Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenia podstawowe wizytatorów d/s ewaluacji
12 kwietnia 2013

W dniach 3–6 kwietnia w Krakowie pracowa?y dwie grupy wizytatorów. Jedna przygotowywa?a si? do prezentacji raportu w Przegorza?ach, druga poznawa?a tajniki zbierania i analizy danych w Novotelu. W obu grupach panowa? duch pracy i zaanga?owania. Wizytatorzy wyst?puj? w roli ucz?cych si? nowych kompetencji, które pozwol? im przeprowadzi? ewaluacje zewn?trzna w szko?ach i placówkach. W gronie ucz?cych si? s? równie? dyrektorzy ewaluowanych szkól. W podsumowaniu spotkania drugiego XII cyklu jedna z dyrektorek po dniu sesji z analizy danych powiedzia?a – „w tym momencie ciesz? si?, ?e nie b?d? tego robi? zaraz po szkoleniu”. Da?a wyraz uznaniu dla pracy wizytatorów, którzy w krótkim czasie musz? opanowa? tak wiele umiej?tno?ci.

Uczestnicy XI cyklu uczyli si? pisania raportu w nieco zmienionej koncepcji opisu kryteriów operacyjnych. Uczestnicy XII cyklu dowiadywali si? jak przeprowadzi? badanie w szkole. Wywiady, ankiety on-line, obserwacje to niektóre zagadnienia, które by?y tematem poszczególnych sesji.

Wizytatorom obu cyklów ?yczymy udanych spotka? w szko?ach i placówkach.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1