Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna. Podsumowanie i relacje
13 listopada 2011

Wizyta studyjna w Walii (Swansea) 06-13 XI 2011r.

Czego si? dowiedzieli?my?

Walijski Inspektorat (Estyn), to cia?o ca?kowicie niezale?ne od w?adz rz?dowych, a inspektorzy s? mianowanymi przez Królow? pracownikami s?u?by cywilnej. Kolejni ministrowie do spraw o?wiaty rz?du walijskiego, korzystaj? z raportów rocznych Inspektoratu, dokonuj?c sugerowanych zmian w zakresie pracy szkó?, zapraszaj? inspektorów na spotkania grup roboczych w charakterze doradców. Inspekcji podlegaj? tak?e  lokalne w?adze samorz?dowe, pod których opiek? znajduj? si? ewaluowane szko?y. W przypadku z?ych wyników przedstawionych w raportach po inspekcji, minister mo?e podj?? decyzj? o wprowadzeniu wskazanego przez siebie komisarza, który b?dzie zarz?dza? o?wiat? w tym samorz?dzie.

Inspekcja w szko?ach walijskich przeprowadzana jest zgodnie z procedur? zak?adaj?c? m. in.:

 • powiadomienie dyrektora szko?y o zamiarze przeprowadzenia inspekcji na 4 tygodnie przed jej rozpocz?ciem,
 • obowi?zek przekazania przez szko?? jej dokumentów, w tym raportu z  autoewaluacji, schematu organizacyjnego szko?y, planowania pracy i polityki szko?y,
 • przekazanie dyrektorowi na 4 dni przed rozpocz?ciem inspekcji tzw. komentarza przedinspekcyjnego, czyli dokumentu powsta?ego na bazie otrzymanych dokumentów szkolnych i okre?laj?cego ?cie?ki badawcze w danej szkole,
 • inspekcja  trwa tydzie?,
 • liczba inspektorów jest zale?na od wielko?ci szko?y i zakresu bada? (od 7 do 15),
 • w ostatnim dniu inspekcji przeprowadzane jest spotkanie inspektora ze starsz? kadr? szko?y oraz reprezentantem Departamentu Edukacji samorz?du lokalnego,
 • po przeprowadzeniu cz??ci badawczej nast?puje opracowanie raportu i opublikowanie na stronie internetowej.

Raport z inspekcji obejmuje 3 cz??ci:

 1. standardy, wyniki egzaminów, poziom wiedzy uczniów ko?cz?cych szko??,
 2. jako?? programów nauczania, jako?? wsparcia dla dzieci,
 3. jako?? przywództwa i zarz?dzania w szkole.

Inspektorzy prowadz?c inspekcj? poszukuj? odpowiedzi na trzy pytania kluczowe:

Jakie wyniki  osi?gaj? uczniowie, czy osi?gaj? standardy, jaka jest atmosfera w szkole, jak radz? sobie dzieci itp.

Do?wiadczenia zwi?zane z uczeniem, stosowane metody, wsparcie uczniów, wskazówki do uczenia si?.

Zarz?dzanie i przywództwo.

Wyniki ewaluacji mog? by? okre?lane w 4 stopniowej skali: Wspaniale - du?o mocnych stron i przyk?ady dobrych praktyk; dobrze – du?o mocnych stron, brak wa?nych obszarów do naprawy, wystarczaj?co – wi?cej mocnych ni? s?abych stron, niezadawalaj?co – wi?cej obszarów do poprawy ni? mocnych stron.

Relacje:

I DZIE? WIZYTY

Rozpocz?li?my kolejn? wizyt? studyjn? wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, etap III”. Tym razem jeste?my w Walii i b?dziemy zg??bia? wiedz? na temat tutejszego system edukacji oraz nadzoru pedagogicznego. Przed nami spotkania z przedstawicielami w?adz o?wiatowych, szkó? i uczelni wy?szych. Ka?dy z nas szczególnie chce pozna? jak wygl?da sam proces ewaluacji, czym ró?ni si? od polskiego systemu, jakie ma podobie?stwa i jaki jest jego spo?eczny odbiór. Przede wszystkim interesuje nas poznanie narz?dzi, za pomoc? których zbierane s? dane oraz jak te dane s? wykorzystywane przez szko?y. Chcieliby?my zobaczy? równie? jak wygl?daj? raporty z przeprowadzonych ewaluacji: z jakich elementów si? sk?adaj?, w jakiej formie przedstawiaj? wyniki i dane o szkole. Ciekawi nas tak?e co mogliby?my z zaczerpn?? z walijskiego systemu nadzoru, a czego powinni?my unika?. Zastanawiamy si? jak zorganizowana jest praca wizytatorów, jakie maj? obowi?zki i prawa. Liczymy równie?, ?e poznamy jak funkcjonuj? walijskie szko?y oraz poznamy jak jest rola dyrektora w procesie ewaluacji.

Mamy nadziej?, ?e podczas spotka? uda nam si? pozna? odpowiedzi na nurtuj?ce nas pytania. Pe?ni energii, zmotywowani i ch?tni na  zg??bienie nowej wiedzy czekamy na jutrzejszy dzie?.

 

II DZIE? WIZYTY

 „My musimy by? zmian?, któr? chcemy widzie? w ?wiecie”

Ghandi

Pierwszy dzie? naszego pobytu rozpocz?? si? od spotkanie z urocz? Alison Jenner, g?ównym organizatorem naszej w?drówki po ziemi walijskiej. By?a zawsze do naszej dyspozycji, udziela?a rad, pomocy i swoim kunsztem kierowcy, przewy?sza?a umiej?tno?ci Roberta Kubicy.

Program dnia rozpocz?? si?  od spotkania z w?adzami i uczniami szko?y katolickiej – BISHOP VAUGHAN RC COMP CCHOOL. Dyrektor szko?y wraz ze swoim zast?pcom udzielili szerokiej informacji na temat historii jej powstania, dzia?alno?ci, pracy dydaktyczno-wychowawczej, samorz?dowej, sposobów ewaluacji prowadzonej w szkole. Szko?a jest jedn? z najwi?kszych szkó? w regionie Swansea, ucz?szcza do niej oko?o 1350 uczniów w wieku od 11 do 18 roku ?ycia. Za?o?ona w 1967 roku, z my?l? o katolikach, z czasem sta?a si? szko?? otwarta dla ró?nych wyzna? i niewierz?cych. W czasie spotkania omawiane by?y aspekty kontroli, nadzoru i spraw zwi?zanych z zarz?dzaniem szko??. Dyrektor przybli?y? sposób zbierania i analizowania danych dotycz?cych wyników nauczania, po kolejnych etapach edukacyjnych (po szkole podstawowej – po 11 roku ?ycia i po szkole ?redniej – 16 roku ?ycia). Omówi? te? cele konieczne do planowania indywidualnej,  dalszej ?cie?ki edukacyjnej m?odzie?y z uwzgl?dnieniem wybranych przez uczniów przedmiotów. W czasie wizyty mieli?my okazj? rozmowy z uczniami najstarszych roczników. Opowiadali o samorz?dno?ci, atmosferze panuj?cej w szkole, zwrócili uwag? na mocne strony szko?y. Z ich wypowiedzi wynika, ?e bardzo lubi? swoja szko??, s? z niej zadowoleni, g?ównie z poziomu nauczania i relacji z nauczycielami.  Szko?a z racji swojego profilu dzia?ania organizuje pielgrzymki do Rzymu i Santiago de Compostela. Na uwag? równie?, zdaniem m?odzie?y, zas?uguje, system oceny rówie?niczej, przypominaj?cy polski system samooceny. Wizyt? zako?czyli?my zwiedzaj?c szko?? i jej otoczenie.

Nast?pnie mieli?my okazj? go?ci? w HAFOD PRIMARY SCHOOL (Szkole Podstawowej), gdzie poznali?my szczegó?owy proces inspekcji o?wiaty prowadzony przez walijski system nadzoru pedagogicznego. Szko?a zosta?a najwy?ej oceniona w czasie ostatniej inspekcji. Mi?ym zaskoczeniem by?a wielokulturowo?? szko?y, któr? by?o wida? we wszystkich obszarach jej dzia?alno?ci. Mieli?my okazj? obejrze? prezentacj? (przedstawienie sceniczne) przygotowan? przez uczniów, dotycz?c? praw dzieci i ich problemów we wspó?czesnym ?wiecie. Nasza uwag? zwróci? te? niezwykle plastyczny wystrój wszystkich pomieszcze? szko?y, uk?ad sal lekcyjnych, a tak?e przyjazne, pe?ne ciep?a relacje panuj?ce pomi?dzy wszystkimi cz?onkami spo?eczno?ci szkolnej, które dostrzegli?my w tym dniu. Nade wszystko w pami?ci naszej pozostanie go?cinno?? gospodarzy, przepyszny lunch i stworzony przez Nich klimat, co jest dowodem na realizacj? przyj?tej przez nich idei: „Nauka, ?miech i ?ycie razem”.

Dzie? zako?czyli?my w departamencie samorz?du ds. edukacji Swansea, gdzie poznali?my g?ówne za?o?enia struktury edukacji Walii, prowadzone systemowe dzia?ania zwi?zane z nadzorem pedagogicznym czyli inspekcjami prowadzonymi w szko?ach. Samorz?d regionu Swensea, jako jeden z 22 w Walii, odpowiedzialny jest za nadzorowanie 84 szkó? podstawowych (od 3 do 11 roku ?ycia) i 15 szkó? ?rednich (od 12 do 16 roku ?ycia). W zwi?zku z niskim wynikami nauczania w szko?ach walijskich, opracowano system wsparcia i interwencji, oparty na pracy liderów systemowych, którymi g?ównie s? dyrektorzy najlepszych szkó? w regionie. Ian James, Head of Service, Education Effectiveness bardzo szczegó?owo omówi? problemy szkolnictwa specjalnego, statusu zawodowego nauczycieli. Przybli?y? procedury obowi?zuj?ce przy zamykaniu i otwieraniu szkó?.

Pe?ni wra?e? i ciekawi dnia nast?pnego wrócili?my do hotelu.

 

Ewa Sobór i Tomasz Ekert

III DZIE? WIZYTY

„Jak dobrze znamy swoj? szko???”

 

Na kolejny dzie? wizyty studyjnej w Walii zaplanowano odwiedziny w szkole ?redniej Morriston Comprehensive School oraz Szkole Podstawowej Gors Community w Swansea. W obu szko?ach dyrektorzy skupili si? na przedstawieniu przebiegu inspekcji, wykorzystania raportów i statystyk z inspekcji do poprawienia jako?ci pracy szko?y. Pan W. Newton dyrektor Morriston Comprehensive School licz?cej 1200 uczniów w wieku
11 – 18 lat i zatrudniaj?cej 64 nauczycieli niezwykle skrupulatnie (na bazie w?asnych do?wiadcze?) podzieli? si? refleksjami zwi?zanymi z inspekcj? przeprowadzon? w jego szkole w 2010 r. 

Inspekcja w szko?ach walijskich przeprowadzana jest zgodnie z procedur? zak?adaj?c? m. in.:

 • powiadomienie dyrektora szko?y o zamiarze przeprowadzenia inspekcji na 4 tygodnie przed jej rozpocz?ciem,
 • obowi?zek przekazania przez szko?? jej dokumentów, w tym raportu z  autoewaluacji, schematu organizacyjnego szko?y, planowania pracy i polityki szko?y,
 • przekazanie dyrektorowi na 4 dni przed rozpocz?ciem inspekcji tzw. komentarza przedinspekcyjnego, czyli dokumentu powsta?ego na bazie otrzymanych dokumentów szkolnych i okre?laj?cego ?cie?ki badawcze w danej szkole,
 • inspekcja  trwa tydzie?,
 • liczba inspektorów jest zale?na od wielko?ci szko?y i zakresu bada? (od 7 do 15),
 • w ostatnim dniu inspekcji przeprowadzane jest spotkanie inspektora ze starsz? kadr? szko?y oraz reprezentantem Departamentu Edukacji samorz?du lokalnego,
 • po przeprowadzeniu cz??ci badawczej nast?puje opracowanie raportu i opublikowanie na stronie internetowej.

Raport z inspekcji obejmuje 3 cz??ci:

 1. standardy, wyniki egzaminów, poziom wiedzy uczniów ko?cz?cych szko??,
 2. jako?? programów nauczania, jako?? wsparcia dla dzieci,
 3. jako?? przywództwa i zarz?dzania w szkole.

Ca?y proces inspekcji zmierza do ustalenia odpowiedzi na pytanie:

„Jak dobrze znamy swoj? szko???”

Dyrektor podzieli? si? z nami informacj? dotycz?c? najbli?szych planów zwi?zanych z cz??ciowym wyburzeniem budynków szko?y i jednoczesnym zast?pieniem ich budynkami spe?niaj?cymi nowoczesne standardy. Niemniej jednak z przyjemno?ci? obejrzeli?my  szko?? w dotychczasowym stanie. Niew?tpliwie wp?yw na to mia? sam dyrektor, który z ogromnym zaanga?owaniem, ale równie? w niezwykle barwny i dowcipny sposób charakteryzowa? szko?? przy okazji jej prezentacji.

Kolejnym etapem planu dnia by?a wizyta w Gors Community Primary School, której dyrektorem jest Pan Robert Huw Jones. Szko?a liczy 300 uczniów i zatrudnionych jest 15 nauczycieli oraz 25 asystentów. W spotkaniu uczestniczy?y zaproszone przez dyrektora osoby zwi?zane w ró?ny sposób ze szko?a i maj?ce do?wiadczenia zwi?zane z inspekcj?. Byli to: uczniowie, nauczyciele, pracownik niepedagogiczny pe?ni?cy jednocze?nie obowi?zki sekretarza szko?y i cz?onka rady zarz?dczej odpowiedzialnego za jej finanse.

Dyrektor zapozna? nas z fragmentem raportu i sposobem jego tworzenia. Z kolei zaproszeni go?cie podzielili si? z nami swoimi refleksjami i wra?eniami wynikaj?cymi z kontaktu z inspektorami.

Interesuj?cym wydaje si? to, ?e wszystkie uczestnicz?ce w spotkaniach osoby potwierdzi?y zasadno?? przeprowadzania inspekcji pomimo obawy o jej wyniki. Charakterystyczne dla wszystkich tych osób jest ich ?wiadome podej?cie do zagadnie? zwi?zanych z autoewaluacj?.

Ciekawe wydaje si? by? równie? zestawienie dwóch sylwetek bardzo mocno zaanga?owanych, dobrze ocenianych przez zwierzchników i ?rodowisko dyrektorów, którzy reprezentuj? odmienne style kierowania placówk?.

Osobliwo?ci? dnia by?a mo?liwo?? poznania Lorda Mayora Swansea – Pan Ioana Richarda oraz jego ma??onki.

 

El?bieta Fudro i Bo?ena Browarczyk

 

 

IV DZIE? WIZYTY                                                                

                Pierwsza cz??? dnia sp?dzili?my na zwiedzaniu najbli?szej okolicy w strugach wlijskiego deszczu. Byli?my w National Beauty Gower  Area of Oetstending. W pierwszej kolejno?ci udali?my si? do Oystermouch, nastepnie do Mumbles, potem do Caswell, Rhosli i powrócili?my do Swansea. Malownicza okolica, dzika przyroda urzek?y wszystkich uczestników. Po wycieczce udali?my si? do Terrace Road Primary School. Pani dyrektor pokaza?a nam warunki w jakich prowadzona jest edukacjia dzieci w wieku od 3 do 11 la oraz opowiedzia?a w jaki sposób przeprowadza si? inspekcj? w szko?ach podstawowych,

W szkole Terrace Road Primary School uczy si? 230 uczniów, pracuje 10 nauczycieli  wspomaganych przez 17 asystentów. Co roku  analizuje si? poziom zatrudnienia i wprowadza korekty wymuszone stanem bud?etu.

Jak wynika z informacji uzyskanych od pani dyrektor walijski system edukacji obejmuje o?rodki edukacyjne, do których ucz?szczaj? dzieci do lat 3 (przypominaja polskie ??obki). Dzieci 3 i 4 letnie ucz?szczaj? do oddzia?ów przedszkolnych zorganizowanych w szko?ach podstawowych. Przedszkola te nie s? obowi?zkowe, ale ka?dy z rodziców ma prawo zapisa? dziecko, które uko?czy?o 3 lata do przedszkola i zostaje ono przyj?te. Pobyt dziecka mo?e trwa? pó? dnia. Po sko?czeniu 5 lat przez dziecko nauka jest obowi?zkowa w tzw. klasie wst?pnej. Nauka dzieci 6 i 7 letnich nazywa si? pierwszym etapem kluczowym, za? od 8 do 11 drugim etapem kluczowym. Na zako?czenie obu etapów sprawdzany jest poziom wiedzy i umiej?tno?ci uczniów z wykorzystaniem testów przygotowanych przez firm? zewn?trzn?.

Inspekcja w wizytowanej szkole by?a przeprowadzona w pa?dzierniku 2010r. zgodnie z nowym (obowi?zuj?cym od 2010r.) systemem inspekcji prowadzonych przez ESTYN. Z otrzymanych informacji wynika, ?e szko?a o inspekcji zosta?a powiadomiona 4 tygodnie przed jej rozpocz?ciem drog? telefoniczn?. Zespó? inspektorów okre?li? zakres przygotowania szko?y do inspekcji,  m.in. wskazania osób do rozmowy z inspektorami: rodziców, dzieci, przedstawiciela rady zarz?dzaj?cej szko??,  przekaza? polecenie wype?nienia ankiety przez rodziców i uczniów oraz przekazanie ich do inspektoratu. Na tydzie? przed inspekcj? szko?a przekaza?a g?ównemu inspektorowi nast?puj?ce dokumenty:

·         Informacje o kontek?cie dzia?ania szko?y (liczba uczniów, nauczycieli, sprawowane przez nich funkcje, charakterystyka rejonu z którego pochodz? uczniowie),

·         Kopi? autoewaluacji,

·         Kopi? planu rozwoju szko?y,

·         Szczegó?owy plan lekcji w dniach inspekcji.

Inspektorzy prowadz?c inspekcj? poszukuj? odpowiedzi na trzy pytania kluczowe:

4.       Jakie wyniki  osi?gaj? uczniowie, czy osi?gaj? standardy, jaka jest atmosfera w szkole, jak radz? sobie dzieci itp.

5.       Do?wiadczenia zwi?zane z uczeniem, stosowane metody, wsparcie uczniów, wskazówki do uczenia si?.

6.       Zarz?dzanie i przywództwo.

 

Raport zawiera informacje odnosz? si? do tego jak aktualnie radzi sobie szko?a i jaki jest jej plan na przysz?o??.

Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, ?e inspekcja w szkole trwa  zazwyczaj od poniedzia?ku do pi?tku.

W pi?tek przed inspekcja inspektorzy informuj? szko?? jakie kierunki badania b?d? realizowane. Wyznaczaj? je na podstawie analizy autoewaluacji, informacji zamieszczonych na stronie WWW szko?y i wskazanych w autoewaluacji ?róde?.

Inspekcja rozpoczyna si? w poniedzia?ek oko?o po?udnia. W tym dniu prowadzone s? rozmowy z rodzicami i wywiad z przedstawicielem rady zarz?dzaj?cej szko??.  We wtorek, ?rod? i czwartek inspektorzy przeprowadzaj? obserwacje zaj??, rozmowy z dyrektorem, nauczycielami i uczniami. Na obserwacje przeznacza si? od 30 do 50% czasu ca?ej inspekcji. Wiele czasu inspektorzy po?wi?caj? na rozmowy z dzie?mi np. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub z dzie?mi, dla których j?zyk angielski jest drugim j?zykiem. Obserwowane lekcje podlegaj? ocenie w skali czterostopniowej. Ocen? (wyj?tkowa, dobra, adekwatna lub niezadowalaj?ca) przekazuj? nauczycielom zaraz po lekcji. Poza tym inspektorzy prowadz? rozmowy z pracownikami niepedagogicznymi, starsz? kadr? szko?y, przedstawicielami departamentów przedmiotowych.

Podczas ostatniej inspekcji w szkole  inspektorzy próbowali m.in. znale?? odpowied? na pytanie dlaczego wyniki testów 7 i 11- latków nie s? zadawalaj?ce. Jak wskaza?a dyrektor inspektorom przekazano informacje, ?e 30% uczniów to dzieci, dla których angielski jest drugim j?zykiem, a 11% uczniów podlega rotacji. Ponadto inspektorzy ocenili bardzo wysoko jako?? prowadzonych lekcji co pozwoli?o na inne spojrzenie na analizowane wyniki testów. W przedstawianym raporcie oceniono szko?? jako dobr? i sformu?owano dwie rekomendacje:

1.       Wzmocnienie nauki j?zyka walijskiego.

2.       Podj?cie dzia?a? w celu poprawy frekwencji uczniów na zaj?ciach.

Stanowi?y one podstaw? do opracowania przez szko?? planu poprawy i rozwoju.

W opinii pani dyrektor du?a ilo?? dokumentacji powstaj?cej w szkole pozwala na lepsze planowanie rozwoju poniewa? szko?a posiada dane, które dotycz? s?abych stron jej  pracy.

 

Anna Tusi?ska i Teresa Traczyk

 

V DZIE? WIZYTY

 

„Jeste?my adwokatami dzieci i m?odzie?y” ( Meillir Rowlands)

 

W czwartek 10 listopada 2011 r. w pi?kny, s?oneczny dzie? wyruszyli?my ju? o godz. 8:30 w podró?  z nasz? dzieln?, energiczn? „driverk?” Alison, aby punktualni i zgodnie z walijskim porz?dkiem pojawi? si? w Estyn czyli w Jej Wysoko?ci Inspektoracie Edukacji i Przygotowa? w Walii.

Powitali nas bardzo serdecznie: Dyrektor Strategiczny, G?ówna Inspektor oraz Inspektor Jej Królewskiej Mo?ci. Dyrektor Meillir Rowlands mówi? dobr? polszczyzn? z dum? podkre?laj?c, ?e ma ?on? Polk?. Warto podkre?li?, ?e zarówno przygotowana przez gospodarzy prezentacja multimedialna oraz rozdane materia?y zaopatrzone by?y w polskie t?umaczenie.

W pierwszej cz??ci spotkania otrzymali?my du?? dawk? danych dotycz?cych istoty funkcjonowania walijskiego systemu ewaluacji. Zaskoczy?a nas informacja, ?e Walijski Inspektorat (Estyn), to cia?o ca?kowicie niezale?ne od w?adz rz?dowych, a inspektorzy s? mianowanymi przez Królow? pracownikami s?u?by cywilnej. Kolejni ministrowie do spraw o?wiaty rz?du walijskiego, korzystaj? z raportów rocznych Inspektoratu, dokonuj?c sugerowanych zmian w zakresie pracy szkó?, zapraszaj? inspektorów na spotkania grup roboczych w charakterze doradców. Przedstawiono nam tak?e struktur? systemu o?wiaty w Walii, cele ewaluacji, kluczowe pytania jakie s? stawiane szko?om i instytucjom podlegaj?cym inspekcji, wska?niki jako?ci ( jest ich 10).

Drugim wielkim zaskoczeniem dla nas okaza? si? fakt, ?e takiej samej inspekcji podlegaj? tak?e  lokalne w?adze samorz?dowe, pod których opiek? znajduj? si? ewaluowane szko?y. W przypadku z?ych wyników przedstawionych w raportach po inspekcji, minister mo?e podj?? decyzj? o wprowadzeniu wskazanego przez siebie komisarza, który b?dzie zarz?dza? o?wiat? w tym samorz?dzie.

Po pe?nej zaskocze? i wra?e? pierwszej cz??ci spotkania udali?my si? na smaczny lunch z kurczakiem i bekonem w roli g?ównej. Doda? nale?y, ?e przez ca?y czas mogli?my delektowa? si? pyszn? aromatyczn? herbatk? i kruchymi ciasteczkami.

W drugiej cz??ci spotkania dwie sympatyczne panie Inspektor Estyn stara?y si? nam ze szczegó?ami przybli?y? praktyczne dzia?anie sytemu ewaluacji. Dowiedzieli?my si?, jak wygl?da warsztat pracy inspektora przed inspekcj?, podczas pobytu w szkole i po inspekcji. Mocno zaskoczy?o nas, ?e jeszcze przed wyj?ciem ze szko?y (w której pobyt zespo?u inspektorów trwa przeci?tnie od poniedzia?ku do pi?tku) dyrektor, przedstawiciele zarz?du szko?y, starszych nauczycieli i samorz?du lokalnego uzyskuj? informacj? zwrotn? o wynikach inspekcji wraz z rekomendacjami. Wyniki ewaluacji mog? by? okre?lane w 4 stopniowej skali:

Wspaniale - du?o mocnych stron i przyk?ady dobrych praktyk;

 Dobrze – du?o mocnych stron, brak wa?nych obszarów do naprawy;

Wystarczaj?co – wi?cej mocnych ni? s?abych stron;

Niezadawalaj?co – wi?cej obszarów do poprawy ni? mocnych stron.

Na koniec naszego owocnego spotkania mieli?my mo?liwo?? zadawania nurtuj?cych nas pyta?.

                                                                                        Beata Wi?niewska, Miros?awa Gralla-Kaperzy?ska

VI DZIE? WIZYTY

Pi?tek (11.11.2011), kolejny dzie? wizyty w Swansea, powita? nas typow? angielsk? pogod? (chmury, deszcz). Nie by?o to jednak ?adn? przeszkod? do zaplanowanych spotka?.

Z ogromnym entuzjazmem, na przekór pogodzie, pojechali?my do miejscowo?ci LIanelli (odleglej od Swansea o 20 km), na spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Partnerstwa Uczenia si? – RLP). Instytucja ta, dzia?a na terenie Walii od 2007 roku i zatrudnia 10 osób. Jest jedyn? tego typu placówk?, nie tylko na terenie Walii, ale i Wielkiej Brytanii. Nowatorstwo jej dzia?a? polega na partnerstwie w organizacji szkole?, tak by ka?da instytucja lub organizacja nie prowadzi?a tych samych dzia?a?. Partnerzy porozumiewaj? si? w zakresie jako?ci szkole? (kto je powinien zorganizowa?, by by?y one na jak najwy?szym merytorycznie poziomie). Podczas wizyty mieli?my okazj?, zapozna? si? ze strategi? dzia?ania tej instytucji. Najwa?niejsze cele realizowane przez RLP koncentruj? si? wokó? rewitalizacji regionu w zakresie edukacji i wspó?pracy z organizacjami oraz instytucjami lokalnymi. S? to m. in.: samorz?dy lokalne, instytucje kszta?cenia zawodowego, przedstawiciele III sektora (instytucje charytatywne i wolontariackie), sektor prywatny (Izba Handlowa), organizacje pomagaj?ce w znalezieniu zatrudnienia, uniwersytety. Placówka ta szczególny nacisk k?adzie na ró?norodno?? wspólnych dzia?a? np.

- odpowiadanie na zmieniaj?ce si? potrzeby rynku pracy,

- zapewnienie dost?pu do oferty szkole? na bardzo dobrym poziomie,

- opracowywanie progresywnych ?cie?ek rozwoju,

- sprawdzanie adekwatno?ci szkole? do oczekiwa? pracodawców,

- wspó?praca z pracodawcami,

- przekazywanie informacji na temat rynku pracy,

- dzielenie si? informacjami w celu poprawy jako?ci uczenia si?, pozyskiwania funduszy unijnych i jak najlepszego wykorzystania ich dla regionu,

- upowszechnianie dobrych praktyk,

- wspó?praca z rz?dem walijskim.

Na potrzeby wszystkich zainteresowanych (partnerów i ucz?cych si?), stworzony zosta? e-Portal o nazwie Regionalne Obserwatorium Wiedzy i Umiej?tno?ci. Portal ten zawiera informacje na temat mo?liwo?ci edukacyjnych w regionie i gromadzi dane o potrzebach rynku pracy. Ka?da zainteresowana osoba ma szybki dost?p do oferty szkole? i miejsc zatrudnienia. Instytucja (RLP) postrzegana jest jako innowacyjna w budowaniu partnerstwa z podmiotami dzia?aj?cymi w regionie i sama s?u?y jako wzór dobrej praktyki.

W godzinach popo?udniowych spotkali?my si? z pracownikami Swansea Metropolitan University. Rozmowy przebiega?y w grupach dyskusyjnych i dotyczy?y kszta?cenia nauczycieli. Pracownicy naukowi tej uczelni przedstawili organizacj? pracy uczelni i przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela. Wymienili?my si? do?wiadczeniami i rozwi?zaniami w tym zakresie w Polsce. Rozmowom towarzyszy?a mi?a i serdeczna atmosfera.

Podsumowanie wizyty studyjnej odby?o si? w Centrum Edukacji Bryn House. Alison Jenner przedstawi?a nam prezentacj? dotycz?c? historii Swansea i danych statystycznych na temat: demografii, strategii zatrudnienia i polityki o?wiatowej Walii. Udzieli?a równie? wyczerpuj?cych odpowiedzi na nasze pytania dotycz?ce g?ównie systemu edukacji. Na zako?czenie spotkania dzielili?my si? swoimi refleksjami o pobycie w Swansea. Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej wyrazili ogromne zadowolenie z wizyty studyjnej, która by?a dla wszystkich niezwyk?ym do?wiadczeniem.

 

Maria ?apacz-Domaradzka, Barbara Szczepkowska

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1