Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Drugie spotkanie X cyklu szkolenia dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 10 - 13 X 2012
16 pa?dziernika 2012

 

Procedury i narz?dzia badawcze by?y g?ównym tematem w II cyklu szkolenia dla wizytatorów d/s ewaluacji. Tym razem trudno?ci? by?o dostosowanie przebiegu ewaluacji do specyfiki placówek takich jak: o?rodki socjoterapii, bursy, ogniska pracy pozaszkolnej. Symulacje wywiadów by?y wa?nym do?wiadczeniem, pozwala?y zobaczy? rafy, z jakimi mog? spotka? si? wizytatorzy prowadza? ju? w?a?ciwe badanie - – powiedzia?a wizytatorka z trzeciej grupy po pierwszym dniu szkolenia.. Na zaj?ciach mówili?my równie? o ró?nych sposobach przeprowadzenia ankietowania, o obserwacji oraz badaniu dokumentacji. Du?a ilo?? nowej wiedzy, któr? trzeba spokojnie u?o?y? w g?owach - tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? pojawiaj?ce si? równie? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.

Do zobaczenia w szko?ach i placówkach na spotkaniach informacyjnych i badaniu.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1