Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
II wizyta studyjna. Relacje
1 pa?dziernika 2013

Dzie? Pierwszy 30.09.2013 r. – Walia, Swansea

Swensea jest stolic? jednego z 22 regionów Walii.

W ramach wizyty w dniu 30.09.2013 r. odby?y si? dwie wizyty:

1.  Wizyta w szkole Dwr-y-Felin Comprehensiwe School (Neath Port Talbot) podczas której odby?o si? spotkanie z koordynatorem systemowym rady gminy w okr?gu Neath Port Talbot, dyrektorem szko?y, zast?pc? dyrektora szko?y oraz mieli?my mo?liwo?? zwiedzi? szko??.
Dowiedzieli?my si?, ?e w zwi?zku z niskimi wynikami nauczania w szko?ach walijskich, w o?wiacie walijskiej funkcjonuje system wsparcia i interwencji, opracowany przez departament. Opracowano w?asny system edukacyjny tak, aby spe?nia? potrzeby kraju. Walia aspiruje do posiadania ?wiatowej klasy systemu o?wiatowego. Zapoznano nas z g?ównymi za?o?eniami reformy edukacyjnej w Walii oraz z zasadami przeprowadzania ewaluacji wewn?trznej i zewn?trznej szkó?. Dyrektor szko?y i jego zast?pca przekazali m. in. informacj? dotycz?c? analizy wyników egzaminów z ostatnich 3 lat. Dane s? analizowane w najwa?niejszych momentach roku i stanowi? podstaw? monitorowania post?pów uczniów. Obowi?zuj?cy program wsparcia ukierunkowany jest na rozwijanie u uczniów umiej?tno?ci czytania, pisania i liczenia.

2. Wizyta na Uniwersytecie w Swansea (Metropolitan University-Town Hill Campus).

Tematyka spotkania dotyczy?a 3 zagadnie?:

 •  Kontekstu (liczba nauczycieli w Walii i jej tendencja spadkowa spowodowana ni?em demograficznym oraz ??czeniem ma?ych  szkól) 
 •  Zmian w edukacji (rz?d walijski zadecydowa? ostatnio, ze nale?y zmieni? system edukacji, zamiary rz?du s? zawarte w The Hill Report)
 •  Kszta?cenia i szkolenia nauczycieli (kszta?cenie nauczycieli Primary Schools, Secondary School oraz skutecznym dokszta?caniu nauczycieli)

 Szko?y w Walii potrzebuj? silnych kierowników, ?eby si? rozwija?.

Renata J?drzejewska, Iwona Tanewska

Drugi dzie? 01.10.2013 r. – Walia, Llanelli

W ramach wizyty w dniu 01.20.2013 r. odby?y si? dwa spotkania:

1.       Wizyta w Regionalnym Partnerstwie dla Uczenia si? w Llanelli

Elid Morris i Gaynor Griffiths przedstawi?y zasady funkcjonowania RLP, które powsta?o w 2007r. Celem partnerstwa jest regionalne planowanie strategiczne w zakresie skoordynowania dzia?a? partnerów,  ukierunkowane na rozwój. Partnerami RLP s? w?adze lokalne, uniwersytety, szko?y, organizacje pozarz?dowe, pracodawcy. Praca RLP skupiona jest na pozyskiwaniu nowych partnerów, po?redniczeniu mi?dzy nimi oraz wskazywanie dróg rozwojowych. RLP rozpocz??o swoj? prac? od zebrania informacji dotycz?cych potrzeb pracodawców, poziomu umiej?tno?ci uzyskiwanych przez ucz?cych si?. Celem RLP nie jest tylko zbieranie danych, ale przede wszystkim zmiana sposobu my?lenia i odpowiadanie na potrzeby lokalnej spo?eczno?ci w zakresie kszta?cenia i doskonalenia kompetencji. W tym celu stworzono narz?dzie – Regionalne obserwatorium nauki i umiej?tno?ci, które ??czy dane z ró?nych ?róde? i publikuje je na stronie internetowej. Publikowane dane dotycz? edukacji, ludno?ci i ekonomii. Kolejnym narz?dziem gromadzenia danych opartym na sieci, które dostarcza informacji na temat zatrudnienia, umiej?tno?ci i edukacji jest Regionalny Portal Internetowy, na którym loguj? si? pracodawcy, doradcy dla osób poszukuj?cych pracy oraz firmy organizuj?ce szkolenia.

2.       Wizyta w szkole podstawowej – Maes y Morfa Primary w Llanelli

Do szko?y ucz?szczaj? g?ównie uczniowie z najubo?szych rodzin (szko?a dzia?a jako 10 najubo?szy oddzia? w Walii), z ró?nego typu dysfunkcjami oraz zagro?eni wykluczeniem. Na uwag? zas?uguje nowatorskie podej?cie do wspó?pracy z rodzicami w celu wypracowania skutecznego sposobu wspierania procesu uczenia si? dziecka. Tez? postawion? przez szko?? jest stwierdzenie, ?e dzieci radz? sobie lepiej, gdy ich rodzice anga?uj? si? w ich kszta?cenie. Program nauki rodzinnej realizowany przez szko?? zawiera analizy i prognozy zwi?zane ze zdolno?ciami uczenia si?. Szko?a we wspó?pracy z rodzicami opracowuje model wspó?pracy. W czasie wizyty nasz? uwag? zwróci?a wielko?? budynku, baza oraz organizacja pracy wszystkich osób zaanga?owanych w kszta?cenie dzieci. G?ównym zadaniem szko?y jest wspieranie tych najs?abszych, zagro?onych wykluczeniem.

Irena Zieli?ska, Jadwiga Sadowska

Trzeci dzie? 02.10.2013 r. – Walia, Neah Port Talbot, O?rodek Kszta?cenia Ustawicznego, Rozrywki i Informacji

1.  W biurze lokalnego samorz?du wys?uchali?my dwóch prezentacji Pana Chrisa Llewellyna (przedstawiciel stowarzyszenia samorz?dów lokalnych Walii) oraz Pana Karla Napieralli (przedstawiciel rz?du walijskiego, by?y dyrektor szko?y, inspektor oraz dyrektor samorz?du lokalnego)

Podczas pierwszej prezentacji dowiedzieli?my si? o:

 •   zasadach organizacji i finasowania na terenie Walii, np. finansowanie szkó? w 81% jest realizowane przez rz?d Walii, dodatkowo przyznawane s? granty dla szkó?, ich wysoko?? zale?y, m.in.  od liczebno?ci kadry pedagogicznej , bazy szko?y, liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dowozu uczniów do szkó?;
   
 •  zasadach oceny jako?ci szkolnictwa w poszczególnych szko?ach i oceny jako?ci dzia?a? 22 samorz?dów lokalnych, np. w zakresie efektywno?ci edukacji prowadzonej przez ESTYN (inspekcji rz?dowej)
 •  statusie Stowarzyszenia Samorz?dów Lokalnych, który po?redniczy pomi?dzy samorz?dem, a inspekcj? rz?dow? i jest organem o charakterze doradczym;
   
 •  zasadach dzia?ania Stowarzyszenia w kontek?cie organizacji wspó?pracy, które wyznaczaj? strategiczne cele edukacyjne oraz ustalaj? zasady ich finasowania;
   
 •  zasadach powo?ywania tzw. grup  roboczych „Rady”, z?o?onej z urz?dników, polityków i specjalistów, aby wypracowywa? wspóln? strategi? dzia?ania;
   
 •  priorytetach rz?dowych, którymi w Walii s?: edukacja, pomoc socjalna i opieka zdrowotna

W drugiej prezentacji podkre?lono trzy aspekty wspó?pracy Stowarzyszenia i samorz?dów na obecnym etapie:

 •  interwencji i  wsparcia dla samorz?dów; 
   
 •  organizacji nowego sposobu podzia?u administracyjnego na  4 konsorcja, do których przydzielono poszczególne samorz?dy (22) oraz zasady ich finansowania; 
   
 •  nowy program/model podnoszenia jako?ci pracy szkó?, który zak?ada wyznaczenie jednakowych obszarów tematycznych, które b?d? stanowi?y podstaw? ocen? pracy szkó?;

Uznano, ?e poprzednie formy dzia?a? by?y nieefektywne i szko?y uzyskiwa?y do?? niskie oceny swojej pracy. Wyniki uczniów w szko?ach w Walii s? podstaw? ocen? samorz?dów, st?d WLGA zajmuje si? interwencj? dla szkó? i samorz?dów, które uzyska?y dostateczn? i niedostateczn? ocen? ich pracy oraz tych szkó?/samorz?dów, które chc? podwy?szy? swoje wyniki. 

W drugiej cz??ci spotkania dyrektorzy szkó?: podstawowej (4-11 lat) i ponadpodstawowej (11-16) przedstawili sposoby analizowania danych, które otrzymuje szko?a (z ró?nych ?róde?).
1.  W szkole podstawowej dane z ewaluacji maj? spe?nia? trzy zadania:

 • mie? wp?yw na poszczególnych uczniów; 
   
 • sprzyja? doskonaleniu szkó?;
   
 •  podnosi? poziom zarz?dzania i jako?ci uczenia
 •  

Uzyskane dane wykorzystywane s? do:

 • monitorowania post?pów uczniów poprzez ocenianie bie??ce/kszta?tuj?ce i podsumowuj?ce;
   
 • monitorowania frekwencji uczniów;
   
 • okre?lania poziomu ubóstwa uczniów danej szko?y.

S?u?? natomiast:
ocenie zgodno?ci pomi?dzy ocenianiem nauczycielskim oraz ocenianiem zewn?trznym poprzez stosowanie programu INCRETS, w którym zapisuje si? bie??ce  osi?gniecia uczniów, podsumowuje si? wyniki testów oraz prognozuje przysz?e wyniki- poziom, który powinien osi?gn?? ucze?; prognozowaniu post?pów uczniów s?u?y równie? program Fischer Family, w którym uwzgl?dnia si? dane kontekstowe np. region, p?e?, sytuacj? spo?eczn?;

 • szkole by rozlicza? nauczycieli z tego jak ucz?;
   
 •  rodzicom by mogli oceni? osi?gni?cia szko?y;
   
 • organom zarz?dzaj?cym, aby oceni? jak szko?a doskonali swoje dzia?ania;
   
 •  planowaniu pracy nauczycieli i wypracowywaniu standardów ich pracy;
   

 ustalaniu grup uczniów o okre?lonych potrzebach edukacyjnych, doborze programów i sposobów pracy indywidualnej oraz okre?laniu ich post?pów.
2.  W szkole ponadpodstawowej dane z ewaluacji wewn?trznej wykorzystuje si?, aby podejmowa? decyzje dotycz?ce poszczególnych uczniów w zakresie:

 •  motywowania i rozbudzania aspiracji uczniów;
   
 •  przygotowania do egzaminów zewn?trznych;
 •  okre?lania i doboru sposobów uczenia  w zale?no?ci od prognozy osi?gni?cia okre?lonego  poziomu;
 •  ustalenia wsparcia dla ka?dego ucznia ( godz. dodatkowych,  sesji powtórkowych, pracy w wolne dni;
   
 •  monitorowania bie??cych post?pów uczniów;
 •  priorytetów wynikaj?cych z autoewaluacji szko?y.

Autoewaluacja szko?y odbywa si? w cyklu 3-letnim, natomiast ewaluacja zewn?trzna co 6 lat.

El?bieta Wysocka i Adela ?abuzi?ska

Czwarty dzie? 03.10.2013 r. – Walia, Cardiff

W ramach wizyty w dniu 03.210.2013 r. odby?y si? dwa spotkania:

1.       Wizyta w szkole St Mary’s School w Cardiff. Jest to katolicka szko?a podstawowa, w której ucz? si? dzieci od 3 do 11 lat z ró?nych krajów (22 grupy j?zykowe). W?ród 217 uczniów najwi?ksz? grup? obcoj?zyczn? s? dzieci polskie – 60. W szkole powita? nas nauczyciel zast?puj?cy nieobecnych dyrektorów i dwie polskoj?zyczne asystentki nauczania, wraz z nimi naszymi przewodnikami po szkole byli polscy uczniowie: Dawid, Olga i Sandra.

Szko?a realizuje program wsparcia mniejszo?ci etnicznych. Pomocy uczniom udzielaj? tak?e wolontariusze, w?ród nich rodzice. Ka?da klasa ma oprócz nauczyciela od jednego do dwóch asystentów nauczania.  Polskie dzieci otrzymuj? wsparcie ze strony dwóch asystentów polskoj?zycznych, spo?eczno?ci szkolnej i parafialnej, korzystaj? tak?e z zaj?? prowadzonych w ramach Klubu Polskiego, np. ucz? si? polskich ta?ców ludowych. Z du?ym zainteresowaniem przygl?dali?my si? zaj?ciom realizowanym w poszczególnych salach. M?odsze dzieci mia?y do dyspozycji ró?norodne k?ciki zabaw, du?o pomocy dydaktycznych i zabawek. Praktycznym rozwi?zaniem jest te? mo?liwo?? bezpo?redniego wyj?cia z ka?dej sali na plac zabaw. W wielu miejscach w salach i na korytarzach wyeksponowane s? liczne prace uczniowskie. W tej szkole du?y naciski k?adzie si? na sp?dzanie przez uczniów przerw na ?wie?ym powietrzu. Szko?a z uwagi na swoje dobre efekty ma wielu ch?tnych, przy czym w pierwszej kolejno?ci przyjmowane s? dzieci z rodzin katolickich.

 

2.       Wizyta w Estyn w Cardiff. Informacje o funkcjonowaniu Estyn przestawi? Simon Brown Strategic Director oraz Tassa Scott asystent dyrektora.

Estyn jest instytucj? niezale?n? od w?adz rz?dowych. Zatrudnia 104 pracowników. Inspektorat Estyn sprawuje nadzór na szko?ami publicznymi, instytucjami edukacji

ustawicznej oraz na samorz?dem lokalnym w zakresie realizacji zada? o?wiatowych
Inspektorat stawia sobie trzy cele:

 • inspekcja – zapewnienie wysokiej jako?ci edukacji;
   
 • doradztwo, informowanie rz?du, aby móg? na tej podstawie realizowa? polityk? o?wiatow?,
   
 • wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy, szkolenia, dzielenie si? dobrymi praktykami.

Dyrektor Brown przedstawi? to ?artobliwie, ?e nie mo?na tylko przeprowadza? inspekcji, nie zapewniaj?c wsparcia, bo jak g?osi walijskie przys?owie „nie poprawisz niczego ci?gle wa??c ?wini?, trzeba j? tak?e karmi?”.

 

Estyn bada jak wdra?ana jest polityka edukacyjna rz?du. Przedstawia opinie w sprawie

planowanych nowych za?o?e? polityki edukacyjnej. Przekazuje rz?dowi informacje o

aktualnych potrzebach w zakresie o?wiaty. Ponadto podejmuje dzia?ania zwi?zane z

promowaniem dobrych praktyk. Inspekcja przeprowadzana jest w szko?ach, placówkach kszta?cenia doros?ych, kszta?cenia nauczycieli i w samorz?dach lokalnych. Dla wszystkich tych sektorów ustalone s? wspólne ramy inspekcji:

 •  dwie oceny ogólne,
   
 •  trzy kluczowe pytania,
   
 •  10 wska?ników jako?ci.

Pytania dotycz?: wyników uczniów i post?pów w nauce, jako?ci procesu nauczania-uczenia si?, koncepcji pracy szko?y i skuteczno?ci zarz?dzania (kadr? i finansami). Dla ka?dego wska?nika jako?ci przyznawane s? oceny:

wspaniale - wiele mocnych stron i przyk?ady dobrych praktyk i co? co jest robione lepiej ni? w innych szko?ach,

dobrze – du?o mocnych stron, brak wa?nych obszarów do naprawy,

wystarczaj?co – wi?cej mocnych ni? s?abych stron; wi?c wci?? s? tu pozytywy,

niezadawalaj?co – wi?cej obszarów do poprawy ni? mocnych stron.

Poznali?my etapy przygotowania i przeprowadzania inspekcji w ró?nych typach szkó? przez zespo?y z?o?one z inspektorów Estyn, szkolnego inspektora (osoba z innej szko?y) oraz przedstawiciela placówki podlegaj?cej inspekcji. Zespo?y w zale?no?ci od wielko?ci szko?y mog? liczy? od 3 do 10 osób.

Osoba ze szko?y jest cz?onkiem zespo?u, przys?uchuje si? dyskusjom, mo?e si? wypowiada?, wskazywa? na inne dowody potwierdzaj?ce spe?nianie wymaga?.

Inspekcja w danej szkole przeprowadzana jest co 6 lat. O terminie jej przeprowadzania szko?a jest powiadamiana z 4 tygodniowym wyprzedzeniem. Bardzo szczegó?owa instrukcja badania i narz?dzia s? dost?pne na stronie internetowej. Inspekcja w szkole trwa od 4 do 5 dni. Odbywaj? si? spotkanie z osobami zarz?dzaj?cymi, rodzicami, uczniami, omówienie wyników ewaluacji szko?y, przygl?danie si? pracy uczniów, analiza dokumentacji, obserwacje zaj??. Z inspekcji sporz?dzany jest raport, w którym oprócz wyników znajduj? si? tak?e rekomendacje dla szko?y. W nowej ramie inspekcji, format raportu jest ma?y, to ok. 10 stron.

Anna Cie?luk, Iwona Polewska

Pi?ty dzie? 04.10.2013 r. – Walia, Newport

W pi?tym dniu wizyty studyjnej odwiedzili?my szko?? ponadpodstawow? Newport High School. Jej dyrektorem od trzech lat jest Karyn Keane. W swojej prezentacji zwróci?a ona szczególn? uwag? na to, jakie przeobra?enia dokona?y si? w szkole od 2007 roku po inspekcji Estyn.

Szko?a plasuje si? w czo?ówce szkól walijskich, ostatnio podnios?a swoj? pozycj? z IV na II miejsce. S?ynie z tego, ?e nie obawia si? podejmowa? nowych wyzwa?. Uwa?aj?, ?e je?eli jest jakie? prawdopodobie?stwo, ?e co? mo?e pomóc uczniom, to warto tego spróbowa?. Swoje dzia?ania skupiaj? g?ównie na nauce czytania, pisania i liczenia.

Szko?a w 2007 roku znajdowa?a si? w innym (w nieporównywalnie gorszym stanie) budynku. Inspektorzy Estyn nie byli zachwyceni osi?gni?ciami uczniów. Tylko 48% uczniów z 9 klasy uzyska?o poziom 5  z matematyki, angielskiego i przedmiotów ?cis?ych. 69% absolwentów opu?ci?o szko?? na poziomie 1. Inspektorzy uznali, ?e bie??ca praca kadry nie przek?ada si? na wyniki uczniów, których podnoszeniu nie sprzyja?o z?e zachowanie uczniów i niska frekwencja.

Szko?a ustali?a priorytety, które mia?y pomóc w poprawie sytuacji i wyników uczniów. Opracowano standardy pracy z uczniami i ustalono priorytety: kszta?cenie umiej?tno?ci czytania, pisania i liczenia, pomoc ch?opcom w uczeniu si?. Zmniejszono te? liczb? nauczycieli ucz?cych w danej klasie, ?eby ujednolici? przekaz wiedzy i postaw. Uczniów podzielono na „Domy” poprzez proporcjonalne podzielenie klas: 8, 9 i 10. Powsta?y w ten sposób maksymalnie 18 osobowe grupy w których uczniowie starsi mog? wspiera? m?odszych i kszta?tuje si? odpowiedzialno?? w grupie. Z grup? mo?e pracowa? jednocze?nie trzech nauczycieli (tutorów)  wspieranych przez mentora. W ka?dym planie zaj?? jest jedna lekcja „kontaktu domowego”. Jest to czas na kontakt z rodzicami, nie tylko w sytuacjach problemowych. Nauczyciele szko?y widz? du?? warto?? w przekazywaniu pozytywnych informacji o uczniach.
Szko?a w planowaniu swojej pracy uwzgl?dnia opinie uczniów. Swoistym problemem by?o zdawanie czterech egzaminów w ostatniej klasie. Uczniowie niech?tnie do nich przyst?powali, nie wierzyli w swoje mo?liwo?ci przy takim ich nagromadzeniu. Dzi?ki zmodyfikowanej siatce godzin  po?ow? egzaminów uczniowie mogli zdawa? ju? w przedostatniej klasie.
Szko?a mia?a te? problemy wychowawcze. Ustawodawstwo walijskie daje mo?liwo?? zawieszenia ucznia. Takich przypadków w 2007 roku by?o 280. Dotyczy?y powa?nych wykrocze?, jak: rasizm, r?koczyny (bójki) oraz agresja (równie? fizyczna) wobec nauczycieli. Dodatkowym problemem by?o te? to, ?e uczniowie zawieszani, niejednokrotnie nie posiadaj?c w?a?ciwego wsparcia wychowawczego ze strony rodziców, mo?liwo?? „niechodzenia do szko?y” traktowali jako swoist? nagrod?.Szko?a równie? w tym obszarze odnios?a spektakularny sukces. W ci?gu 5 lat liczba zawiesze? spad?a do 135 dni, przy jednoczesnym obni?eniu stopnia przewinie?. Teraz s? to np. palenie papierosów lub trzy spó?nienia na lekcje.
Po prezentacji p. dyrektor wizytatorzy, jak zwykle dopytywali o ewaluacj? wewn?trzn?, wspó?prac? z Estyn, prac? z uczniem na zaj?ciach obowi?zkowych i pozalekcyjnych oraz o wymian? do?wiadcze? mi?dzy dyrektorami.

Janina ?wierczewska i Andrzej Raczy?o

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1