Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja upowszechniaj?ca w Krakowie
20 maja 2013

Wyk?ad prof. Larsona sta? si? g?ównym akcentem konferencji upowszechniaj?cej zorganizowanej 20 maja w Krakowie. Poruszone kwestie dotycz?ce radzenia sobie z agresj? wpisa?y si? w dyskurs nad wymaganiami pa?stwa: Respektowane s? normy spo?eczne i Kszta?tuje si? postawy uczniów. Prof. Larson prezentowa? program „Najpierw pomy?l” oraz „Interwencja kognitywno-behawioralna”

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali si? z wnioskami z analizy danych pochodz?cych z ewaluacji zewn?trznych i innych bada? prowadzonych na ?wiecie oraz wynikaj?cych z nich wskazówkami do dzia?a? szko?y zmierzaj?cych do przeciwdzia?ania agresji i przemocy oraz kszta?towania prospo?ecznych zachowa?. W trakcie konferencji uczestnicy mogli wspólnie zastanowi? si? nad mo?liwymi do zastosowania w polskich szko?ach rozwi?zaniami i wymieni? si? do?wiadczeniami.

Materia?y z konferencji oraz sprawozdanie wkrótce zamieszczone zostanie na podstronie konferencji upowszechniajacych. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1