Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
O?rodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/Wykonawców opracowa? zawieraj?cych przyk?ady dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewaluacji wewn?trznej
28 czerwca 2012

O?rodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/Wykonawców opracowa?  zawieraj?cych przyk?ady  dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewaluacji wewn?trznej powsta?ych na bazie rzeczywistych ewaluacji wewn?trznych przeprowadzonych  w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szko?y/placówki

 Dzia?anie jest realizowane w projekcie systemowym Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y, etap III” (Priorytet III, Dzia?anie 3.1, Poddzia?anie 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki), wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej.

Zadaniem Wykonawcy/Wykonawców b?dzie przygotowanie opracowania zawieraj?cego  opis przypadku dotycz?cego pojedynczej ewaluacji wewn?trznej, zawieraj?cego co najmniej:

  1. Autentyczny i zrealizowany w szkole/placówce przyk?ad wypracowanego przez szko??/placówk?  sposobu projektowania i prowadzenia ewaluacji wewn?trznej, w odniesieniu do zagadnie?  uznanych w szkole/placówce za istotne.
  2. Przyk?ady sposobów wykorzystywania wyników i wniosków z  ewaluacji wewn?trznej s?u??cych rozwojowi b?d? doskonaleniu pracy szko?y/placówki.


Wykonawca/Wykonawcy zamówienia musi spe?nia? nast?puj?ce warunki:

  • mie? do?wiadczenie zawodowe w realizacji zada? z nadzoru pedagogicznego, w tym sta? pracy w szkole/placówce min. 5 lat
  • mie? uko?czone szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego/ewaluacji wewn?trznej prowadzonych wg zasad obowi?zuj?cych od listopada 2009 r.

 

 Kryteria oceny zg?oszonych ofert zawieraj?cych  opis przypadku dotycz?cego pojedynczej ewaluacji wewn?trznej:

·         zawarto?? merytoryczna  opracowania: 0-60 pkt,

·         cena brutto* opracowania : 0- 40 pkt.

 

* Przez cen? brutto w przypadku osób fizycznych rozumie si? kwot?, która zawiera? w sobie b?dzie ewentualne obci??enia  Zamawiaj?cego (sk?adki ZUS i fundusz pracy) tj. tzw. kwota brutto.

 

Termin i sposób sk?adania ofert  

Oferty nale?y przes?a? drog? elektroniczn? na adres:anna.goclowska@ore.edu.pl   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?.w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. oraz  za po?rednictwem  poczty  w terminie do 31 lipca 2012 r. na adres: O?rodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ewaluacja wewn?trzna.

 

Wymagane dokumenty i o?wiadczenia.

Formularz zg?oszeniowy zgodny z za??cznikiem nr 1.

 

Wybór Wykonawców :

Zamawiaj?cy spo?ród zg?oszonych propozycji dokona wyboru do 10 prac zawieraj?cych przyk?ady dzia?a? zrealizowanych  na podstawie przepisów zawartych w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pa?dziernika 2009 roku w szkole/placówce, odnosz?cych si? do ewaluacji wewn?trznej.  Wybrane oferty, które  uzyskaj?,  zgodnie z przedstawionymi powy?ej kryteriami,  najwy?sz? liczb? punktów, zostan? opublikowane przez Zamawiaj?cego  jako przyk?ady dobrej praktyki. 

 

O wynikach wyboru  wy?onieni Wykonawcy zostan? poinformowani drog? elektroniczn? na wskazany adres e-mail.

 

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewy?onienia Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

Zakres wyklucze? z mo?liwo?ci realizacji zamówienia.

Z mo?liwo?ci realizacji zamówienia wy??czone s? osoby, które powi?zane s? z beneficjentem lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w zwi?zku ma??e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w my?l art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie? nie jest og?oszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie? publicznych. Informacja ta ma na celu wy??cznie wy?onienie Wykonawcy/Wykonawców.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1