Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Podsumowanie uczestników I wizyty studyjnej
10 czerwca 2011

Podsumowanie wizyty studyjnej w Halle, 6-12.06,2011

 

Niemcy to kolejny kraj, który odwiedzi?a polska grupa wizytatorów ds. ewaluacji w celu poznania zasad funkcjonowania systemu edukacji oraz nadzoru pedagogicznego. Wizyta studyjna mia?a miejsce w Halle (Saksonia - Anhalt).  Podczas wyjazdu wizytatorzy mieli mo?liwo?? spotkania si? z przedstawicielami szkó? podstawowych i ponadpodstawowych. Harmonogram spotka? obejmowa?  równie? Instytut ds. Jako?ci oraz Kszta?cenia Nauczycieli „ LISA”, Uniwersytet w Halle, Uniwersytet w Lipsku, jak równie? Fundacj? France. Wizyta by?a koordynowana przez doktora z Uniwersytetu w Halle- pana Hartmuta Wenzla, z którym po tygodniu zaplanowanych spotka? i prezentacji, wizytatorzy mieli okazj? przedyskutowa? swoje spostrze?enia i zanalizowa? ró?nice pomi?dzy polskim, a niemieckim systemem nadzoru i edukacji:

System edukacji w Niemczech.Nauka w szkole rozpoczyna si? w 6 roku ?ycia dziecka (Grundschule – trwa 4 lata). Poziom umiej?tno?ci dzieci jest zró?nicowany niektóre z nich potrafi? czyta? i pisa? inne nie. Zatem w Grundschule praca z uczniami jest elastyczna- nauczyciele uwzgl?dniaj? ró?norodno?? poziomu. Nauczyciele szko?y podstawowej wspierani s? przez nauczycieli ze szkó? specjalnych (w Niemczech nazywane one s? Foerderschule – szko?y wsparcia). Po uko?czeniu szko?y podstawowej ucze? mo?e i?? do gimnazjum (klasa 5 – 12) lub ró?nego rodzaju szkó? zawodowych (klasa 5 – 10). Gimnazjum przygotowuje do matury, po której mo?na podj?? studia magisterskie; szko?y zawodowe – do tzw. zawodowej matury, po której mo?na podj?? studia zawodowe np. in?ynierskie. Jest mo?liwo?? przej?cia ze szkó? zawodowych do gimnazjum. Interesuj?ce jest, i? do matury przygotowywani s? uczniowie w tzw. Oberstufen trwaj?cej trzy lata. St?d je?li ucze? przechodzi do gimnazjum po szkole zawodowej musi przej?? ca?y cykl Oberstufe. Równolegle w systemie o?wiatowym s? jeszcze Foerderschule tzw. szko?y wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami – dla uczniów niewidz?cych, nies?ysz?cych. Obecnie coraz wi?cej uczniów po szkole podstawowej wybiera gimnazjum. Szko?y prywatne stanowi? oko?o 20% wszystkich szkó?. Podobnie funkcjonuje system o?wiatowy w Saksonii

Zewn?trzna ewaluacja. Ewaluacja w Saksonii – Anhalt prowadzona jest przez pracowników Landesinstitut Sachsen- Anhalt (LISA). Do zada? Wydzia?u ds. jako?ci w szko?ach nale?y m.in.: opracowanie i przeprowadzenie  kilkudniowych wizyt w szko?ach i przygotowywania ko?cowych sprawozda?; opracowanie, wdro?enie i ocena bada? w formie pisemnej lub online; przygotowanie, realizacja i ocena kontroli w szko?ach; tworzenie raportów na temat okre?lonych aspektów jako?ci. Motto przytoczone przez referentk?: „jest naszym staraniem zrozumie? jako?? pracy szko?y i jako?? nauczania (procesy i wyniki), by je dalej rozwija?”. Instytut (LISA) nie tylko przeprowadza zewn?trzn? ewaluacje, ale organizuje i przeprowadza centralne badania osi?gni?? uczniów oraz prowadzi dokszta?canie i doskonalenie nauczycieli.

Zewn?trzna ewaluacja. Ewaluacja wewn?trzna obejmuje nast?puj?ce obszary : warunki nauczania i uczenia si?; profesjonalizm nauczycieli, organizacja w szkole, klimat i kultura, zarz?dzanie szko??. Do metod i narz?dzi zewn?trznej ewaluacji mo?na  : badania ankietowe w szkole, wizyta w szkole i wyniki prac pisemnych np. porównawczych, centralnych pisemnych egzaminów. Wizyta w szkole trwa od 2 do 8 dni. Opracowany jest szczegó?owy harmonogram dzia?a?: kolejno - przedstawienie zespo?u ewaluatorów, ogl?d (zwiedzanie) szko?y, ogl?d lekcji (20 min), wywiady z rodzicami (wybranymi przez szko??), nauczycielami, uczniami, dyrektorem, analiza dokumentów (programu rozwoju szko?y, planu nauczania, planu doskonalenia nauczycieli, planu wspierania dzieci o specjalnych potrzebach). Nauczyciele w wywiadzie pytani s? np. o ich wyobra?enie „dobrej” lekcji. Obserwacji lekcji s?u?y opracowany formularz z kryteriami. Raport przekazywany i prezentowany jest tylko zainteresowanej szkole. Raport zawiera cz??? opisow?  uwzgl?dniaj?c? wyniki wywiadów i cz??? graficzn? opracowan? na postawie ankiet. Odr?bny materia? stanowi „wykres” dotycz?cy ogl?du lekcji. W czasie podsumowania (Rueckmeldekonferenz) nauczyciele pracuj? nad nast?puj?cymi zagadnieniami: Z czego jeste?my zadowoleni?, Co mo?na poprawi??, Jakie problemy s? do opracowania?, Jakie mamy w?tpliwo?ci? Raport nie posiada zalece?. Po ewaluacyjnym obowi?zkiem szko?y jest wyznaczenie celów (Zielvereinbarung) na najbli?sze rok/lata i przekazanie opracowanego materia?u wizytatorowi nadzoruj?cemu szko??.  Wizytator sprawdza, czy cele zosta?y przez szko?? ju? wyznaczone i jakie dzia?ania szko?a podejmuje. Wa?ne jest, ?e tego typu ustalenia zostaj? dopiero w szko?ach wprowadzane i nie maj? one jeszcze obligatoryjnego charakteru.

Zach?camy do zapoznania si? ze sprawozdaniami poszczególnych uczestników wizyty studyjnej:

Marzena Lipka

Ma?gorzata Skrzypczak

Joanna Kaczorowska

Janina Pi?tek

Iwona Szyma?ska

Gra?yna Troszy?ska

Bogumi?a Jarka

Anna Topór

Anna Kaczmarek

Aniela Kami?ska

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1