Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
III wizyta studyjna w Anglii 10-16 III 2013. Relacje
12 marca 2013

 

Wizyta studyjna w Anglii – dzie? drugi, a tak naprawd? pierwszy, bo ten poprzedni sp?dzili?my
w podró?y…

„Szko?a nie mo?e by? wzorowa, je?li nie ma wzorowych nauczycieli”

W dniu 11 marca 2013 r. pojechali?my do Maiden Erlegh School w Reading.

Poniewa? w szkole byli?my wcze?niej ni? przewidywa? plan, to zaproszono nas do biblioteki, aby?my poczekali.

Punktualnie o 9.30 przyszed? Pan Dyrektor Jonathan Newton i zaprowadzi? nas do jednej z klas. Tam odby?y si? 4 spotkania z kolejnymi osobami (3 wicedyrektorami i 1 dyplomowanym ewaluatorem), którzy omawiali zasady sprawowania nadzoru i przygotowania, a w efekcie przeprowadzania ewaluacji zewn?trznej.

Bardzo sympatycznym elementem wizyty w szkole by?o jej zwiedzanie. Szczególnie, ?e oprowadzali nas uczniowie. Wszystkich nas zaskoczy? spokój jaki panowa? w szkole.

W szkole, w której nie ma dzwonków, o czym na wst?pie poinformowa? nas Pan Dyrektor. Szczególnie cenne informacje uzyskali?my od Pani Wicedyrektor, która w szczegó?ach opowiedzia?a
o ewaluacji zewn?trznej. Oto naszym zdaniem najistotniejsze informacje:

-        o ewaluacji dyrektor informowany jest telefonicznie na dzie? przed jej rozpocz?ciem,

-        dyrektor po uzyskaniu informacji rozsy?a do rodziców uczniów mail z pro?b? o wype?nienie ankiety on-line,

-        ewaluacja w szkole trwa 3 dni,

-        zespó? ewaluatorów liczy 3-4 osoby,

-        nauczyciele nie s? ankietowani,

-        ka?dy z ewaluatorów prowadzi oko?o 50 obserwacji,

-        obsrwacja zaj?? nie trwa d?u?ej ni? 20 minut, a je?eli ewaluator jest d?u?ej na zaj?ciach, to nauczyciel musi uzyska? informacj? zwrotn?,

-        wst?pne wyniki ewaluacji przedstawiane s? tylko dyrekcji szko?y,

-        do momentu publikacji wyniki ewaluacji s? poufne,

-        raport z ewaluacji liczy 6 stron! (a szko?a liczy 1900 uczniów i 130 nauczycieli),

-        zastrze?enia do raportu teoretycznie mo?na wnie??, ale praktycznie nikt tego nie robi,

-        szko?a oceniana jest w czterech obszarach i czterostopniowej skali – w rezultacie wystawiana jest jedna wspólna ocena,

-        tylko dwie najwy?sze oceny gwarantuj?, ?e w szkole w najbli?szym czasie nie b?dzie przeprowadzana ewaluacja zewn?trzna.

Szko?y typowane s? do ewaluacji na podstawie wyników jakie osi?gaj? oraz na podstawie ewaluacji wewn?trznej. Szko?a w której byli?my sama wyst?pi?a o przeprowadzenie ewaluacji zewn?trznej (p?atnej!), aby potwierdzi? wyniki bada? wewn?trznych.

Dowiedzieli?my si? równie?, ?e nauczyciel w szkole angielskiej pracuje 40 godz. tygodniowo, z tego 34 bezpo?rednio z uczniami, a 6 godz. przeznacza na sprawdzanie prac, przygotowanie do zaj?? itp., ale robi to w szkole.

Kolejnym punktem dnia by?o spotkanie z Trevorem Daviesem na Wydziale Edukacji Uniwersytetu
w Reading, który zapozna? nas z system edukacji w Anglii.

Podczas sesji podsumowuj?cej, któr? poprowadzi? Roman Dorczak podzielili?my si? spostrze?eniami
z wizyty w szkole. Odpowiedzieli?my na pytanie co nam si? podoba?o i na jakie pytania chcieliby?my uzyska? odpowied? podczas dalszego pobytu w Anglii.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1