Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zaproszenie do wzi?cia udzia?u w diagnozie kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkó?/placówek
13 czerwca 2013

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowny Panie Dyrektorze,                                                                         

                w ramach dzia?a? projektu systemowego pn.: "Przywództwo i zarz?dzanie w o?wiacie - opracowanie i wdro?enie systemu kszta?cenia i doskonalenia dyrektorów szkó?/placówek", realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiello?skim, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu III, Dzia?ania 3.1, Poddzia?ania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki na lata 2007-2013 prowadzone s? diagnozy dotycz?ce kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkó?/placówek w Polsce.         

            Celem przedsi?wzi?cia jest identyfikacja potrzeb dyrektorów szkó?/placówek w Polsce w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych. Wyniki diagnozy pos?u?? do przygotowania za?o?e? do systemowego wspomagania w pe?nieniu funkcji kierowniczych oraz wespr? proces budowania systemu doskonalenia i kszta?cenia dyrektorów szkó?/placówek w Polsce. Badania b?d? prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiello?skiego we wspó?pracy
z O?rodkiem Rozwoju Edukacji.

            W zwi?zku z powy?szym zwracamy si? do Pa?stwa dyrektorów z pro?b? o wype?nienie ankiety, w terminie do dnia 25 czerwca 2013r. Ankieta jest anonimowa i zosta?a zamieszczona na stronie http://ankieta.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/.

            W ramach dalszej realizacji projektu planujemy przeprowadzenie cyklu wywiadów pog??bionych oraz cyklu spotka? szkoleniowych dla dyrektorów(ek) szkó?/placówek w zakresie upowszechniania i uzgadniania efektów projektu. Ci z Pa?stwa, którzy wyra?? tak? ch?? (nie pozwala nam to w ?aden sposób zidentyfikowa? osoby, która wype?nia ankiet?) - b?d? traktowani priorytetowo podczas organizowanych przez nas bezp?atnych szkole?, seminariów i spotka?.

Z góry dzi?kuj? za wspó?prac?.

z powa?aniem,

Roman Dorczak

Koordynator Projektu

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1