Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Konferencje regionalne. 18-19 X 2012
20 pa?dziernika 2012

Na terenie wybranych gmin i powiatów 14 województw(Dolno?l?skiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Ma?opolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, ?l?skiego, ?wi?tokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, ?ódzkiego, Podlaskiego, Warmi?sko-Mazurskiego) odby?y si? spotkania regionalne dla dyrektorów szkó?, nauczycieli, uczniów, rodziców, w?adz lokalnych i partnerów zewn?trznych. Po?wi?cone by?y dyskusji nad rol? raportu z ewaluacji zewn?trznej, wykorzystaniu przez szko?? wyników ewaluacji zewn?trznej w podnoszeniu,  jako?ci pracy oraz kreowaniu przez organy prowadz?ce szko?y lokalnej polityki o?wiatowej.

Po zapoznaniu si? z wnioskami p?yn?cymi z raportów z terenu danej gminy lub powiatu odby?a si? dyskusja na temat wyzwa?, przed którymi stoi o?wiata w regionie.Rozmowy zainicjowane przez "bieg?ych" prezentuj?cych wyniki regionalnych raportów z ewaluacji zewn?trznej toczy?y si? wokó? takich tematów jak: wspó?praca z rodzicami i ze ?rodowiskiem lokalnym,  komunikacja uczniowie - nauczyciele na lekcjach, wspó?praca dyrektorów. 

Materia?y pomocnicze do przeprowadzenia "?awy obywatelskiej " oraz galeria zdj?? na podstronie konferencji regionalnych.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1