Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 13-15 czerwca 2012
14 czerwca 2012

Wyk?adem inauguracyjnym rozpocz?? koordynator projektu Grzegorz Mazurkiewicz szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów do spraw ewaluacji. Mówi? o czynnikach wspieraj?cych i hamuj?cych zmiany systemowe. Pobudza? do refleksji nad systemem ewaluacji o?wiaty. Zadawa? wa?ne pytania: Czy jako?? edukacji zale?y od tego, co dzieje si? w szkole?, Jakie s? wspó?czesne konteksty edukacji?. Wskazywa? kierunek dzia?a? w projekcie – „ dzia?ania podejmowane w projekcie s?u?? systemowi edukacji i tworzeniu warunków umo?liwiaj?cych uczniom uczenie si? przez ca?e ?ycie”

W ci?gu trzech dni (13-15 VI) w krakowskich Przegorza?ach wizytatorzy doskonalili umiej?tno?ci zwi?zane z pisaniem raportów. Obraz szko?y, wst?p do wymaga?, tezy i wnioski w kryteriach zajmowa?y wi?ksz? cz??? czasu szkoleniowego. Wizytatorzy mieli równie? okazje otrzyma? informacje zwrotn? dotycz?c? pisanych raportów i drug? od uczestników bada?. Ankiety wype?nili przedstawiciele 1391 szkó? i placówek na 3898 zrealizowanych ewaluacji, co daje 35,7%.Niespe?na jedna trzecia g?osów (29,8%) to wypowiedzi dyrektorów, pozosta?e – nauczycieli. 87% respondentów oceni?o wysoko umiej?tno?ci badawcze wizytatorów do spraw ewaluacji.
Jak zwykle poza zaj?ciami cenne by?y rozmowy kuluarowe? Przyjemnie by?o spotka? si? po dwóch latach i porozmawia? o wa?nych dla szko?y i wizytatora problemach – tak mówili uczestnicy IV grupy.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1