Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja online
10 lipca 2013
W dniu 5 lipca 2013 r. odby?a si? konferencja online pod tytu?em "Zmiany w systemie ewaluacji o?wiaty - Nowe funkcje platformy internetowej SEO", podczas której koordynator projektu Grzegorz Mazurkiewicz omówi? kwestie zwi?zane z ewaluacj? szkó? i placówek, zwróci? uwag? na nowe wymagania pa?stwa wobec szkó? i placówek oraz ich konceptualizacj?. Nie zabrak?o równie? informacji zwi?zanych ze zmianami w modelu i zalecanym przebiegu ewaluacji zewn?trznej, narz?dziach i raporcie. Kolejnym prelegentem konferencji  by? administrator platformy internetowej SEO Pawe? Simka, który opowiedzia? o zmianach na platformie SEO2 - ukazuj?c krok po kroku co i gdzie mo?na teraz na niej znale??. W dalszej cz??ci wyst?pienia omówi? zmiany w komentarzu do obszaru badawczego oraz do wymagania, jak równie? wygl?d raportu oraz elektroniczny formularz zg?osze? uwag do platformy.
Wizytatorzy, którzy uczestniczyli w konferencji mieli mo?liwo?? zadawania pyta? prowadz?cym za po?rednictwem czatu. W?ród komentarzy pojawia?y si? g?ównie pozytywne dotycz?ce nowej formy przekazu, która spotka?a si? z du?? aprobat?. 
Konferencj? ogl?dano na ?ywo w 150 miejscach naraz. Niebawem jej zapis b?dzie równie? dost?pny na platformie - tak, aby wszyscy, którzy nie mieli mo?liwo?ci wzi?cia w niej udzia?u mogli zapozna? si? z prezentowanymi tre?ciami.
Nieliczne problemy z odbiorem d?wi?ku lub obrazu by?y spowodowane pr?dko?ci? ??cza uczestników lub ich oprogramowaniem, w przysz?o?ci organizatorzy przeka?? informacj? o zalecanych parametrach ??cza, które pozwol? bardziej komfortowo bra? udzia? w konferencji.
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1