Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Wizyta studyjna
Wizyta studyjna kuratorów o?wiaty w Edynburgu
19 czerwca 2012

Czego si? dowiedzieli?my?

Wnioski zwi?zane z procesem inspekcji i raportem:

- szkoccy inspektorzy podczas inspekcji odpowiadaj? na trzy kluczowe pytania, skupiaj? si? na najwa?niejszych kwestiach

- przed inspekcj? dostaj? raport z ewaluacji wewn?trznej i bazuj? na nim prowadz?c inspekcj?

- w Szkockich raportach (po inspekcji), które s? upubliczniane zaobserwowali?my du?y stopie? ogólno?ci. Raport jest krótszy, w jasny i przyst?pny sposób prezentuje osi?gni?cia szko?y. Powinni?my si? na nim wzorowa?

- najlepsi dyrektorzy s? zapraszani do uczestniczenia w inspekcjach (w roli cz?onka zespo?u). Jest to wa?ne z punktu widzenia rozwoju dyrektora (w czasie inspekcji jest ekspertem i mo?e dzieli? si? swoim do?wiadczeniem z inspektorami i dyrektorami wizytowanych szkó?)

- w trakcie inspekcji szkoccy inspektorzy obserwuj? 50-60 zaj??. Wi?cej obserwacji lekcji mo?e przyczyni? si? do zmiany postrzegania przez nauczycieli swojej roli (patrzenie na proces z perspektywy ucznia). Potwierdza to s?uszno?? kierunku doskonalenia procedur ewaluacji w Polsce.

Wnioski w odniesieniu do systemu edukacji:

- patrzenie na proces z perspektywy ucznia i jego osi?gni?? . W Polsce ca?y czas patrzy si? na proces nauczania i na nauczyciela. Takie odwrócenie perspektywy przyda?oby si? w naszym systemie

Wnioski na temat ?wiadomo?? i odpowiedzialno?? za proces poprawy jako?ci

- zmiany które dokona?y si? w Szkocji to zmiany mentalne (nauczyciele maj? powo?anie i s? dumni z tego ?e ucz? innych, dzi?ki temu ca?y czas chc? poprawia? jako??), a poprawiaj?c jako??  buduj? kapita? na przysz?o??. ?wiadomo?? w?asnej roli sprawia, ?e nauczyciele podejmuj? dzia?ania naprawcze i systematycznie prowadz? autoewaluacj?. Warto pami?ta?, ?e proces zmiany w Szkocji, trwa ju? ponad 30 lat

Relacje z wizyty:

 

5 czerwca 2012

Rozpocz??a si? wizyta studyjna Kuratorów O?wiaty w Edynburgu. Podczas spotkania organizacyjnego rozmawiali?my o celach i oczekiwaniach zwi?zanych z wizyt?. Uczestnicy podkre?lali, ?e chcieliby dowiedzie? si? wi?cej na temat szkockiego systemu edukacji (m.in.: jakie s? jego elementy, jak wygl?da praca nauczycieli, jak zarz?dzane s? szko?y) i ewaluacji (co robi? Szkoci aby poprawia? jako?? raportów, jak wspieraj? szko?y w poprawie jako?ci ich pracy).
Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali si? równie? z jakich powodów i z jak? cz?stotliwo?ci? Szkoci wprowadzaj? zmiany w systemie ewaluacji.
Uczestnicy podkre?lali, ?e podczas wizyty b?d? zwracali uwag? na dobre praktyki, aby pó?niej spróbowa? je przenie?? na grunt polski.

Kolejnym elementem programu wizyty by?o spotkanie z profesorem Tonym Townsendem z Uniwersytetu w Glasgow. Pierwsza cz??ci prezentacji dotyczy?a szeroko rozumianej zmiany. Profesor podkre?la? fakt konieczno?ci u?wiadomienia sobie, ?e ?yjemy w nieustannie zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci, dlatego musimy stale doskonali? jako? o?wiaty, by móc przygotowa? m?odych ludzi do ?ycia w nieprzewidywalnych warunkach. Ponadto musimy odej?? od obecnego sposobu zarz?dzania na rzecz kreowania i wspierania procesu uczenia si? uczniów, jak równie? ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.
Podczas wspólnej dyskusji przypomnieli?my sobie znaczenie dialogu, który pozwala spojrze? na proces uczenia si? z ró?nych perspektyw (nie tylko z perspektywy nauczyciela).
Wyk?ad dostarczy? wielu ciekawych tematów do dyskusji. Jedna z refleksji dotyczy?a nabycia umiej?tno?ci efektywnego wprowadzania zmiany. Jest to jeden z obszarów, który musimy jeszcze udoskonali?. Przygl?daj?c si? procesowi zarz?dzania zmian?, doszli?my do wniosku, ?e je?li faktycznie chcemy zmieni? ?wiat to musimy zacz?? od zmiany samych siebie.

6 czerwca 2012

W drugim dniu wizyty studyjnej mieli?my okazj? odwiedzi? Education Scotland. Podczas kilkugodzinnego spotkania z Ann? Boni i Alasdairem Eadie  - szkockimi inspektorami, zostali?my zapoznani z systemem ewaluacji w Szkocji.

Na pocz?tku Alasdair zaprezentowa? nam hierarchiczny podzia? instytucji odpowiadaj?cych za organizacj? systemu edukacji, na których czele stoi szkocki parlament, rz?d oraz podleg?y im Education Scotland - nowa instytucja, powo?ana 1 lipca ubieg?ego roku. Jej g?ównymi zadaniami jest ocena jako?ci pracy szko?y i wspieranie procesu uczenia si? przez ca?e ?ycie. Education Scotland powsta?o na skutek po??czenia kilku instytucji m.in. Learning and Teaching Scotland oraz HMIE. Uznano, ?e b?dzie to dobrym rozwi?zaniem, by wspólnie skupi? si? na podnoszeniu jako?ci nauczania w Szkocji.

Motto organizacji brzmi „Zmiana ?ycia poprzez uczenie si?” (Tranforming lives through learning). Dlatego te? misj? ES jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom m?odego pokolenia i wyposa?enie go w umiej?tno?ci, niezb?dne do funkcjonowania w nieustannie zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. B?dzie to mo?liwe tylko wówczas, gdy nauczyciele dowiedz? si? czym jest uczenie si? i zrozumiej? jego istot?. Ponadto nie uda si? tego dokona?, je?li wszyscy nie b?d? wspó?pracowa? w zakresie doskonalenia jako?ci pracy szko?y. Wiedz?c, jak wa?ne jest wizjonerskie podej?cie do edukacji i przygotowywanie m?odzie?y do ?ycia w przysz?o?ci, a tak?e by podnosi? standardy edukacji i zmniejsza? nierówno?ci spo?eczne w Szkocji opracowano i wprowadzono „Program nauczania do doskona?o?ci” (Curriculum for Excellence). Ma on pomóc przygotowa? m?odych ludzi do wykonywania zawodów, które w chwili obecnej jeszcze nie istniej?, do u?ywania technologii, które jeszcze nie zosta?y odkryte i do radzenia sobie z problemami, których uczniowie nie s? jeszcze ?wiadomi. Ponadto podstawow? kwesti? jest bazowanie na opinii uczniów i stawianie ich w centrum, szko?y bowiem s? tworzone w?a?nie dla nich, nale?y zatem do?o?y? wszelkich stara?, by pami?ta?, ?e to oni s? najwa?niejsi.

Kolejn? kwesti? omówion? przez Alasdaira by?y cele inspekcji w Szkocji, czyli wspieranie szko?y w samodoskonaleniu, ocena jej mo?liwo?ci do poprawy jako?ci, zapewnienie spo?ecze?stwa, ?e spe?nia ona standardy edukacyjne, jak równie? dostarczenie informacji o funkcjonowaniu szko?y i faktycznym stanie edukacji w Szkocji. Alasdir podkre?li?, i? by móc podnosi? jako?? kszta?cenia, musz? by? spe?nione trzy warunki: musi istnie? wspó?praca pomi?dzy szko?ami, które dokonuj? autoewaluacji, i wspieraj?cymi je lokalnymi w?adzami, a tak?e kontrola tych dzia?a? i wsparcie ze strony inspektorów. Inspektorzy wierz?, ?e istnieje wiele dróg doj?cia do celu, zdobycia umiej?tno?ci niezb?dnych w ?yciu, dlatego te? szko?y mog? dowolnie tworzy? swoje programy nauczania i same decydowa? o tym, jak pracuj?.  Podczas inspekcji inspektorzy staraj? si? odpowiedzie? na trzy kluczowe pytania: jak ucz? si? dzieci i jakie osi?gaj? wyniki?; jak szko?a wspiera uczniów w uczeniu si??; jakie dzia?ania podejmuje szko?a na rzecz poprawy jako?ci swej pracy?

W szkockim systemie ewaluacji zrezygnowano z kontroli na rzecz doskonalenia jako?ci pracy szko?y i wspierania jej dzia?a? w tym zakresie.

W kolejnej cz??ci prezentacji, Anna Boni stara?a si? pokaza? nam, jak wygl?da praca inspektora w szkole podstawowej i ?redniej. Omówi?a przebieg inspekcji, dzia?ania podejmowane przed jej przeprowadzeniem, a tak?e po niej. Dodatkowo dowiedzieli?my si?, ?e zespo?y przeprowadzaj?ce ewaluacj? w szkockiej szkole licz? od 5 do 7 osób, w zale?no?ci od rodzaju szko?y. Pozwala to bardziej kompleksowo i szczegó?owo spojrze? na prac? szko?y. Ponadto mieli?my szans? zobaczy?, dokumentacj? z inspekcji oraz raport. W dalszej cz??ci spotkania dyskutowali?my o ró?nicach i podobie?stwach polskiego i szkockiego systemu ewaluacji, zastanawiali?my si?, co warto by?oby zaadaptowa? w szko?ach w naszym kraju, a tak?e zadawali?my pytania na tematy zwi?zane z organizacj? pracy szko?y w Szkocji.

7 czerwca 2012

Wizyty w szko?ach

W pierwszej szkole (Trinity Primary School) mieli?my okazj? pozna? Pani? dyrektor (Helen Donaldson), która w obecnej chwili wspomaga zespó? inspektorów z Education Scotland. Jako dyrektor, której szko?a mo?e poszczyci? si? najwy?szymi ocenami z inspekcji, zosta?a powo?ana do zespo?u inspektorów, aby dzieli? si? dobrymi praktykami, proponowa? i wypracowywa? z dyrektorami szkó? rozwi?zania, które korzystnie wp?yn? na popraw? jako?ci pracy szko?y.

Pani dyrektor przyzna?a, ?e na sukces jej szko?y z?o?y?o si? wiele czynników, ale w g?ównej mierze mia?y na niego wp?yw atmosfera, dialog, wspó?praca i zaufanie pomi?dzy wszystkimi pracownikami szko?y, uczniami , rodzicami i innymi partnerami.

Opowiadaj?c o innowacyjnych rozwi?zaniach zastosowanych w szkole, Pani dyrektor podkre?la?a, ?e bardzo pomocny w ??czeniu wiedzy z ró?nych przedmiotów jest jeden zeszyt, w którym dzieci zapisuj?, wklejaj?, rysuj? i licz?, wspieraj?c tym samym proces kompleksowego uczenia si?. Ponadto dzieci na pocz?tku tygodnia dowiaduj? si?, czego naucz? si? w ci?gu najbli?szych kilku dni, a ostatniego dna wspólnie z nauczycielem rozmawiaj? , które z za?o?onych celów uda?o im si? osi?gn??, a nad czym musz? jeszcze popracowa?. Dzi?ki takim rozwi?zaniom uczniowie aktywnie i ?wiadomie uczestnicz? w procesie uczenia si?.

Nauczyciele pracuj? w szkole 35 godzin tygodniowo (z czego pensum dydaktyczne wynosi 22 godziny). Bardzo cz?sto zdarza si? jednak, i? po?wi?caj? oni przygotowaniu lekcji i stworzeniu indywidualnych warunków uczenia si? dla ka?dego z uczniów , od 40 do 45 godzin tygodniowo.

W drugiej szkole (Stenhouse Primary School) warta podkre?lenia jest bardzo dobrze zorganizowana pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szko?a zadba?a o to, aby otrzyma? ?rodki na zatrudnienie nauczycieli wspomagaj?cych w wymiarze 90 godzin.

Ponadto dowiedzieli?my si?, i? dzieci w momencie rozpocz?cia szko?y s? diagnozowane i przydzielane do grupy odpowiadaj?cej ich potrzebom. Rodzice maj? du?e zaufanie do nauczycieli, dzi?ki czemu obopólna wspó?praca stale si? rozwija. Rodzice wierz?, ?e pedagodzy czuj? si? odpowiedzialni za rozwój ich dzieci dlatego, i? dok?adaj? wszelkich stara? do tego, by jak najlepiej przygotowa? m?odych ludzi do ?ycia w stale zmieniaj?cych si? warunkach. Tak? postaw? nauczyciele zapracowali sobie na szacunek rodziców i ciesz? si? w ?rodowisku bardzo du?ym autorytetem.

W obu szko?ach nie u?ywa si? podr?czników, a nauczyciele sami przygotowuj? pomoce dydaktyczne. Ka?da klasa jest wyposa?ona w pakiet multimedialny i sprz?t komputerowy, co pozwala aktywnie uczy? si?. Ka?dy szkocki nauczyciel potrafi indywidualnie pracowa? z uczniem. Dzieci s? zdyscyplinowane i ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach. Dla Szkockich uczniów uczestniczenie w zaj?ciach nie jest obowi?zkiem, ale przywilejem, prawem. Przyjazna i oparta na dialogu szko?a wzbudza w dzieciach wewn?trzn? potrzeb? uczenia si?.

8 czerwca 2012

Ostatniego dnia wizyty odby?o si? podsumowanie i grupowa refleksja, podczas której doszli?my do kilku g?ównych wniosków:

Wnioski zwi?zane z systemem nadzoru :

- idziemy w tym samym kierunku, cho? ró?nimy si? sposobami realizacji

- musimy pami?ta? o wspomaganiu szkó? w zakresie poprawy jako?ci pracy szko?y - to bardzo wa?ny element systemu

- Szkotom ?atwiej wprowadza? i utrwala? zmian? bo maj? 5,5 mln ludno?ci, ale my z naszymi 38 mln te? damy rad?

- zmiany w obszarze edukacji id? w Polsce w dobrym kierunku. Za kilka lat b?dziemy dumni z ich efektów

 

Wnioski zwi?zane z procesem inspekcji i raportem:

- szkoccy inspektorzy podczas inspekcji odpowiadaj? na trzy kluczowe pytania, skupiaj? si? na najwa?niejszych kwestiach

- przed inspekcj? dostaj? raport z ewaluacji wewn?trznej i bazuj? na nim prowadz?c inspekcj?

- w Szkockich raportach (po inspekcji), które s? upubliczniane zaobserwowali?my du?y stopie? ogólno?ci. Raport jest krótszy, w jasny i przyst?pny sposób prezentuje osi?gni?cia szko?y. Powinni?my si? na nim wzorowa?

- najlepsi dyrektorzy s? zapraszani do uczestniczenia w inspekcjach (w roli cz?onka zespo?u). Jest to wa?ne z punktu widzenia rozwoju dyrektora (w czasie inspekcji jest ekspertem i mo?e dzieli? si? swoim do?wiadczeniem z inspektorami i dyrektorami wizytowanych szkó?)

- w trakcie inspekcji szkoccy inspektorzy obserwuj? 50-60 zaj??. Wi?cej obserwacji lekcji mo?e przyczyni? si? do zmiany postrzegania przez nauczycieli swojej roli (patrzenie na proces z perspektywy ucznia). Potwierdza to s?uszno?? kierunku doskonalenia procedur ewaluacji w Polsce.

Wnioski w odniesieniu do systemu edukacji:

- patrzenie na proces z perspektywy ucznia i jego osi?gni?? . W Polsce ca?y czas patrzy si? na proces nauczania i na nauczyciela. Takie odwrócenie perspektywy przyda?oby si? w naszym systemie

Wnioski na temat ?wiadomo?? i odpowiedzialno?? za proces poprawy jako?ci

- zmiany które dokona?y si? w Szkocji to zmiany mentalne (nauczyciele maj? powo?anie i s? dumni z tego ?e ucz? innych, dzi?ki temu ca?y czas chc? poprawia? jako??), a poprawiaj?c jako??  buduj? kapita? na przysz?o??. ?wiadomo?? w?asnej roli sprawia, ?e nauczyciele podejmuj? dzia?ania naprawcze i systematycznie prowadz? autoewaluacj?. Warto pami?ta?, ?e proces zmiany w Szkocji, trwa ju? ponad 30 lat

- w najwi?kszym stopniu odpowiedzialno?? za popraw? jako?ci edukacji spoczywa na szko?ach oraz samorz?dzie lokalnym. Jednak?e zakres wspó?pracy pokazuje, ?e odpowiedzialny jest równie? inspektorat. Szko?y w poprawianiu jako?ci s? wspierane przez samorz?d, a samorz?d jest wspierany przez inspektorat. Wszystkim trzem instytucjom przy?wieca wspólny cel – poprawa jako?ci edukacji

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1