Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencja mi?dzynarodowa. "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele."
26 marca 2013

Wyk?adami prof. Henryka Mizerka i dr hab. Grzegorza Mazurkiewicza zako?czy?a si? III mi?dzynarodowa konferencja. Profesor Mizerek definiowa? odpowiedzialno?? zwracaj?c szczególn? uwag? na profesjonaln? odpowiedzialno?? nauczyciela. Wskaza? trzy konteksty tej odpowiedzialno?ci: kontekst etyczny, kulturowy, profesjonalny. Mówi?, ?e nie ma odpowiedzialno?ci bez wolno?ci, ?e nie mo?na oczekiwa? odpowiedzialno?ci od osób pozbawionych autonomii. Wskaza? na wag? dyskursu oraz oswojenia s?ów kluczy: rozliczalno?ci, odpowiedzialno?ci (przed kim?) odpowiedzialno??(za). Podsumowuj?c konferencj? wskaza? za co odpowiada wspó?czesny nauczyciel. Wymieni? odpowiedzialno?? za to by nauczy? tego jak si? uczy?, odpowiedzialno?? za to by zach?ci? m?odych ludzi do brania na siebie odpowiedzialno?ci za dokonywane wybory moralne( klaryfikacja warto?ci), odpowiedzialno?? za tworzenie sytuacji sprzyjaj?cych efektywnemu uczeniu si? ka?dego ucznia.

Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz wskazywa? na konteksty w edukacji.Zadawa? uczestnikom konferencji pytanie: jak odpowiada? na potrzeby, które wspó?cze?nie wyznaczaj? odpowiedzialno??? Mówi? o wspólnym tworzeniu poj?cia odpowiedzialno?ci i koncentrowaniu si? na moralnym aspekcie tego zagadnienia. Proponowa? oswajanie ró?norodno?ci i zauwa?anie, ?e odmienno?? nas nie blokuje, a mo?e podnie??, jako??. Podkre?la? potrzeb? uczenia si? i wykorzystywania ró?norodno?ci..Zdaniem G. Mazurkiwicza konferencja stworzy?a przestrze? do efektywnego uczenia si?.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1