozwoju Spo?ecznego (College of Education and Human Development) na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green (Ohio, USA). Zajmuje si? metodyk? nauczania klas podstawowych i gimnazjalnych (klasy 4–9), prowadzi te? zaj?cia z zakresu programów nauczania i programów kszta?cenia nauczycieli. Przy USBG wspó?tworzy? te? Instytut ds. Mi?dzynarodowego Kszta?cenia Demokratycznego (International Democratic Education Institute ). W swoich badaniach d??y do ??czenia kwestii kszta?cenia w miastach z demokratyczn? reform? szkolnictwa. Obecnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. projektów uniwersyteckiego Centrum Edukacji w ramach federalnego projektu GEAR-UP, którego celem jest wspieranie uczniów z ubo?szych rodzin w zdobyciu edukacji na poziomie policealnym. Jest tak?e szefem projektu Partnerstwo Polska/Ohio, którego ide? jest inspirowanie wzajemnego uczenia si? i wymiany do?wiadcze? mi?dzy nauczycielami z Polski i Ohio. Najnowsze publikacje prof. Fischera skupiaj? si? na skutkach reformy szkolnictwa, nauce tolerancji, jak równie? wykorzystania technologii na lekcjach nauk spo?ecznych.Jego prace ukazuj? si? m.in. w takich czasopismach naukowych i bran?owych, jak “High School Journal”, “Theory and Research in Social Education”, “Social Education” i “Pedagogies”.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1