Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Zaproszenie na konferencje miedzynarodow?
4 grudnia 2012

Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kolejnej konferencji mi?dzynarodowej Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, która odb?dzie si? w Krakowie w terminie 23-26 marca 2013r.
Organizatorami konferencji s? O?rodek Rozwoju Edukacji, Era Ewaluacji i Uniwersytet Jagiello?ski wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap III”.
Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni i czasu na bezpieczne, interesuj?ce rozwa?ania, przemy?lenia i rozmowy o edukacji, ewaluacji, przywództwie i wspó?czesnym ?wiecie. Tematyka konferencji w szczególno?ci dotyczy? b?dzie zagadnie? zwi?zanych z wzmacnianiem autonomii, profesjonalizmu i odpowiedzialno?ci nauczycieli oraz wsparcia dyrektorów w ?wiadomym organizowaniu pracy nauczycieli dla uczenia si? uczniów, rozwoju szkó? i systemu edukacji, czyli realizacji wymaga? pa?stwa.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny (nie zwracamy uczestnikom jedynie kosztów podró?y na miejsce konferencji). Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Hotelu Qubus  (ulica Nadwi?la?ska 6, Kraków).
Oczekujemy, ?e zg?asza? si? b?d? osoby, które zajm? si? popularyzacj? zdobytych do?wiadcze?, odgrywaj?ce rol? „trendsetterów” w swoich lokalnych spo?eczno?ciach.

Formularz rejestracyjny znajduje si? pod linkiem: https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=564

Rejestracja na konferencj? trwa od 5 grudnia do 15 stycznia.

Zapraszamy do udzia?u!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1