Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Seminaria upowszechniaj?ce „Bezpiecze?stwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna" oraz „Budowanie relacji mi?dzy szko?? a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewn?trznej - podsumowanie
13 stycznia 2013

 1)      Seminarium upowszechniaj?ce „Bezpiecze?stwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna"

            W O?rodku Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniach 13- 14 grudnia 2012 odby?y si? seminaria upowszechniaj?ce o tematyce „Bezpiecze?stwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna". Seminaria adresowane by?y do pracowników O?rodków Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkania mia?y na celu:

 • przedstawienie wybranych danych, dotycz?cych bezpiecze?stwa, zgromadzonych w ramach ewaluacji zewn?trznej
 • zapoznanie si? ze struktur? danych gromadzonych w systemie ewaluacji o?wiaty, pokazanie mo?liwo?ci skalowania danych i wykorzystania ich do diagnozy potrzeb szkó? i placówek
  przygotowanie projektu ewaluacji wewnetrznej w obszarze bezpiecze?stwa w odniesieniu do wymaga?
 • wypracowanie scenariusza pracy z rad? pedagogiczn?

W pierwszej kolejno?ci uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania zwi?zane z seminarium. Nast?pnie zdefiniowali poj?cie bezpiecze?stwa i wys?uchali prezentacji (prezentacja dost?pna w zak?adce materia?y do pobrania), która mia?a na celu przybli?enie im perspektywy ewaluacji zewn?trznej. W cz??ci praktycznej seminarium uczestnicy wcielili si? w rol? rady pedagogicznej i projektowali ewaluacj? wewn?trzn? w obszarze wymagania respektowane s? normy i kszta?towane s? postawy. Starali si? znale?? najwa?niejsze z ich punktu widzenia fragmenty charakterystyk wymaga?, uzasadniaj?c na forum swój wybór. Wybrane cz??ci charakterystyk zosta?y zawieszone na ?cianie i uczestnicy wspólnie zastanawiali si? jak maj? si? one w relacji do siebie (szerszy kontekst).Nast?pnie zosta?y odpowiednio uporz?dkowane (w pierwszej kolejno?ci podejmowanie dzia?a?, a nast?pnie ich efektów). Uczestnicy dyskutowali w zespo?ach o warto?ciach istotnych w wybranych zagadnieniach, pos?uguj?c si? poni?szymi pytaniami pomocniczymi:

Z jakiej perspektywy chcemy patrze? na to zjawisko?

Jaki stan uznajemy za po??dany? W konsekwencji co jest dla nas wa?ne?


W efekcie dyskusji uczestnicy wypisali kryteria aksjologiczne na kartkach, które dokleili we w?a?ciwych miejscach na ?cianie.
Nast?pnym krokiem by?o postawienie pytania wobec poszczególnych zagadnie?. Uczestnicy zapisali na ?ó?tych karteczkach pytania i przykleili obok w?a?ciwych kryteriów.
Z efektami prac grup mo?na zapozna? si? w galerii zdj?? opinii uczestników spotkania by?y okazj? do dyskusji, wymiany do?wiadcze?. Chwalono mo?liwo?? korzystania z danych SEO oraz "przepracowania" pomys?u na scenariusz do pracy z radami pedagogicznymi. Spotkania dostarczy?y wielu przemy?le? i refleksji, a tak?e sta?y si? inspiracj? do dalszej pracy w zakresie bezpiecze?stwa w szkole i nie tylko.

2)      Seminarium upowszechniaj?ce „Budowanie relacji mi?dzy szko?? a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewn?trznej"

            W Domu Go?cinnym Uniwersytetu Jagiello?skiego "Przegorza?y" w Krakowie w dniu 14 grudnia 2012 odby?o si? seminarium upowszechniaj?ce w tematyce „Budowanie relacji mi?dzy szko?? a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewn?trznej”. Spotkanie adresowane by?o dla przedstawicieli Stowarzysze? Rodziców oraz Dyrektorów Szkó? wraz z przedstawicielami Rad Rodziców. Seminarium mia?o na celu:

 •   refleksj? nad sposobami budowania relacji mi?dzy szko?? a rodzicami
 •   dyskusj? nad raportem „szko?a widziana oczami rodziców”
 •   zdefiniowanie dobrych praktyk i problemów dotycz?cych relacji szko?a-rodzice
 •   opracowanie pomys?ów na wzmacnianie dobrych praktyk rozwi?zywanie problemów  w relacji szko?a – rodzice.

Podczas zaj?? warsztatowych uczestnicy zaznajomili si? z opiniami rodziców na temat  pracy szko?y, wyra?onymi w dotychczas przeprowadzonych ewaluacjach zewn?trznych, które zosta?y zebrane i przedstawione w analizie pt. „Szko?a widziana oczami rodziców”. Artyku? dost?pny pod linkiem: http://www.npseo.pl/data/various/files/Szko%C5%82a%20w%20oczach%20rodzic%C3%B3w_5_09_2012.pdf
Lektura fragmentów artyku?u, jak równie? w?asne do?wiadczenie zaowocowa?o dyskusj? na temat postrzegania wspó?czesnej szko?y i jej zada?. Uczestnicy seminarium zastanawiali si? nad takim problemami jak:

Jak dotrze? z informacj? do wszystkich rodziców?

Jak sk?oni?  rodziców do wspó?pracy ?

Jak powinien wygl?da? przekaz informacji na linii rodzic - szko?a?

Praca w grupach zaowocowa?a interesuj?cymi pomys?ami (m.in.: dziennik elektroniczny, tabele informacyjne w szatni, na korytarzu, plan zada? do rozwi?zania uwzgl?dniaj?cy rodziców). Uczestnicy doszli do takich rezultatów/ pyta? badawczych jak:

 • Konieczno?? u?wiadomienia rodziców, ?e szko?a jedynie wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, Potrzeba pokazania rodzicom, ?e maj? wp?yw na to co dzieje si? w szkole .
 • Konieczno?? zaanga?owania dziecka do dzia?ania na rzecz szko?y
 • Czy wszyscy rodzice oczekuj? informacji ? (o szkole)
 • Jak wielka (%) jest grupa rodziców zainteresowanych jedynie wynikami szko?y? Potrzeba opracowywania planu zada? do rozwi?zania uwzgl?dniaj?cego uczestnictwo rodziców i innych instytucji zewn?trznych (plan roczny?).

Spotkanie by?o równie? okazj? do wymiany do?wiadcze? i inspiracji jak szko?a mo?e wspiera? rodziców w wychowaniu dzieci i jakie s? w tym obszarze potrzeby rodziców.

Galeria zdj?? i prezentacje wykorzystane w trakcie seminarium znajduj? sie w zak?adce konferencje - konferencje upowszechniajace -Bezpiecze?stwo w szkole - ewaluacyjna perspektywa oraz Budowanie relacji mi?dzy szko?? a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewn?trznej.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1