Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
IV spotkanie wizytatorów d.s ewaluacji.
19 grudnia 2012

 W Krakowie w dniach 12-15 grudnia grupa wizytatorów szkol?cych si? z zakresu ewaluacji, w ramach  X cyklu,przygotowywa?a si? do ostatniego etapu badania – prezentacji w szko?ach i placówkach edukacyjnych. Du?y stres i poczucie braku do?wiadczenia w tego typu prezentacjach, towarzyszy?y uczestnikom w poszczególnych grupach. Symulacja spotka? pozwoli?a uspokoi? emocje i zobaczy?, ?e dobre przygotowanie materia?u i prezentacji power point wiele rozwi?zuje. Du?o czasu wizytatorzy sp?dzili doskonal?c umiej?tno?? pisania raportu. Analiza danych jak zwykle by?a kluczowym momentem w trakcie opisywania kryteriów do poszczególnych wymaga?.

  W podsumowaniu IV spotkania uczestnicy wskazali na czynniki u?atwiaj?ce im uczenie  tak jak: konkretne, praktyczne wskazówki trenerów i ekspertów, wiele przyk?adów, zaj?cia praktyczne, inspiracje, rozmowa o kreatywno?ci, s?uchanie i uczenie si? od innych grup. Wskazali równie? co utrudnia?o: zbyt du?e tempo pracy, zbyt ogólny poziom niektórych zaj??, za ma?o czasu na ?wiczenia praktyczne .Podoba?y si? zaj?cia dotycz?ce „ dyscypliny w klasie” i na temat wyzwa? dla edukacji.

Kolejne spotkanie  w Nowym Roku! Do zobaczenia w styczniu 2013

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1