Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkania ?aczników Regionalnych i Dyrektorów Wydzia?ów
15 kwietnia 2013

W dniach 11-13 kwietnia w krakowskich Przegorza?ach spotkali si? ??cznicy regionalni i dyrektorzy wydzia?ów w kuratoriach o?wiaty. Tym razem dyskusje zogniskowane by?y wokó? propozycji nowych wymaga? i sposobu prezentacji danych w raporcie.

Pierwszego dnia dyskutowano o istocie wymaga? i prezentowano dzia?ania je wype?niaj?ce. Wizytatorzy przekazywali swoje do?wiadczenia i wzbogacali w ten sposób wzajemne rozumienie procesów zachodz?cych w szkole. Pozosta?y czas po?wiecony by? g?ównie na prac? nad narz?dziami do:przedszkoli, placówek ODN, bibliotek i poradni pedagogicznych, o?rodków wychowawczych.
Drugiego dnia uczestnicy zapoznali si? ze zmienion? nieco konceptualizacj? oraz doskonalili si? w analizie danych (ilo?ciowych i jako?ciowych), sposobie pisania raportu.Jak zwykle wa?n? rol? odegra?a kole?e?ska recenzja raportów.
Ostatniego dnia wizytatorzy omówili zbli?aj?ce si? spotkania regionalne. Wzi?li udzia? w symulacji o dobrej szkole.
Zdobyte do?wiadczenia i nowe umiej?tno?ci przeka?? pozosta?ym wizytatorom w regionie. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1