Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
II spotkanie XIII cyklu szkole? wizytatorów d.s ewaluacji
16 wrze?nia 2013

W dniach 11-14 wrze?nia 2013 w Krakowie spotkali si? wizytatorzy, aby przygotowa? si? do przeprowadzenia badania w szko?ach i placówkach o?wiatowych. By?o to ju? drugie spotkanie i uczestnicy XIII „poci?gu” bardzo merytorycznie pracowali nad narz?dziami i harmonogramami bada?.

  Symulacje wywiadów by?y wa?nym do?wiadczeniem, pozwala?y zobaczy? rafy, z jakimi mog? spotka? si? wizytatorzy prowadza? ju? w?a?ciwe badanie. Dla wielu uczestników bardzo wa?ne by?y praktyczne ?wiczenia. Mo?liwo?? poprowadzenia symulacji ankietowania uczniów pozwoli?a uspokoi? obawy – równie? te dotycz?ce technicznej strony badania

  Tym razem mogli?my korzysta? z do?wiadcze? wcze?niejszego pilota?owego cyklu– mówili uczestnicy zapytani o zmiany wprowadzone w badaniu i procedurze.?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? pojawiaj?ce si? równie? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1