Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds Nadzoru Pedagogicznego, ??czników regionalnych
30 pa?dziernika 2012

W dniach 24-26.10.2012 odby?o si? w Krakowie spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego oraz przedstawicieli ??czników regionalnych. Grupy wspólnie zastanawia?y si? nad potrzeb? stworzenia systemu doskonalenia wizytatorów ds. ewaluacji, jak równie? dyskutowa?y nad wnioskami wynikaj?cymi z dotychczas przeprowadzonych ewaluacji oraz zg?asza?y rekomendacje do ró?nych aspektów funkcjonowania systemu ewaluacji. Spotkanie by?o równie? okazj? do doskonalenia kompetencji w zakresie nowych wymaga?, ewaluacji wewn?trznej, analizy danych oraz do wymiany do?wiadcze? podczas go?cinnego wyk?adu Santiago Taveras'a eksperta zaanga?owanego w popraw? jako?ci i rozwój szkó? w Stanach Zjednoczonych. 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1