Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
I spotkania IX i X cyklu .Kraków 23 VIII - 1IX 2012
1 wrze?nia 2012

"Dobra organizacja i kompetentne trenerki, to takie pierwsze wra?enie" – powiedzia?a w  wywiadzie Pani Iwona Peda –Zio?a z Ko?a. W trakcie pierwszego spotkania IX i X cyklu istotne by?o stworzenia atmosfery bezpiecznego uczenia si?. Prze?amanie lodów i otwarcie si? na nowa wiedze i umiej?tno?ci nie jest ?atwe tote? atmosfera pracy ma tutaj du?e znaczenie. Cho? by?y zastrze?enia do adekwatno?ci niektórych narz?dzi do takich placówek jak bursy, o?rodki socjoterapii czy ogniska pracy pozaszkolnej to wspó?praca w zespo?ach ewaluatorów z dyrektorami tych placówek przynios?a dobre rezultaty.

Elastyczne podej?cie do sposobu prowadzenia badania i inwencja ewaluatorów by?a postulowana w dyskusjach i ko?cowej refleksji.
Poznanie narz?dzi i przygotowanie do badania w szkole/placówce czeka nas ju? na najbli?szym spotkaniu we wrze?niu i pa?dzierniku. IX cykl 12-15 wrze?nia a X 10-13 pa?dziernika. Do zobaczenia

Wywiad: Iwona Peda-Zio?a 

Wywiad: Katarzyna Cienkowska

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1