Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Drugie spotkanie IX cyklu szkolenia ewaluatorów d/s ewaluacji. Kraków 12 - 15 IX 2012
15 wrze?nia 2012

   O tym, jak trudno zdobywa? nowe umiej?tno?ci oraz odgrywa? wyznaczone role mogli przekona? si? uczestnicy dziewi?tego „poci?gu”. Podczas szkolenia po?wi?conego doskonaleniu umiej?tno?ci prowadzenia wywiadu grupowego. Po otrzymaniu du?ej dawki wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezb?dnej do prawid?owego wykonania ?wiczenia ambitni moderatorzy( 3 wizytatorów) ochoczo zabra?o si? do pracy. Wybrali temat, zmodyfikowali pytania. Nie wiedzieli tylko, ?e trafia na jeszcze ambitniejszych „trudnych” rodziców, którzy korzystaj?c z okazji, ?e do szko?y przyjechali „obcy” chcieli da? upust swojemu niezadowoleniu. Wizytatorzy dobrze przygotowani nie?le radzili sobie w zaprezentowanej scence. Nie to jest jednak najwa?niejsze. Grupa wskaza?a wiele korzy?ci, jakie mo?na odnie?? z dobrze przeprowadzonego wywiadu grupowego. Pozwala na zebranie i opracowanie bogatego, rzetelnego i aktualnego materia?u empirycznego. Wskazanie, ?e nale?y by? otwartym na sugestie drugiego cz?owieka i liczy? si? z jego opini?. Rozmowa z rodzicami udowodni?a, ?e mo?na wiele dowiedzie? si? o szkole bez potrzeby analizy wielu dokumentów, a umiej?tnie przeprowadzony wywiad jest tanim, szybkim i efektywnym narz?dziem zdobywania informacji.
  Uczestnicy stwierdzili, ?e to praktyczne szkolenie poza du?? dawk? wiedzy da?o mo?liwo?? wspólnego, podejmowanego w gronie wizytatorów i dyrektorów trudu doskonalenia narz?dzi ewaluacyjnych oraz kreowania postawy badacza.

Barbara Ja?niewicz

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1